De gemeente gaat woningen ontwikkelen op de locatie aan de Van Aalstlaan 24 aan de rand van de wijk Palenstein. De locatie bevindt zich tussen de Australiëweg en de Van Aalstlaan, met daarop het voormalige Monuta-gebouw. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk verhuurd. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en deel gaat uitmaken van de woonzorgidee.

Artist impression AM

Laatste nieuws

De gemeente heeft het plan 'Karakter' van gebiedsontwikkelaar AM gekozen na een Europese aanbesteding. Het plan bestaat 111 woonzorg-woningen voor senioren, ook voor senioren met een (lichte) zorgvraag. Het Monuta-gebouw blijft bestaan. Dit gebouw wordt een ambachtenwerkplaats. Donderdag 21 december ondertekenden wethouder Ronald Weerwag en Annemarie Jol, directeur ontwikkeling AM Zuidwest de koop- en realisatieovereenkomst.

Woningbouwplan Karakter

Het plan Karakter bestaat uit 97 koopwoningen (vrije sector en betaalbaar) en 14 middeldure huurwoningen. Karakter is een plek waar mensen gelukkig oud(er) worden. Het woonconcept voor senioren is gericht om er zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het wordt een gemeenschap die voorziet in ontmoeting, levendigheid en collectiviteit. Het Monuta-gebouw krijgt de naam Cornelis, vernoemd naar ambachtsheer Van Aalst. Hier kunnen bewoners straks zelf activiteiten organiseren. Welzijnsorganisatie Piëzo biedt in de ambachtenwerkplaats een actief programma aan door en voor vrijwilligers en bewoners van het plan en de buurt. Meer informatie over het project 'Karakter' of het project volgen: www.karakterzoetermeer.nl.

Hoe verder?

Gebiedsontwikkelaar AM gaat plan Karakter nu verder uitwerken met betrokken partijen en gemeente en streeft ernaar om in 2025 te starten met de bouw.

Sociale huurwoningen

De gemeente heeft in het plangebied aan de Van Aalstlaan ook circa 50 sociale huurwoningen voor ogen. Zodra de aanbestedingsprocedure is afgerond, wordt het naastgelegen deel van het bouwplan verkocht aan een Zoetermeerse woningcorporatie om de sociale huurwoningen te kunnen bouwen.

Wat voorafging

De gemeente startte op 16 mei 2023 de selectieprocedure voor een projectontwikkelaar. Geïnteresseerden konden een plan indienen voor het bouwen van circa 100 woonzorg-woningen op de locatie van de Van Aalstlaan 24 en het voormalige Monuta-gebouw. Zij kregen daarbij een aantal uitgangspunten mee, die de gemeenteraad op 15 mei 2023 voor deze bouwlocatie heeft vastgesteld.

Onderaan deze pagina vindt u het zogeheten Planuitwerkingskader, met daarin de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling.

Participatie

Vorig jaar konden bewoners meedenken over de invulling van deze locatie. De inbreng van bewoners heeft het college meegenomen in het vaststellen van de uitgangspunten. Zo zijn er nu sociale huurwoningen toegevoegd aan het plan, is de maximale bouwhoogte naar beneden bijgesteld en geeft de gemeente de genoemde suggesties voor het bestaande Monuta-gebouw ter inspiratie mee bij het selecteren van een projectontwikkelaar. De bewonersavond vond op 15 september 2022 plaats. De gemeente heeft de binnengekomen reacties beantwoord in een eindverslag participatie. Hieronder leest u het verslag. Met het vaststellen van het eindverslag is het participatietraject afgerond.

Kavelpaspoort

Van Aalstlaan 24 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 is aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad. Dit betekent dat de gemeenteraad voor deze locatie een kavelpaspoort heeft vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Het gaat hierbij om het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Gewenste ontwikkeling

Het beoogde aantal nieuwe woningen voor deze locatie is 100 tot 150 met een maximale hoogte van 40 meter. Deze woningen zullen bestaan uit koop- en huurwoningen met een woonzorgidee. Het gaat om woningen waar mensen, die zorg nodig hebben, zelfstandig kunnen wonen, eventueel met eenvoudige toegang tot zorg en (extra) ondersteuning. Op de locatie staat ook het voormalige Monuta-gebouw, dat dienst deed als uitvaartcentrum. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk verhuurd. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en deel gaat uitmaken van de woonzorgidee.

Woonzorgvisie Zoetermeer

Versnellingsagenda en kavelpaspoorten woningbouw