Als u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld bij:

 • het (ver)bouwen van een gebouw (bijvoorbeeld een huis)
 • het slopen van een gebouw in een in beschermd stads- of dorpsgezicht
 • het brandveilig gebruik van een gebouw
 • het (ver)bouwen of slopen van een monument
 • het aanleggen van een weg
 • het aanleggen van een in- of uitrit
 • het kappen van bomen

Wilt u weten of u voor uw (ver)bouwplannen een vergunning nodig heeft? Doe via het Omgevingsloket een vergunningscheck. U vindt in het Omgevingsloket bijvoorbeeld:

 • Voorwaarden voor afmetingen van een dakkapel of aanbouw.
 • Voorwaarden voor de omtrek van een boom of de grootte van de tuin waarin de boom staat.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u kosten betalen. Heeft u vragen over bijvoorbeeld het berekenen van de bouwkosten? Of over andere zaken? De Omgevingsbalie kan u advies en uitleg geven. Wilt u langskomen? Maak dan online een afspraak voor een informatief gesprek.

Stap 1 - Vooroverleg

Vraag de gemeente vooraf officieel om advies dit heet 'vooroverleg'. Dit vooroverleg kunt u schriftelijk doen. Let op! Een vooroverleg is niet hetzelfde als informatie vragen bij de Omgevingsbalie.

De gegeven reactie op het verzoek om vooroverleg is géén besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Er kan dan ook géén bezwaar worden gemaakt tegen het advies.

Vooroverleg

 • Vul eerst het formulier Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning (pdf) in.
 • Stuur het formulier naar onderstaand adres.
 • Geef op het formulier duidelijk aan welke activiteiten u bij het vooroverleg getoetst wilt hebben.
 • Als u de aanvraag niet compleet met alle bijlagen instuurt, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.
 • U krijgt binnen 12 weken een reactie over de haalbaarheid van uw plannen.

U kunt uw verzoek sturen naar:

Gemeente Zoetermeer 
Afdeling VVH 
Postbus 15 
2700 AA  ZOETERMEER

Stap 2 - Vergunning aanvragen

Als na vooroverleg blijkt dat uw aanvraag kans van slagen heeft kunt u de omgevingsvergunning aanvragen.

 • Online via Omgevingsloket of
 • Maak een afspraak om de vergunning schriftelijk in te dienen (zie 'Afspraak maken')

Let op! Soms heeft u (ook) een andere vergunning nodig zoals een Evenementenvergunning of een Alcoholvergunning.

Planschade

Past een aanvraag voor een omgevingsvergunning niet in een omgevingsplan? Dan kan de gemeente alleen medewerking geven als van het bestemmingsplan wordt afgeweken. In dat geval kan er schade ontstaan voor derden, bijvoorbeeld door een vermindering van de waarde van een woning of bedrijfspand (nadeelcompensatie).

Om te voorkomen dat de gemeente een schadevergoeding moet betalen, kan de aanvrager van de omgevingsvergunning in sommige gevallen gevraagd worden om een overeenkomst met de gemeente te sluiten. Dit heet een ‘Planschadeverhaalsovereenkomst’. In deze overeenkomst staat dat als er schade voor derden ontstaat, de aanvrager deze schade moet vergoeden. Zie ook: Beleidsregels inzake verhaalsovereenkomsten nadeelcompensatie (voor het onderdeel planschade).

Is de aanvrager niet bereid om een overeenkomst af te sluiten? Dan kan het betekenen dat de economische uitvoerbaarheid van het plan of project niet is aangetoond. In dat geval verleent de gemeente geen medewerking aan de aanvraag. U krijgt dan geen vergunning.

Bezwaar maken

Wordt uw aanvraag voor een vergunning afgewezen? Dan kunt u gratis bezwaar maken. 

Kijk voor meer informatie bij: Bezwaar maken.

Afspraak maken

Afspraak > Informatief gesprek Omgevingsbalie

Afspraak > Indienen Omgevingsvergunning

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Verandert u uw afspraak? Vergeet je andere afspraak niet te verwijderen!

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

Omgevingsoverleg

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over één of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, dan betaalt u: 

OmschrijvingKosten
Voor het 1e overleg€ 1.000,00
Voor het 2e overleg€ 1.000,00
Bij schriftelijke afdoening€ 800,00

Behandelen aanvraag

Voor het behandelen van uw aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen moet u deze kosten betalen.

Het tarief voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een project:

OmschrijvingKosten
Bouwkosten tot € 50.0002,5% van de bouwkosten met een minimum van € 302,00
Bouwkosten € 50.000 tot € 500.0002,5% van de bouwkosten
Bouwkosten € 500.000 of meer2,5% van de bouwkosten met een maximum van € 800.000,00

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Extra informatie

Omgevingsplan

In het omgevingsplan van de gemeente staat waar gebouwd mag worden en waarvoor gebouwen gebruikt mogen worden.

Meer informatie: Omgevingsplan bekijken.

Bouwtekeningen

Zoekt u de oorspronkelijke bouwtekeningen van een pand of de tekeningen van latere verbouwingen? U kunt deze gratis inzien bij de gemeente.

Meer informatie: Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken.

Welstandscriteria

Dit zijn de regels waar een bouwplan aan moet voldoen voor wat betreft de omgeving.

Meer informatie: Welstand.

Omgevingsvergunning wijkt af van het omgevingsplan

Wilt u grond of een gebouw op een andere manier gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan moet u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen.

Meer informatie: Omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Melding gebruik openbare ruimte bij uitvoeren van bouwwerkzaamheden

Wilt u bij bouwwerkzaamheden tijdelijk een container, steiger, bouwkeet, mobiele kraan of hoogwerker plaatsen? Dan moet u dat melden bij de gemeente.

Meer informatie: Gebruik openbare ruimte.

Burenrecht

Ook al heeft u een omgevingsvergunning gekregen of mag u vergunningsvrij bouwen, u moet wel voldoen aan het burenrecht. Het burenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 5, Titel 4). Praat vooraf met uw buren over uw (bouw)plannen.

Afvalinzameling bij nieuwe woning(en)

Bij nieuw te bouwen woningen(en) moet rekening worden gehouden met afvalinzameling. Nieuwe woningen krijgen óf een aansluiting op een centrale (ondergrondse) afvalcontainer óf minicontainers. Voor beide situaties moeten afspraken gemaakt worden met de gemeente.

Heeft u voor uw bouwproject een contactpersoon bij de gemeente? Neem daar dan contact mee op. Heeft u geen contactpersoon? Bel dan met de afdeling Afvalinzameling via 14 079, optie 2.

Handige links

Verken uw idee. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf? Dan hoeft u niet eerst in overleg. Doe de Vergunningcheck om te kijken of u een vergunning nodig heeft.