In een Omgevingsplan staat wat uzelf en wat er in uw omgeving wel en niet mag. Dat staat nu nog in bestemmingsplannen, verordeningen, beleidsregels en regels van het Rijk. In het omgevingsplan staan regels over de fysieke leefomgeving. Deze gaan bijvoorbeeld over:

 • of en hoe er mag worden gebouwd of verbouwd
 • of bedrijven zich mogen vestigen
 • hoe een stuk grond mag worden gebruikt
 • of er wegen mogen worden aangelegd
 • wanneer je een vergunning nodig hebt
 • dat een bouwwerk wordt getoetst aan welstandseisen
 • hoe een gebouw moet worden aangesloten op elektriciteit, gas, drinkwater, warmte en het riool
 • hoe gebouwen en terreinen bereikbaar moeten zijn voor hulpdiensten, zoals de brandweer
 • waar en hoe brandgevaarlijke stoffen mogen worden opgeslagen
 • waar en wanneer archeologisch onderzoek nodig is
 • hoeveel geluid, geur en trillingen mag worden veroorzaakt
 • welke gegevens en documenten moeten worden ingediend als een vergunning wordt aangevraagd

In het omgevingsplan staan regels over nog veel meer andere onderwerpen.

Tijdelijk deel omgevingsplan

Omdat vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet geldt, heeft iedere gemeente automatisch een omgevingsplan. Dit heet het 'tijdelijk deel omgevingsplan'. In het tijdelijk deel van het omgevingsplan kunt u deze regels bekijken:

 • regels uit de bestemmingsplannen
 • regels van het Rijk (dit wordt ook wel de bruidsschat genoemd)

Het nieuwe omgevingsplan

De komende jaren werken we aan de overstap van bestemmingsplannen, verordeningen, beleidsregels en regels van het rijk naar 1 omgevingsplan voor de hele gemeente. Dit wordt ook wel het nieuwe deel van het omgevingsplan genoemd.

Het nieuwe omgevingsplan is in het begin nog leeg. De regels in het nieuwe omgevingsplan worden gemaakt door de bestaande regels uit de bestemmingsplannen, verordeningen, beleidsregels en regels van het Rijk om te zetten naar het nieuwe deel. Daarnaast neemt de gemeente in het nieuwe omgevingsplan ook nieuwe regels op over ruimtelijke ontwikkelingen die met een omgevingsvergunning mogelijk zijn gemaakt.

De overstap naar het nieuwe omgevingsplan moet 1 januari 2032 klaar zijn.

Hoe gaan we naar een nieuw omgevingsplan

Het nieuwe omgevingsplan zal per gebied of per onderwerp worden gevuld. Bijvoorbeeld eerst de regels voor alle woonwijken in Zoetermeer of de regels over het onderwerp geluid. Er zullen meestal een aantal onderwerpen of gebieden tegelijk worden overgezet naar het nieuwe omgevingsplan.

Bij het maken van elk stuk van het nieuwe omgevingsplan worden inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties betrokken. Dit gebeurt op de volgende manier.

Voorontwerp-omgevingsplan

De eerste stap is een voorontwerp-omgevingsplan.

 • De gemeente maakt een voorontwerp-omgevingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.
 • In het gemeenteblad staat hoe en wanneer u kunt reageren op een voorontwerp-omgevingsplan. Daarin staat ook waar u het voorontwerp-omgevingsplan kunt bekijken.
 • Bekijk of in het voorontwerp-omgevingsplan de regels voor uw huis, uw bedrijf of uw organisatie kloppen en als dat niet zo is, dien dan een reactie in.
 • De gemeente bekijkt alle reacties en verbetert daarmee het omgevingsplan.
 • Iedereen die op tijd een reactie heeft ingediend, krijgt te horen wat daarmee is gedaan.

Ontwerp-omgevingsplan

De tweede stap is een ontwerp-omgevingsplan.

 • De gemeente heeft de verbeteringen verwerkt in het ontwerp-omgevingsplan. Ook het ontwerp-omgevingsplan wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.
 • In het Gemeenteblad staat hoe en wanneer u een zienswijze kunt indienen over het ontwerp-omgevingsplan. Daarin staat ook waar u het ontwerp-omgevingsplan kunt bekijken.
 • Bekijk of in het ontwerp-omgevingsplan de verbeteringen in de regels voor uw huis, uw bedrijf of uw organisatie goed zijn verwerkt en als dat niet zo is, dien dan een zienswijze in. Ook kunt u een zienswijze indienen als u niet heeft gereageerd op het voorontwerp-omgevingsplan of als u het er niet mee eens bent dat uw reactie niet is verwerkt in het ontwerp-omgevingsplan.
 • De gemeente bekijkt alle zienswijzen en maakt het omgevingsplan nog beter.
 • Iedereen die op tijd een zienswijze heeft ingediend, krijgt te horen wat daarmee is gedaan.

Vaststellen omgevingsplan

De derde stap is het vaststellen van het omgevingsplan.

 • De gemeente heeft de verbeteringen verwerkt in het omgevingsplan.
 • Daarna stelt de gemeente het omgevingsplan vast. Het omgevingsplan wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.
 • 4 Weken nadat het omgevingsplan bekend is gemaakt gelden de regels uit het nieuwe deel van omgevingsplan.
 • Bent u het niet eens met het omgevingsplan? Bijvoorbeeld omdat uw zienswijze niet is verwerkt in het omgevingsplan? Dan kunt u dit binnen 6 weken aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoelang duurt het?

Tot de vaststelling van het omgevingsplan kan de procedure wel anderhalf jaar duren. Dit komt omdat een procedure gevolgd moet worden zoals dat in de wet is bepaald en zoals dat is afgesproken in de Zoetermeerse regels over participatie.

Na vaststelling van het omgevingsplan door de gemeente kan er ook nog beroep worden ingediend bij de Raad van State. Deze procedure kost ook veel tijd.

Handige links