Door de ontwikkelingen die staan te gebeuren in 2022, is het essentieel om de omgeving proactief te betrekken tijdens deze planfase. In het Jaarplan participatie 2022 lichten we toe hoe de communicatie en participatie globaal zal verlopen.

Inspiratieboek Entree

Sinds het opstellen van de visie Entree in 2017 werken we samen met de eigenaren en mensen uit de directe omgeving van het Entreegebied en andere geïnteresseerden uit de stad aan de ontwikkeling van Entree. Voorbeeld hiervan is de participatie van april tot en met september 2019 volgens de methode Publiek Private Buurt Samenwerking (PPBS). Dit resulteerde in het Inspiratieboek Entree waarin de vele ideeën zijn gebundeld. Deze vindt u onderaan deze pagina.

2020 en 2021

De jaren 2020 en 2021 stonden vooral in het teken van het verwerken van de ideeën in de verschillende concept documenten, zoals bestemmingsplan en structuurontwerp openbare ruimte. Hierover is het projectteam (digitaal) in gesprek gebleven met een groep van buurtvertegenwoordigers die structureel betrokken is bij de planvorming van Entree. Tijdens het evenement 'Entree, maak het mee' op 9 oktober 2021 kregen ongeveer 1.200 buurtbewoners en geïnteresseerden uit heel Zoetermeer informatie, inspiratie, stelden vragen én konden genieten van uiteenlopende activiteiten. Alle eigenaren van het Entreegebied lichtten alvast een tipje van de sluier op over hun bouwplannen en door de schetsmaquette van het gebied kregen mensen een voorzichtig kijkje in de toekomst. Ook gingen in 2021 de klankbordgroep voor de ontwikkeling van het stationsgebied en de klankbordgroep voor de uitwerking van het Structuurontwerp Openbare ruimte van start.

2022

In 2022 gaan verschillende eigenaren aan de slag om de plannen voor de nieuwe woningen en het zogenaamde niet-woonprogramma verder uit te werken. Verder geven eigenaren en gemeente samen met de omgeving invulling aan initiatieven die een bijdrage leveren aan het vergroten van de waarde van het gebied (waardecreatie en placemaking). De gemeente blijft omwonenden proactief betrekken bij het uitwerken van het ontwerp van de openbare ruimte maar ook bij de eerste uitvoeringswerkzaamheden. In het najaar 2022 willen eigenaren en gemeente opnieuw een inspirerend evenement in het gebied organiseren.

In 2022 zal het informatiecentrum Entree aan de Boerhaavelaan open gaan. Hier is onder andere de schetsmaquette van het gebied te zien, zal er op termijn informatie over de woningen te vinden zijn en een plek waar bewoners/omwonenden elkaar kunnen ontmoeten. Wanneer COVID-19 dit toelaat, worden de activiteiten op het fysiek informatiepunt in 2022 in samenwerking met de eigenaren verder uitgebreid. Voor verschillende onderwerpen vindt in 2022 nieuwe of voortgaande participatie plaats. Het betreft het plintgebouw van Station Zoetermeer, Brandweer Abdissenbos en het Voorlopig ontwerp voor de Buitenruimte. Ook gaan er diverse projecten van de eigenaren van start.

Het Raadsmemo met het jaarplan participatie en communicatie Entree 2022 vindt u hieronder bij de documenten. Voor de meest actuele planning van de participatie verwijzen wij u naar de agenda op www.entreezoetermeer.nl.

Documenten