Nadeelcompensatie gaat over het vergoeden van schade als gevolg van een besluit van de overheid. Een besluit van de gemeente kan leiden tot schade voor u of uw bedrijf. 

Voorbeelden van besluiten of werkzaamheden waardoor u schade kan lijden, zijn:

 • De uitvoering van wegwerkzaamheden waardoor uw bedrijf tijdelijk niet of minder goed bereikbaar is. 
 • Een verkeersbesluit waardoor een weg niet meer door autoverkeer gebruikt mag worden.
 • Het verlenen van een evenementenvergunning, waardoor uw bedrijf tijdelijk minder goed bereikbaar is.
 • Een wijziging van het omgevingsplan, waardoor het gebruik van uw grond beperkt wordt.
 • Het verlenen van een omgevingsvergunning, waardoor er op andermans grond nabij uw woning meer gebouwd mag worden of een andere functie mag komen.

Volgens de Omgevingswet is er in sommige gevallen pas sprake van schade als de omgevingsvergunning voor de activiteit is verleend. Dit laatste geldt niet als de schade veroorzaakt wordt door het vaststellen van een bestemmingsplan op grond van Wet ruimtelijke ordening. Deze schade wordt ook wel planschade genoemd. In de hierboven genoemde voorbeelden wordt daarom ook onderscheid gemaakt tussen het omgevingsplan en het bestemmingsplan.

Wat u moet weten

De schade kan bestaan uit onder meer de waardevermindering van onroerende zaken vanwege:

 • beperking van woongenot
 • beperking van privacy
 • beperking van vrij uitzicht
 • schaduwwerking door nabije bebouwing
 • verkeers- en parkeerhinder
 • verminderde bereikbaarheid
 • inkomstenderving

Bijzondere voorwaarden

Toekomstige schade (bijvoorbeeld omzetschade en/of inkomensschade) komt eventueel voor vergoeding in aanmerking.

Het recht op een volledige vergoeding van geleden schade is niet altijd mogelijk. Sommige schade valt onder het normale maatschappelijke risico. Deze schade valt dus onder een soort eigen risico. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade als gevolg van het wijzigen van het omgevingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning. 

Als een wijziging van het omgevingsplan of de omgevingsvergunning betrekking heeft op grond die buiten uw perceel ligt, dan geldt een eigen risico van een waardevermindering van 4% van de waarde van de onroerende zaak (zoals een woning of een perceel). 

Schadeverzoeken die betrekking hebben op een bestemmingsplan vallen nog onder het oude recht van de Wet ruimtelijke ordening. Voor deze gevallen bedraagt het eigen risico minimaal 2% van de waarde van de onroerende zaak (met een maximum van 5%).

Waar moet u rekening mee houden?

 • Voor het indienen van een aanvraag voor schadevergoeding betaalt u kosten. U krijgt het bedrag alleen terug als daadwerkelijk schadevergoeding wordt toegekend.
 • Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar nadat het besluit dat de schade heeft veroorzaakt (wijziging omgevingsplan of verlening van de omgevingsvergunning) in werking is getreden. Lever uw aanvraag dus op tijd in.

Procedure

 1. Het college beslist pas op uw verzoek als de gemeenteraad het omgevingsplan heeft gewijzigd of het college de omgevingsvergunning heeft verleend en het besluit ook in werking is getreden.
 2. De gemeente heeft een Verordening nadeelcompensatie Zoetermeer 2022. Aanvragen worden volgens deze regeling afgehandeld.
 3. Uw aanvraag wordt, als dat nodig is, behandeld door een onafhankelijke adviseur die de schade beoordeelt.
 4. De adviseur stelt u in de gelegenheid om uw aanvraag toe te lichten of aan te vullen. 
 5. De adviseur stelt een advies op.
 6. Het college beslist over uw verzoek.
 7. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.
 8. Mogelijk heeft u recht op een bijdrage in de door u gemaakte kosten van deskundige bijstand (bijvoorbeeld de kosten van een makelaar/taxateur voor het taxeren van de waarde van uw huis). 

Wat moet u doen?

Lijdt u schade als gevolg van een besluit van de gemeente? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek om schadevergoeding indienen. Hiervoor kunt u het online formulier gebruiken (zie 'Online regelen'). Wilt u liever op papier uw aanvraag indienen? Bel dan met 14 079. Wij sturen u dan het formulier toe.

In het formulier geeft u aan:

 • Waarom u denkt dat u schade heeft geleden.
 • Wat de oorzaak is van de schade.
 • Welk besluit of maatregel uw schade heeft veroorzaakt.
 • Waaruit de schade bestaat.
 • Wat het schadebedrag is dat u vergoed wilt hebben (inclusief een taxatie).

Per post versturen?

Een aanvraag per post stuurt u naar:

Gemeente Zoetermeer
College van Burgemeester & Wethouders 
Postbus 15 
2700 AA ZOETERMEER
 

Meesturen met uw aanvraag

Wij vragen u om onderstaande gegevens mee te sturen met uw aanvraag. Zorg ervoor dat u deze documenten (digitaal) klaar heeft staan voordat u het online formulier gaat invullen. Stuurt u uw aanvraag per post? Stuur dan de bijlagen in kopie mee.

Meesturen met een aanvraag door particulieren

 • Een document waaruit blijkt dat u genoemde persoon gemachtigd heeft namens u deze aanvraag te doen (als dit het geval is).
 • Een kopie van de eigendomsakte of een kopie van het huurcontract, of de pachtovereenkomst of de gebruikersovereenkomst van uw woning of onroerende zaak.
 • Stukken voor het uitleggen van de hoogte van de schade.
 • Overige documenten die u belangrijk vindt voor de behandeling van uw aanvraag.

Meesturen met een aanvraag door bedrijven

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Een document waaruit blijkt dat u de genoemde persoon gemachtigd heeft namens u deze aanvraag in te leveren (als dit het geval is).
 • Een kopie van de eigendomsakte of een kopie van het huurcontract of de pachtovereenkomst of de gebruikersovereenkomst van uw bedrijfspand, bedrijfsperceel, bedrijfswoning of andere onroerende zaak.
 • Stukken voor het uitleggen van de hoogte van de schade.
 • In geval u schade lijdt als gevolg van winst- of inkomstenderving: 
  1. Gewaarmerkte jaarrekeningen en maandcijfers over het jaar waarin schade is geleden + de 3 vorige jaren (als dat van toepassing is).
  2. De aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting (als dat van toepassing is) over een periode van 3 jaar voorafgaand aan het jaar waarin schade is geleden.
  3. De gewaarmerkte jaarrekeningen en maandcijfers van de afgelopen 3 jaar en de maandcijfers van het lopende jaar moeten) een handtekening hebben van de directie of bij accountantsrapport de handtekening van de accountant.
 • Overige documenten die u belangrijk vindt voor de behandeling van uw aanvraag.

Online regelen

Nadeelcompensatie aanvragen voor particulieren

Nadeelcompensatie aanvragen voor bedrijven

Let op! Deze formulieren zijn niet bedoeld voor het indienen van een aanvraag voor schadevergoeding die valt onder de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Zoetermeer 2018. Kijk voor meer informatie hierover bij Leidingvergunning (Instemmingsbesluit).

Kosten

OmschrijvingKosten
Indienen verzoek nadeelcompensatie€ 300,00

Deze kosten krijgt u alleen terug als schadevergoeding wordt toegekend.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoelang duurt het?

De behandeling van de aanvraag om schadevergoeding duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar.