Wanneer vrij toegankelijke jeugdhulp niet toereikend is, kunt u bij een aantal organisaties in Zoetermeer terecht om in gesprek te gaan over verschillende vormen van hulp en ondersteuning die mogelijk een oplossing bieden. Deze organisaties vormen samen 'de toegang'. Zij bieden zelf kortdurende ondersteuning, kunnen u wijzen op meer passende vormen van vrij toegankelijke jeugdhulp of kunnen u verwijzen naar specialistische jeugdhulp. De gemeente Zoetermeer heeft de toegang in de wijk, dichtbij huis georganiseerd. Hiermee krijgt elke jeugdige die jeugdhulp nodig heeft deze op een laagdrempelige wijze.

De organisaties die samen de toegang vormen

De volgende partijen kunnen met u in gesprek over mogelijke hulp en ondersteuning:

De jeugdartsen van de Jeugdgezondheidszorg

Jeugdartsen op consultatiebureaus en op de scholen kunnen verwijzen naar (alle vormen van) jeugdhulp. Jeugdverpleegkundigen vervullen hierbij een belangrijke signaalfunctie. Zij werken nauw samen met de jeugdartsen en overleggen met hen wanneer het vermoeden bestaat dat een verwijzing naar specialistische jeugdhulp nodig is.

Het schoolmaatschappelijk werk op het primair onderwijs

Schoolmaatschappelijk werkers zijn actief op scholen en bieden individuele begeleiding en trainingen aan leerlingen. De schoolmaatschappelijk werkers op het primair onderwijs kunnen ook verwijzen naar een aantal vormen van specialistische jeugdhulp.

De Praktijkondersteuner huisartsen (POH)-Jeugd

In iedere huisartspraktijk is een POH-Jeugd beschikbaar die de huisarts ondersteunt bij zijn rol als verwijzer naar specialistische jeugdhulp. De POH-Jeugd bezit de expertise om kinderen en jongeren ook zelf (kortdurend) te begeleiden of behandelen. Indien de POH-Jeugd na een consultatie met u en uw kind van mening is dat u effectiever door een andere organisatie ondersteunt kunt worden, adviseert de POH-Jeugd de huisarts over de hulp die nodig is. Dit kan een vorm van vrij toegankelijke ondersteuning zijn of een verwijzing naar specialistische jeugdhulp.

Team Jeugd- en Gezinshulp van de gemeente Zoetermeer

Het team Jeugd- en Gezinshulp (JGH) van de gemeente Zoetermeer voert verschillende functies uit met betrekking tot jeugdhulp. Ze bieden consultatie en advies voor de overige toegangspartners en andere professionals, verwijzen naar specialistische jeugdhulp en voeren regie wanneer de situatie binnen het gezin op verschillende levensgebieden aandacht vraagt. Sommige vormen van (hoog)specialistische jeugdhulp kunnen alleen door JGH worden verwezen. Hiervoor kunt u onder andere via de website contact opnemen met JGH.

Overige wettelijke verwijzers

Naast bovengenoemde toegangspartners zijn ook de rechtbank, gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en -reclassering) en medisch specialisten bevoegd om te verwijzen naar specialistische jeugdhulp.

Proces tot verwijzing

Wanneer u bij één van deze partijen aanklopt, gaan zij met u kijken wat er precies speelt bij uw kind, in uw gezin en in uw omgeving. Op basis daarvan wordt er bepaald welke acties er nodig zijn om u en uw kind te ondersteunen bij het vinden van een oplossing. De toegangspartners formuleren samen met u en uw kind een aantal doelen en bespreken samen met u wat nodig is om de gewenste doelen te behalen. Hierbij wordt gekeken wat u of uw netwerk zelf kan doen, welke vrij toegankelijke voorzieningen mogelijk een oplossing bieden en/of welke vormen van hulp hierbij kunnen helpen. Dit kan naast specialistische jeugdhulp ook hulp in de vorm van een persoonsgebonden budget, een sociaal medische indicatie of hulp vanuit de Wmo of Participatiewet zijn. Wanneer er hulp binnen de Jeugdwet wordt ingezet ontvangt u hiervoor een verwijzing naar een jeugdhulpaanbieder.

Als u gebruik wilt maken van jeugdhulp, ga dan eerst langs uw huisarts, kinderarts, medisch specialist voor een verwijzing. U kunt ook een aanvraag indienen bij Jeugd- en Gezinshulp van de gemeente. De gemeente betaalt alleen de hulp vanaf de datum van de verwijzing of vanaf de indicatiedatum in de beschikking van de gemeente. Dit geldt niet voor een herindicatie die u minimaal 8 weken voor het einde van uw indicatietermijn indient. Bij een herindicatie vraagt u verlenging van de jeugdhulp die uw kind al krijgt. Heeft u nog geen beschikking op de datum dat uw eerdere indicatie afloopt? Dan kunt u de hulp door laten lopen en wordt deze door de gemeente betaald.

Aanbieders specialistische jeugdhulp

De gemeente Zoetermeer koopt de specialistische jeugdhulp in samen met andere gemeenten in de regio Haaglanden. Op de website van Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (sbjh.nl) kunt u zien welke jeugdhulpaanbieders een contract hebben met de gemeente en op welke locatie zij de hulp aanbieden.