De gemeente gaat woningen ontwikkelen op de locatie aan de Van Aalstlaan 24 aan de rand van de wijk Palenstein. De locatie bevindt zich tussen de Australiëweg en de Van Aalstlaan, met daarop het voormalige Monutagebouw. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk verhuurd. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en deel gaat uitmaken van de woonzorgidee. De grond is in eigendom van de gemeente.

Laatste nieuws

De gemeente start op 16 mei 2023 de selectieprocedure voor een projectontwikkelaar. Komende periode kunnen geïnteresseerde partijen via TenderNed een plan indienen voor het bouwen van circa 100 woonzorg-woningen op de locatie van de Van Aalstlaan 24 en het voormalige Monuta-gebouw. Zij krijgen daarbij een aantal uitgangspunten mee, die de gemeenteraad op 15 mei voor deze bouwlocatie heeft vastgesteld.

Naar verwachting maakt de gemeente in het vierde kwartaal van dit jaar een keuze met welke projectontwikkelaar en plan zij verder gaat. Ook maakt de gemeente later dit jaar afspraken met een woningcorporatie voor de ontwikkeling van de sociale huurwoningen. Onderaan deze pagina vindt u het zogeheten Planuitwerkingskader, met daarin de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling.

Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het bouwplan:

  • Het bouwplan bestaat uit circa 150 woningen.
  • Het bouwplan bestaat uit huur- en koopwoningen. Het gaat om een mix van sociale- en middeldure huurwoningen en middeldure en vrije sector koopwoningen.
  • Alle woningen zijn bestemd zijn voor (vitale) 55-plussers die zelfstandig kunnen wonen; dat past in de woonzorgvisie.
  • Het bestaande Monuta-gebouw moet geschikt gemaakt worden voor voorzieningen, gericht op ontmoeting en zorg.

Vorig jaar konden bewoners meedenken over de invulling van deze locatie. De inbreng van bewoners heeft het college meegenomen in het vaststellen van de uitgangspunten. Zo zijn er nu sociale huurwoningen toegevoegd aan het plan, is de maximale bouwhoogte naar beneden bijgesteld en geeft de gemeente de genoemde suggesties voor het bestaande Monuta-gebouw ter inspiratie mee bij het selecteren van een projectontwikkelaar.

Kavelpaspoort

Van Aalstlaan 24 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 is aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad. Dit betekent dat de gemeenteraad voor deze locatie een kavelpaspoort heeft vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Het gaat hierbij om het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte. De woningen zullen bestaan uit koop- en huurwoningen met een woonzorgidee. Het gaat om woningen waar mensen, die zorg nodig hebben, zelfstandig kunnen wonen, eventueel met eenvoudige toegang tot zorg en (extra) ondersteuning. Op de locatie staat ook het voormalige Monuta-gebouw, dat dienst deed als uitvaartcentrum. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk verhuurd. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en deel gaat uitmaken van de woonzorgidee.

Gewenste ontwikkeling

Het beoogde aantal nieuwe woningen voor deze locatie is 100 tot 150 met een een maximale hoogte van 40 meter. Deze woningen zullen bestaan uit koop- en huurwoningen met een woonzorgidee. Het gaat om woningen waar mensen, die zorg nodig hebben, zelfstandig kunnen wonen, eventueel met eenvoudige toegang tot zorg en (extra) ondersteuning. Op de locatie staat ook het voormalige Monuta-gebouw, dat dienst deed als uitvaartcentrum. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk verhuurd. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en deel gaat uitmaken van de woonzorgidee.

Bewonersavond

Donderdagavond 15 september 2022 vond in het CKC een bijeenkomst plaats voor omwonenden en belanghebbenden om mee te denken over de invulling van het gebied aan de Van Aalstlaan 24. Ongeveer 35 mensen bezochten de bijeenkomst, onder hen omwonenden, een aantal huidige gebruikers van het Monuta-gebouw, geïnteresseerden in woonzorgwoningen en een aantal raadsleden. Wethouder Ronald Weerwag heette de aanwezigen welkom. De projectleider en de stedenbouwkundige van de gemeente gaven een korte toelichting op het proces en op de gewenste ontwikkeling, daarna werd het gesprek gevoerd aan verschillende thematafels.

Eindverslag participatie

De gemeente heeft de binnengekomen reacties beantwoord in een eindverslag participatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verslag vastgesteld. Hieronder leest u het verslag. Met het vaststellen van het eindverslag is het participatietraject afgerond.

Woonzorgvisie Zoetermeer

Versnellingsagenda en kavelpaspoorten woningbouw