Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo'n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit aantal op termijn uit te breiden tot in totaal 16.000 woningen. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug willen we een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Hieronder vindt u vooral informatie over de bestuurlijke besluitvorming en participatie. Entree heeft ook een eigen website waar wij samen met de andere grondeigenaren in Entree u de nieuwe stadswijk presenteren. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

www.entreezoetermeer.nl

Tekening: nieuwe inrichting rond Afrikaweg en Mandelabrug van bovenaf gezien

Stand van zaken augustus 2021

Het college heeft op 9 maart 2021 ingestemd met het eerste concrete plan voor woningen in Entree, namelijk de transformatie van het kantoorpand Terra Nova aan de Boerhaavelaan naar 385 woningen. Dit plan van eigenaar Breevast bestaat uit 104 goedkope huurwoningen, 96 middel dure huurwoningen en 185 vrije sector koop- en huurwoningen. Ook komen er 30 zorgappartementen en een gezondheidscentrum. Hierin komen huisartsen en een apotheek.

Op 17 mei 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het definitieve Planuitwerkingskader (PUK), Structuurontwerp openbare ruimte en Gebiedsbusinesscase.Ook is de visie voor het stationsgebied vastgesteld. In september 2021 verwachten we dan met de initiatiefnemers in het gebied anterieure overeenkomsten te kunnen tekenen.

Planning

De planning voor de verschillende documenten die worden opgesteld, zoals de milieueffectrapportage en het beeldkwaliteitsplan.

entreezoetermeer.nl/agenda

Participatie

Door de ontwikkelingen die staan te gebeuren in 2021, is het essentieel om de omgeving proactief te betrekken tijdens deze planfase. In het Jaarplan participatie 2021 lichten we toe hoe de communicatie en participatie ongeveer zal verlopen.

Participatie Entree Zoetermeer

Levendige stadswijk

Wonen in De Entree wordt anders dan op andere plekken in Zoetermeer. Het gebied wordt stedelijker en hoger in dichtheid, waarin kwaliteit zowel in de woning als in de woonomgeving van groot belang is. Wonen of werken in De Entree betekent bewust kiezen voor een stedelijke omgeving.

Levendige stadswijk

Afrikaweg wordt stadsstraat

De Afrikaweg verandert van een doorgaande verkeersweg in een prettige stadsstraat waar auto's langzamer rijden en waar mensen, wonen, werken, bewegen en verblijven. De twee kanten van de Afrikaweg worden met elkaar verbonden en er is ruimte voor levendigheid aan beide zijden van de straat.

Afrikaweg wordt stadsstraat

Groen en duurzaamheid

In De Entree woon, werk, beweeg en ontspan je in het groen. Dit is een belangrijke kwaliteit waarmee De Entree zich van andere stedelijke gebieden onderscheidt. Groene gevels, groene daken en balkons of terrassen met een groene aankleding zijn goed voor waterberging en om hittestress tegen te gaan.

Groen en duurzaamheid

Mobiliteit

In De Entree wordt anders omgegaan met mobiliteit dan in Zoetermeer gebruikelijk is. Er wordt ingezet op optimaal comfort voor fietsers en voetgangers. Het concept 'Mobility as a Service' (MAAS) waarbij toegang tot mobiliteit met fiets, OV en deelauto's gegarandeerd is, wordt in De Entree toegepast.

Mobiliteit

Stationsgebied

Met de komst van Entree krijgt ook het stationsgebied bij de Mandelabrug een complete make-over. Er is onderzoek gedaan naar hoe station Zoetermeer en het gebied eromheen eruit kan gaan zien.

Stationsgebied

Documenten

luchtfoto gebied Entree