Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo'n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit aantal op termijn uit te breiden tot in totaal 16.000 woningen. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug willen we een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Hieronder vindt u vooral informatie over de bestuurlijke besluitvorming en participatie. Entree heeft ook een eigen website waar wij samen met de andere grondeigenaren in Entree u de nieuwe stadswijk presenteren. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

www.entreezoetermeer.nl

Maquette Entree

Aanpak Entree onder Omgevingswet – januari 2024

Het ontwerpbestemmingsplan Entree Midden dat in 2022 ter inzage heeft gelegen moet op een aantal belangrijke onderdelen worden aangevuld en gewijzigd. In juni 2023 hebben we aangegeven dat we tijd nodig hadden om de vervolgaanpak goed voor te bereiden. Nu zijn we zover dat we het vervolg weten.

Omgevingsprogramma en MER

Voor de ontwikkeling van Entree geldt vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet. Dit betekent dat we niet verder gaan met aanpassen van het ontwerpbestemmingsplan, maar een omgevingsprogramma zullen maken. Hieronder leggen we dit verder uit.

De ambities vanuit het Masterplan Entree zoals dat in 2019 is vastgesteld, blijven gelden. De uitwerking van die ambities moet op een aantal onderdelen wel herijkt/geactualiseerd worden. Door het wegvallen van een deel van de (markt)behoefte aan kantoren is een herprogrammering voor de ontwikkeling van het Entreegebied nodig. Dit betekent dat een deel van de beoogde m2 aan kantoren wordt vervangen door een andere functie, bijvoorbeeld meer woningen. Ook zijn er aanpassingen in de inrichting van de openbare ruimte en de stadsstraat Afrikaweg voorzien. Over deze gewijzigde uitgangspunten is een besluit van het college en de gemeenteraad nodig. We verwachten dit besluit in het derde kwartaal van 2024.

Aansluitend wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin onderzoeken we wat de verwachte effecten zijn van het plan voor het milieu. Daarvoor beoordelen we per onderwerp of de eerder uitgevoerde onderzoeken voor het MER bij het ontwerpbestemmingsplan aangepast worden of dat nieuw onderzoek nodig is. Voorafgaand aan het opstellen van het MER wordt een notitie Reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport opgesteld. Deze notitie gaat in op reikwijdte en de wijze van opstellen van de MER en wordt ook ter inzage gelegd. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van 2024 plaatsvindt. De reacties op deze notitie worden meegenomen bij het opstellen van het MER.

De uitwerking van de ambities en de conclusies van het MER worden opgenomen in een omgevingsprogramma. Dit omgevingsprogramma bevat alle kaders en uitgangspunten voor de ontwikkeling van Entree. De inhoud bestaat uit:

  • Ontwikkelvisie;
  • Beeldkwaliteitsplan;
  • Openbare Ruimte (Voorlopig Ontwerp);
  • Uitvoeringsstrategie.

Hierna vindt de ontwikkeling van Entree gefaseerd plaats door het aanvragen van omgevingsvergunningen voor de verschillende locaties door de grondeigenaren.

Wat gebeurt er met de zienswijzen?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Deze worden inhoudelijk meegenomen bij de afwegingen over de wijzigingen en aanvullingen in het plan. Concreet betekent dit dat in het omgevingsprogramma een bijlage komt met daarin de samengevatte en geanonimiseerde zienswijzen en een beantwoording van de zienswijzen. Als onderdelen waarop reacties zijn ingediend worden aangepast, dan zullen we dat aangeven. Op deze manier is in het omgevingsprogramma terug te vinden waar de aanpassingen staan.

Ontwerp omgevingsprogramma en MER ter inzage

De beantwoording van de zienswijzen is te vinden en na te lezen voordat het omgevingsprogramma definitief wordt vastgesteld. Het omgevingsprogramma wordt namelijk eerst in een ontwerpversie ter inzage gelegd. Dat betekent dat iedereen kan reageren op de inhoud van het ontwerp omgevingsprogramma. Tegelijkertijd met het ontwerp omgevingsprogramma wordt ook het ontwerp van het MER ter inzage gelegd. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van 2025 zal plaatsvinden.

Op onderdelen eerdere beantwoording zienswijzen

De ontwikkeling van Entree gaat ondertussen door. Het is goed mogelijk dat wij aan onderdelen werken die vooruitlopen op de vaststelling van het omgevingsprogramma in 2025. Dan geldt het uitgangspunt dat de zienswijzen over het betreffende onderdeel vooraf inhoudelijk worden beoordeeld en betrokken bij het maken van afwegingen. Een voorbeeld is het voorontwerp van de openbare ruimte. Dit voorontwerp verwachten we medio 2024 gereed te hebben. Bij dit voorontwerp zullen (delen van) de zienswijzen die hierover gaan worden beantwoord.

Samengevat zijn belangrijke mijlpalen:

  • Tweede kwartaal 2024: terinzagelegging Notitie Reikwijdte en detailniveau voor het MER;
  • Derde kwartaal 2024: vaststelling gewijzigde uitgangspunten;
  • Tweede kwartaal 2025: terinzagelegging ontwerp omgevingsprogramma en ontwerp MER.

Planning

Een planning voor de verschillende beleidsdocumenten die worden opgesteld vindt u in de agenda op de Entreewebsite.

entreezoetermeer.nl/agenda

Participatie Entree Zoetermeer

Sinds het opstellen van de visie Entree in 2017 werken we samen met de eigenaren en mensen uit de directe omgeving van het Entreegebied en andere geïnteresseerden uit de stad aan de ontwikkeling van Entree. Dit noemen we participatie. Voor de meest actuele planning van de participatie verwijzen wij u naar de agenda op entreezoetermeer.nl.

Participatie Entree Zoetermeer

Levendige stadswijk

Wonen in Entree wordt anders dan op andere plekken in Zoetermeer. Het gebied wordt stedelijker en hoger in dichtheid, waarin kwaliteit zowel in de woning als in de woonomgeving van groot belang is. Wonen of werken in Entree betekent bewust kiezen voor een stedelijke omgeving.

Levendige stadswijk

Afrikaweg wordt stadsstraat

De Afrikaweg verandert van een doorgaande verkeersweg in een prettige stadsstraat waar auto's langzamer rijden en waar mensen, wonen, werken, bewegen en verblijven. De twee kanten van de Afrikaweg worden met elkaar verbonden en er is ruimte voor levendigheid aan beide zijden van de straat.

Afrikaweg wordt stadsstraat

Groen en duurzaamheid

In Entree woon, werk, beweeg en ontspan je in het groen. Dit is een belangrijke kwaliteit waarmee Entree zich van andere stedelijke gebieden onderscheidt. Groene gevels, groene daken en balkons of terrassen met een groene aankleding zijn goed voor waterberging en om hittestress tegen te gaan.

Groen en duurzaamheid

Mobiliteit

De mobiliteitsbehoefte verandert. Steeds meer mensen nemen het openbaar vervoer, gaan lopen of pakken de fiets. Onze nieuwe stadswijk wordt daar volledig op ingericht. Met vernieuwende vormen van mobiliteit, zoals gedeelde (elektrische) fietsen en auto's.

Mobiliteit

Stationsgebied

Met de komst van de nieuwe stadswijk Entree krijgt ook het stationsgebied aan de noordzijde (stadskant) van de Nelson Mandelabrug een nieuw gezicht. De voorlopige ontwerpen voor een plintgebouw met een stationshal en voor een fietsbrug zijn in augustus 2022 gepresenteerd.

Stationsgebied

Documenten

luchtfoto gebied Entree