De gemeente gaat woningen ontwikkelen op de locatie aan de Van Aalstlaan 24 aan de rand van de wijk Palenstein. De locatie bevindt zich tussen de Australiëweg en de Van Aalstlaan, met daarop het voormalige Monutagebouw. De grond is in eigendom van de gemeente.

De komende periode gebruikt de gemeente om in gesprek te gaan met inwoners over de invulling van deze locatie. Daarna legt de gemeente uitgangspunten vast waaraan het woningbouwplan moet voldoen. Aan de hand van deze uitgangspunten zoekt de gemeente naar een projectontwikkelaar om tot een woningbouwplan te komen.

Kavelpaspoort

Van Aalstlaan 24 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 is aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad. Dit betekent dat de gemeenteraad voor deze locatie een kavelpaspoort heeft vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Het gaat hierbij om het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Gewenste ontwikkeling

Het beoogde aantal nieuwe woningen voor deze locatie is 100 tot 150 met een een maximale hoogte van 50 meter. Deze woningen zullen bestaan uit koop- en huurwoningen met een woonzorgidee. Het gaat om woningen waar mensen, die zorg nodig hebben, zelfstandig kunnen wonen, eventueel met eenvoudige toegang tot zorg en (extra) ondersteuning. Op de locatie staat ook het voormalige Monuta-gebouw, dat dienst deed als uitvaartcentrum. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk verhuurd. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en deel gaat uitmaken van de woonzorgidee.

Bewonersavond

Donderdagavond 15 september 2022 vond in het CKC een bijeenkomst plaats voor omwonenden en belanghebbenden om mee te denken over de invulling van het gebied aan de Van Aalstlaan 24. Ongeveer 35 mensen bezochten de bijeenkomst, onder hen omwonenden, een aantal huidige gebruikers van het Monuta-gebouw, geïnteresseerden in woonzorgwoningen en een aantal raadsleden. Wethouder Ronald Weerwag heette de aanwezigen welkom. De projectleider en de stedenbouwkundige van de gemeente gaven een korte toelichting op het proces en op de gewenste ontwikkeling, daarna werd het gesprek gevoerd aan verschillende thematafels.

Eindverslag participatie

De gemeente heeft de binnengekomen reacties beantwoord in een eindverslag participatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verslag vastgesteld. Hieronder leest u het verslag. Met het vaststellen van het eindverslag is het participatietraject afgerond.

Woonzorgvisie Zoetermeer

Versnellingsagenda en kavelpaspoorten woningbouw