Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo'n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit aantal op termijn uit te breiden tot in totaal 16.000 woningen. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug willen we een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Hieronder vindt u vooral informatie over de bestuurlijke besluitvorming en participatie. Entree heeft ook een eigen website waar wij samen met de andere grondeigenaren in Entree u de nieuwe stadswijk presenteren. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

www.entreezoetermeer.nl(externe link)

Maquette Entree

Stand van zaken bestemmingsplan juli 2023

Het ontwerpbestemmingsplan 'Entree Midden' dat vorig jaar ter inzage heeft gelegen, moet op een aantal belangrijke onderdelen worden gewijzigd en aangevuld. Deze wijzigingen zijn te groot om het bestemmingsplan te wijzigen. Gebruikelijk is om dan een nieuw ontwerpbestemmingsplan te maken en ter inzage te leggen. Maar dit is niet meer haalbaar, omdat de Omgevingswet wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2024. Dit betekent dat de planologische procedure voor Entree wordt voortgezet onder de Omgevingswet. Hierdoor schuift de planning op.

De wijzigingen vragen om een grondige aanpak. Daarvoor hebben we tijd nodig. Over een aantal wijzigingen moeten we nog een besluit nemen. Een van deze besluiten gaat bijvoorbeeld over het programma (woningen, kantoren en overige voorzieningen). Dit leidt automatisch tot het aanpassen van de noodzakelijke onderzoeken op het gebied van verkeer, geluid, luchtkwaliteit, stikstof en bezonning.

Omgevingswet vanaf 1 januari 2024

Als de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 geldt, kan er geen nieuw ontwerpbestemmingsplan meer ter inzage worden gelegd. Daarvoor komen andere mogelijkheden in de plaats. Aankomende periode gaan wij onderzoeken hoe we de ontwikkeling van Entree onder de Omgevingswet mogelijk gaan maken. Wij verwachten in het najaar van 2023 hierover meer duidelijkheid te hebben.

Wat is wél mogelijk?

Ondertussen willen we samen met de grondeigenaren onderzoeken wat wél mogelijk is. Zo gaan we de start van de bouw van Terra Nova stimuleren. Ook gaan we kijken of er misschien delen zijn die ontwikkeld kunnen worden binnen het geldende bestemmingsplan. In de tussentijd willen we het gebied zo goed mogelijk benutten. Denk aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de tijdelijke woonunits aan het Bredewater en de beweegroute Rondje Gezond.

Planning

Een planning voor de verschillende beleidsdocumenten die worden opgesteld vindt u in de agenda op de Entreewebsite.

entreezoetermeer.nl/agenda(externe link)

Participatie Entree Zoetermeer

Sinds het opstellen van de visie Entree in 2017 werken we samen met de eigenaren en mensen uit de directe omgeving van het Entreegebied en andere geïnteresseerden uit de stad aan de ontwikkeling van Entree. Dit noemen we participatie. Voor de meest actuele planning van de participatie verwijzen wij u naar de agenda op www.entreezoetermeer.nl(externe link).

Participatie Entree Zoetermeer

Levendige stadswijk

Wonen in Entree wordt anders dan op andere plekken in Zoetermeer. Het gebied wordt stedelijker en hoger in dichtheid, waarin kwaliteit zowel in de woning als in de woonomgeving van groot belang is. Wonen of werken in Entree betekent bewust kiezen voor een stedelijke omgeving.

Levendige stadswijk

Afrikaweg wordt stadsstraat

De Afrikaweg verandert van een doorgaande verkeersweg in een prettige stadsstraat waar auto's langzamer rijden en waar mensen, wonen, werken, bewegen en verblijven. De twee kanten van de Afrikaweg worden met elkaar verbonden en er is ruimte voor levendigheid aan beide zijden van de straat.

Afrikaweg wordt stadsstraat

Groen en duurzaamheid

In Entree woon, werk, beweeg en ontspan je in het groen. Dit is een belangrijke kwaliteit waarmee Entree zich van andere stedelijke gebieden onderscheidt. Groene gevels, groene daken en balkons of terrassen met een groene aankleding zijn goed voor waterberging en om hittestress tegen te gaan.

Groen en duurzaamheid

Mobiliteit

De mobiliteitsbehoefte verandert. Steeds meer mensen nemen het openbaar vervoer, gaan lopen of pakken de fiets. Onze nieuwe stadswijk wordt daar volledig op ingericht. Met vernieuwende vormen van mobiliteit, zoals gedeelde (elektrische) fietsen en auto's.

Mobiliteit

Stationsgebied

Met de komst van de nieuwe stadswijk Entree krijgt ook het stationsgebied aan de noordzijde (stadskant) van de Nelson Mandelabrug een nieuw gezicht. De voorlopige ontwerpen voor een plintgebouw met een stationshal en voor een fietsbrug zijn in augustus 2022 gepresenteerd.

Stationsgebied

Documenten

luchtfoto gebied Entree