Bijeenkomst 6 juli 2023

Kan de gemeente kijken naar extra parkeermogelijkheden in de wijk, want er worden wel parkeervergunningen afgegeven terwijl er weinig plek is?

Alleen rechthebbenden, dat zijn bewoners en ondernemers van de Dorpsstraat die niet (kunnen) beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein, kunnen een een parkeerontheffing blauwe zone krijgen. De parkeerdruk is wisselend, maar op alle dagen en tijdstippen van de week zijn er altijd wel vrije parkeerplaatsen beschikbaar, behalve tijdens evenementen. In de nachtelijke uren is parkeren geen probleem. Voor aanleg van extra parkeerplaatsen op de Delftsewallen is geen ruimte.

Kan de bocht in de Delftsewallen verkeerstechnisch worden aangepast? De vorige keer heeft de gemeente toegezegd verkeersbeperkende maatregelen voor deze kant van de Dorpsstraat te realiseren.

Zes jaar geleden is de bocht in de weg verruimd. Verder verruimen is vanwege de brug technisch niet mogelijk. Er is een plan om de kruising Nassaulaan/Julianalaan in te richten als verhoogd kruispuntplateau. Hiermee wordt de snelheid van het verkeer afgeremd en de veiligheid van voetgangers die hier oversteken verbeterd.

Bijeenkomst met inloopspreekuur 10 februari 2022

Wie wordt straks eigenaar van het terrein/grond?

Het terrein zal worden uitgegeven in mandeligheid of een VVE. De bewoners worden eigenaar en ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het semiopenbaar gebied. De grond van het semiopenbaar gebied wordt niet terug geleverd aan de gemeente.

Ja, in overleg met de gemeente is de doorsteek openbaar toegankelijk en geschikt voor voetgangers. Het wordt geen doorgaande route voor fietsers. Fietsers, scooters, skaters e.d. zullen door de toegepaste bestrating en materialen hierin worden ontmoedigd.

Zitten er ramen in de kopgevel van de rijwoning naast Delftsewallen nr 16-17 en wordt dat aangepast?

Ja, er zitten beperkt ramen in de kopgevel. Hierbij wordt rekening gehouden met de buren.

Gaan de bewoners straks via de verkeersdoorgang bij het pand voormalig 'Storkgebouw'?

Nee, de erfafscheiding is geheel dicht en daar komen geen doorgangen in. De nieuwe bewoners hebben een eigen ingang over eigen terrein.

Op de tekening staat een schaduw, wat is dat?

De schaduw in de tekening geeft aan dat hier twee ondergrondse afvalcontainers ingetekend zijn.

Is overleg over de erfafscheiding mogelijk?

Het idee is een groene uniforme en kwalitatieve erfafscheiding. Indien wenselijk kan hier, afhankelijk van de situatie, van worden afgeweken.

Wanneer start de verkoop?

De verkoop zal naar verwachting waarschijnlijk net voor of na de bouwvak 2022 (week 33) starten.

Vind er een vooropname plaats? Waar kan schade worden gemeld?

Ja. Er vinden vooropnames plaats in het kader van het sloop/veiligheidsplan, dit gebeurt verderop in het proces.

Is er tijdens de sloop/bouw een aanspreekpunt?

Ja, tijdens de sloop/bouw is er een aanspreekpunt. Zodra de werkzaamheden gestart zijn worden naam en contactgegevens bekend gemaakt. De sloop zal plaatsvinden na goedkeuring door de gemeente van de sloopmelding. In het sloopveiligheidsplan (onderdeel van de sloopmelding) staan alle voorwaarden omschreven waaraan moet worden voldaan.

Wordt er opnieuw bestraat?

Er wordt alleen opnieuw bestraat binnen plangrenzen van de nieuwbouw.

Ja, er komt een tuintje voor bij de rijwoningen, in de vorm van een Delftsestoep. De afstand van de rooilijn tot de erfgrens is bij het blokje van 3 rijwoningen 1,5 m en bij het blokje van 4 rijwoningen 0,5 m.

Hoe zit het met de putten/riolering? De huidige putten functioneren niet.

De ontwikkelaar voert alleen de gesprekken met de nutsbedrijven over het functioneren van de huidige putten maar is hier niet verantwoordelijk voor. De ontwikkelaar is alleen verantwoordelijk voor de aanleg van nutsvoorzieningen binnen het plangebied, daarbuiten niet.

Gaat de gemeente aandacht geven aan de verkeersintensiteit en veiligheid, er wordt erg hard gereden met name in de bocht terwijl het een 30km zone is.

De gemeente zal dit afstemmen met Stadsbeheer (plantoetser) en verzoeken daarop te handhaven.

Welke materialen worden gebruikt bij de erfafscheiding binnen het plangebied?

Vanuit de ontwikkelaar zal er een uniforme materiaalkeuze worden gemaakt die zorgt voor de erfafscheidingen naar het openbare gebied.

De parkeerplaatsen aan de kant van de escaperoom staan deels op gemeentegrond, wordt dat vrijgehouden?

Dit klopt, deze staan op gemeentegrond ingetekend en worden vrijgehouden.

Waar kan men terecht voor (meer) informatie en vragen?

Op de pagina Herontwikkeling Delftsewallen staat alle actuele informatie. Het algemene e-mailadres van de gemeente is projectenpmv@zoetermeer.nl. WDevelop zal in loop van de tijd een eigen website openen voor de verkoop van de woningen.

