Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo'n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit aantal op termijn uit te breiden tot in totaal 16.000 woningen. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug willen we een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Hieronder vindt u vooral informatie over de bestuurlijke besluitvorming en participatie. Entree heeft ook een eigen website waar wij samen met de andere grondeigenaren in Entree u de nieuwe stadswijk presenteren. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

www.entreezoetermeer.nl

Maquette Entree

Stand van zaken februari 2022

Algemeen

Met het ontstaan van Entree is het belangrijk dat er duidelijke regels zijn. Denk aan regels over de plaats en hoogte van gebouwen, over hoe het er uit gaat zien en over geluidsnormen. Zo zorgen we dat Entree dé vernieuwende stadswijk voor Zoetermeer wordt. Een plek waar duurzaamheid en actieve leefstijl centraal staan en waar groen het straatbeeld bepaalt.

De gemeente legt dit vast in een aantal documenten.

Terinzagelegging

Op 25 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de volgende documenten ter inzage te leggen.

 • Ontwerpbestemmingsplan Entree Midden
 • Milieueffectrapport (MER) Entree
 • Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
 • Ontwerpbesluit Stap 3 Interimwet Stad- en milieubenadering
 • Ontwerpbeeldkwaliteitsplan Entree Midden
 • Ontwerp-exploitatieplan

Het ontwerpbestemmingplan met bijbehorende stukken en ontwerpbesluiten liggen vanaf vrijdag 4 februari tot vrijdag 18 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Hoe dient u een zienswijze in?

Hoe u een zienswijzen kunt indienen kunt u lezen in de kennisgeving (publicatie) van de besluiten, die hieronder bij de documenten is opgenomen. U kunt uw zienswijzen schriftelijk of mondeling indienen, maar ook digitaal via een formulier op de pagina Zienswijze over ontwerp-omgevingsbesluit. Kijk op deze webpagina onder het kopje 'Online regelen' en klik op de blauwe knop 'Zienswijze indienen over ontwerp-omgevingsbesluit'.

Hoe kunt u de stukken online bekijken?

De beste manier om het ontwerpbestemmingsplan Entree Midden met bijbehorende stukken te bekijken is via de website Ruimtelijke plannen > Ontwerpbestemmingsplan Entree Midden.

Volg daarna de onderstaande stappen:

 • Klik rechtsboven op Documenten.
 • Klik op Bijlagen bij de toelichting.
  U ziet 35 bijlagen die u elk afzonderlijk kunt aanklikken.
  Hier ziet u onder andere:
  • het Milieueffectrapport (MER, bijlage 3 en 4)
  • het ontwerpbesluit hogere waarden geluid (bijlage 28)
  • het ontwerpbesluit Stap 3 Interimwet Stad- en milieubenadering (bijlage 27 en 29)
  • het ontwerpbeeldkwaliteitsplan (bijlage 33)

Het ontwerp-exploitatieplan is apart raadpleegbaar op de website Ruimtelijke plannen. Ga hiervoor naar www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0637.EP00001-0002.

Behalve op de website Ruimtelijke plannen zijn de documenten ook hieronder opgenomen.

Meer informatie en vragen

Bekijk hieronder een filmpje met een toelichting op de documenten en het indienen van zienswijzen. Ook in een schematisch overzicht wordt het proces uitgelegd.

Heeft u na het lezen van de stukken of de informatie op deze website toch nog vragen? Mail dan naar entree@zoetermeer.nl. Het Entree team zal uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Documenten

Planning

De planning voor de verschillende documenten die worden opgesteld, zoals de milieueffectrapportage en het beeldkwaliteitsplan.

entreezoetermeer.nl/agenda

Participatie Entree Zoetermeer

Door de ontwikkelingen die staan te gebeuren in 2022, is het essentieel om de omgeving proactief te betrekken tijdens deze planfase. In het Jaarplan participatie 2022 lichten we toe hoe de communicatie en participatie ongeveer zal verlopen.

Participatie Entree Zoetermeer

Levendige stadswijk

Wonen in De Entree wordt anders dan op andere plekken in Zoetermeer. Het gebied wordt stedelijker en hoger in dichtheid, waarin kwaliteit zowel in de woning als in de woonomgeving van groot belang is. Wonen of werken in De Entree betekent bewust kiezen voor een stedelijke omgeving.

Levendige stadswijk

Afrikaweg wordt stadsstraat

De Afrikaweg verandert van een doorgaande verkeersweg in een prettige stadsstraat waar auto's langzamer rijden en waar mensen, wonen, werken, bewegen en verblijven. De twee kanten van de Afrikaweg worden met elkaar verbonden en er is ruimte voor levendigheid aan beide zijden van de straat.

Afrikaweg wordt stadsstraat

Groen en duurzaamheid

In De Entree woon, werk, beweeg en ontspan je in het groen. Dit is een belangrijke kwaliteit waarmee De Entree zich van andere stedelijke gebieden onderscheidt. Groene gevels, groene daken en balkons of terrassen met een groene aankleding zijn goed voor waterberging en om hittestress tegen te gaan.

Groen en duurzaamheid

Mobiliteit

In De Entree wordt anders omgegaan met mobiliteit dan in Zoetermeer gebruikelijk is. Er wordt ingezet op optimaal comfort voor fietsers en voetgangers. Het concept 'Mobility as a Service' (MAAS) waarbij toegang tot mobiliteit met fiets, OV en deelauto's gegarandeerd is, wordt in De Entree toegepast.

Mobiliteit

Stationsgebied

Met de komst van Entree krijgt ook het stationsgebied bij de Mandelabrug een complete make-over. Er is onderzoek gedaan naar hoe station Zoetermeer en het gebied eromheen eruit kan gaan zien.

Stationsgebied

Documenten

luchtfoto gebied Entree