Deelgebied 5b, Zuidflank Engelandlaan

Aan de Engelandlaan is in de jaren 80-90 een strook met solitaire kantoorblokken ontstaan. De blokken worden omringd door parkeervelden. Een aantal kantoorblokken is omgebouwd tot woningen. De locaties Engelandlaan 140 en 270 maken onderdeel uit van de 'Versnellingsagenda 2018'. Op deze locaties komt nieuwe woningbouw. Het is belangrijk dat de bestaande of nieuwe blokken die aan de parkbrug gelegen zullen worden een stedelijke plint krijgen.

Door in een later fase bebouwing toe te voegen tussen de strook met de bestaande en nieuwe torens ontstaan twee samengestelde alzijdig stedelijke bouwblokken. Dat betekent dat het maaiveld parkeren rond- om de torentjes wordt opgeheven en in een gebouwde vorm terugkomt. De toegevoegde bebouwing heeft als ruimtelijk doel de alleenstaande blokjes aan elkaar te 'smeden'. Door toevoeging van deze blokjes is het nodig dat de lagere verdiepingen van de blokjes samengevoegd worden met de nieuwe blokjes, dat betekent een gedeeltelijke verbouwing van de bestaande bebouwing.

Het gewenste programma zal bestaan uit gestapelde woningen en eventueel grondgebonden stadswoningen voor doelgroepen met een stedelijke leefstijl. In de stedelijke plint is ruimte voor aanvullende commerciële en maatschappelijke voorzieningen en woon-werk units.

Bouwstenen

Als basis voor alle nieuwbouw, veranderingen en hergebruik van bestaande gebouwen zijn 8 ruimtelijke-programmatische bouwstenen beschreven. Deze bouwstenen hebben als doel een ruimtelijk en programmatisch kader te geven. Door het gebruik van deze bouwstenen wordt de kwaliteit bewaakt en raken de nieuwe ontwikkelingen vastgemaakt in hun omgeving. De bouwstenen zijn altijd te gebruiken maar per deelgebied of project kunnen punten van aandacht anders liggen.

  1. Door toevoeging van bebouwing tussen de strook met torens ontstaan samengestelde alzijdige stedelijke bouwblokken.
  2. De kenmerkende gevel is gesitueerd aan de Engelandlaan en tegenover de publieke ingang van het Stadhuis. Aan de noordkant naar de RandstadRail wordt een aantal blokken toegevoegd. Dit kan ook voor gebouwd parkeren zijn.
  3. Stedelijke plint in kenmerkende gevels langs Engelandlaan en de verdieping (3e) aan de nieuwe parkbrug.
  4. Toegevoegde bebouwing: Categorie 2 (12-18 meter), torens: categorie 3: 18-40 meter, incidenteel categorie 4 (40 meter+).
  5. De Engelandlaan heringericht tot 30 km/u straat, daardoor meer ruimte voor groen en verblijfskwaliteit. Maaiveld parkeren wordt (zo veel mogelijk) opgeheven. Groene parkbrug inrichten als langgerekt park. Parkeren gebouwd en uit het zicht (onder de grond of in gebouw) oplossen.
  6. De Engelandlaan opnieuw ingericht tot 30 km/u straat, daardoor meer ruimte voor groen- verblijfskwaliteit. Groene parkbrug inrichten als langgerekt park.
  7. Het dak (ook bij de bestaande gebouwen) wordt ingericht voor energievoorziening, groen, waterbuffering en openbare en/of gezamenlijke ruimte. Ontwikkeling dakenlandschap op de 3e of 4e verdieping gekoppeld aan de hoog liggende parkbrug.
  8. Klimaatadaptie integreren in ontwikkelingen, energietransitie (op gebouwniveau) bevorderen en faciliteren.

Kijk voor meer informatie over de deelgebieden in de Visie Binnenstad 2040.