Bijeenkomst 1 december 2021

Is er alleen toegang voor bestemmingsverkeer voor de bewoners of is dit voor iedereen toegankelijk?

Het gebied wordt uitgegeven in mandeligheid (terrein blijft eigendom van kopers). In de koopaktes wordt vastgelegd dat kopers het terrein niet mogen afsluiten voor voetgangers.

Mag iedereen, zoals winkelend publiek, er parkeren?

Neen, dat is niet de bedoeling. Het terrein blijft eigendom van de kopers. Er is een parkeernorm opgesteld door de gemeente en het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de norm. De parkeerplaatsen zullen met de woningen worden mee verkocht. Naast parkeerplaatsen voor eigen gebruik zullen er ook parkeerplaatsen voor bezoekers aan de bewoners zijn.

Komt er een wandelpad dwars door de nieuwe woonwijk heen?

Er komt een informele doorsteek, die publiek toegankelijk is, tussen de Dorpsstraat en de Delftsewallen.

Hoe zien jullie het qua veiligheid als iedereen daar mag komen?

Net als andere woonerven ben je te gast op het erf. De veiligheid wordt deels geborgd door de gangbare sociale controle.

Waarom is het witte huis niet juist achter de witte huizen geplaatst in plaats van achter de donkere schuren?

De plaatsing en kleurstelling van het witte huizenblok komen voort uit het architectonisch en stedenbouwkundig concept en sluiten aan op het slagenlandschap vanuit de Dorpsstraat. De loodswoningen die aan het water staan refereren aan de historie van het gebied.

Qua bouwstijl vind ik de loodswoningen minder aansluiten, staat dit al vast?

De architectuur van het plan is gericht op de eigen locatie en de historie ervan. De loodswoningen refereren naar de voormalige industriële functie met de ligging aan het water. Het plan heeft goedkeuring gekregen van de CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit). Daarmee zijn veel uitgangspunten bepaald. De kleurstelling van de 2 loodsen aan het water zal in de verdere uitwerking nader worden bekeken.

Zijn de parkeerplaatsen opgeschoven naar het terrein van de escape room?

Het parkeren vindt (onder andere) plaats aan de zijde van de escape room. De parkeerplaatsen liggen hier (bijna) tegen het erf van de escaperoom.

Wat wordt de nokhoogte van de woningen?

De nokhoogte van de rijwoningen is ca. 11 meter.
De nokhoogte van de schuurwoningen is ca. 8 meter.
De nokhoogte van de loodswoningen is ca. 8 meter.
De nokhoogte van het gasfittershuisje is ca. 8 meter. 

De 3 huizen naast nummer 17 staan naar voren, waardoor ze zeer dicht op de 2 bestaande woningen staan, waardoor het zijuitzicht van nr 17 wegvalt. Is hier nog iets aan te doen?

In het voorgaande plan stond op deze locatie 1 twee-onder-één-kapwoning. Die stond op dezelfde afstand tot de woning van nummer 17. Dus dat is onveranderd. Er zit ongeveer 3,50 meter tussen de gevel van nummer 17 en de nieuwe woning. Voor een optimale aansluiting op het stedelijk weefsel, is in overleg met de gemeente de situering van de woningen bepaald. De entree naar het woonerf is overigens op verzoek vanuit het verleden juist niet meer direct naast nummer 17 gesitueerd.

Is de architectuur in aansluiting op de nieuwe bebouwing aan de Leidsewallen?

De architectuur van het plan is gericht op de eigen locatie en de historie ervan. Er is geen rekening gehouden met de architectuurstijl van de nieuwe bebouwing aan de Leidsewallen, althans niet bewust.

Is er een kans dat de bouwvergunning niet wordt verstrekt?

De opzet van het plan is uitgebreid met de gemeente voorbesproken en deze is akkoord bevonden door de welstand en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De vervolgprocedure bestaat uit 2 delen: een ruimtelijke procedure voor de afwijking op het bestemmingsplan en een procedure voor de activiteit bouwen. Beide procedures worden gepubliceerd in het lokale nieuwsblad, waarna u de plannen kunt inzien en eventueel een zienswijze kunt indienen. De behandeling van de zienswijze(n) gebeurt door de gemeente. Indien een zienswijze gegrond wordt verklaard, is er een mogelijkheid dat het plan moet worden aangepast.

Is de bedrijfsmatige continuïteit van de ontwikkeling van het plan voldoende gewaarborgd?

Voor dit project gaan wij een bouwteamverband aan met Niersman Bouw, dat is een gerenommeerde aannemer uit Voorschoten die sinds kort ook een vestiging heeft in de regio Haaglanden.

Worden er nog vooropnames gedaan van de omliggende woningen?

Ja, die worden gedaan als onderdeel van het bouwveiligheidsplan. Dit gebeurt pas verderop in het proces. Dan worden alle omliggende woningen geïnventariseerd. Als blijkt dat er sprake is van schade door de bouwactiviteiten, dan wordt dit met de verzekering verder afgehandeld.

Is er nog een live bijeenkomst gepland?

Gezien de voortgang is geen vervolgbijeenkomst gepland. Wij realiseren ons echter dat deze wijze van communiceren niet optimaal is en kunnen ons voorstellen dat er vanuit de buurt nog vragen zijn. U kunt hiervoor terecht bij de ontwikkelaar dan wel de gemeente.