Zoetermeer is een prettige stad om te wonen. Inwoners van Zoetermeer waarderen het wonen in de stad zeer. De crisis heeft de Zoetermeerse woningmarkt en de bij het wonen en bouwen in de stad betrokken partijen echter wél veranderd. Het was daarom nodig om het woonbeleid te actualiseren.

Op 8 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer een nieuwe woonvisie voor de stad vastgesteld. Deze woonvisie 'Samen aan de slag op de nieuwe woningmarkt' vormt voor de komende vijf tot tien jaar het nieuwe beleidskader van de gemeente voor het wonen in Zoetermeer. De visie is van begin af aan in samenspraak met de Zoetermeerse samenleving tot stand gekomen. Zo konden bewoners en andere bij het wonen in Zoetermeer betrokken partijen (onder andere de woningcorporaties, Woonkoepel Zoetermeer, Zoetermeerse makelaars, Overleg Samenwerkende Ouderen en Jongerenambassadeurs) op verschillende momenten hun ideeën delen en suggesties geven.

Een nieuwe woningmarkt: inzet op kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid Het rijk heeft met de nieuwe Woningwet (2015) nieuwe spelregels voor de sociale huursector vastgesteld. De woonvisie Samen aan de slag op de nieuwe woningmarkt beantwoordt aan deze wet- en regelgeving. Zo benoemt de gemeente in de visie de thema’s waarop de woningcorporaties in haar ogen zullen moeten gaan presteren: kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. Daarnaast speelt Zoetermeer met haar nieuwe woonvisie in op de door de crisis compleet veranderde woningmarkt.

De woningmarkt is kleinschaliger geworden en richt zich op meer segmenten - huur neemt bijvoorbeeld toe in populariteit. De huidige woningmarkt is consumentgerichter en verheft duurzaamheid tot standaard. Het is echter ook een woningmarkt waarin de financiële armslag van woningcorporaties en huishoudens aanzienlijk kleiner is. De betaalbaarheid van het wonen - met name voor huishoudens met een kleine portemonnee – kan hierdoor in toenemende mate onder druk komen te staan.

Alles begint volgens de gemeente hoe dan ook met het leveren van kwaliteit. Dat is wat de stad nodig heeft om ook in de toekomst een aantrekkelijke woonstad voor alle Zoetermeerders te blijven. Hoe? Onder meer door in te zetten op het creëren van gewilde woonmilieus: rustig stedelijke en dorpse in plaats van de veel minder gewenste suburbane. Het project Futura aan de Van Leeuwenhoeklaan en de nieuwbouw van BuytenhofParc in Buytenwegh zijn hier goede voorbeelden van. Maar bijvoorbeeld ook door oude leegstaande kantoren te transformeren tot jongerenwoningen; een woningtype waar in de stad heel veel behoefte aan is. Synoniem voor het realiseren van kwaliteit is bij uitstek ook het verduurzamen van de woningvoorraad. De gemeente zet hier samen met de woningcorporaties en particulieren nadrukkelijk heel hoog op in. Een mooi voorbeeld hiervan is het Nul-op-de-meter project in Palenstein.

Kwaliteit betekent voor de gemeente tot slot ook een sociale huurwoningenmarkt – lokaal en regionaal – die afdoende blijft voorzien in het huisvesten van huishoudens met een lager inkomen. Belangrijke ambitie in de woonvisie is dan ook het op peil houden van de huidige sociale huurwoningenmarkt in Zoetermeer. Dit ondanks forse bedreigingen, zoals de verhuurdersheffing voor woningcorporaties.

Fijn wonen in Zoetermeer ook als u zorg en ondersteuning nodig hebt

Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat Zoetermeer een stad is en blijft voor iedereen? Welke voorzieningen, zorg en woningen zijn er nodig om prettig te blijven wonen als je ziek bent of op leeftijd raakt? Over deze en andere vragen hebben gemeente en organisaties in zorg, welzijn en wonen zich in 2021 gebogen. Het resultaat is gebundeld in de woonzorgvisie.

Iedereen moet fijn kunnen wonen

'Onze ambitie is dat inwoners van Zoetermeer zo lang mogelijk zinvol, vitaal en gelukkig leven. Wij willen hierbij zo goed mogelijk tegemoet komen aan de woonwensen van al onze inwoners, zeker als het gaat om inwoners met een zorgvraag', zegt wethouder Ingeborg Ter Laak van Zorg en Welzijn. 'We willen dat ouderen en kwetsbare inwoners onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij. En ook willen we dat jongeren tijdig een plek vinden op de woningmarkt, al dan niet begeleid', vult wethouder Robin Paalvast van Wonen aan.

Grote uitdagingen

De aanpassingen aan huisvesting en zorgverlening zijn hard nodig, want Zoetermeer staat voor grote uitdagingen de komende jaren. Zo stijgt - door de versnelde dubbele vergrijzing - over de komende 10 jaar het aantal ouderen met waarschijnlijk 30%. Zij blijven langer thuis wonen met waar nodig zorg en ondersteuning aan huis. Ook de woonbehoefte en zorgvraag van jongeren en andere (kwetsbare) groepen zijn veranderd. Er ontstaat een toenemende vraag naar nieuwe woonvormen en (meer zelfstandige) woonzorglocaties met zorg en ondersteuning. De verwachting is dat er steeds minder zorgpersoneel, mantelzorgers en vrijwilligers zijn om de grotere zorgbehoefte te ondersteunen. Hierdoor nemen kosten voor zorg en welzijn verder toe en worden mogelijk onbetaalbaar. Al deze factoren voeden de vraag naar nieuwe combinaties van wonen en zorg.

Dat samen mogelijk maken

Er moeten woningen zijn die hier geschikt voor zijn. Om dat voor elkaar te krijgen voerden zorginstellingen, corporaties en gemeente gespreken over wat zij zelf kunnen bieden en wat ze van de ander nodig hebben. En natuurlijk spelen de woonwensen en -behoeften van Zoetermeerders daarin een grote rol. Zoals graag een eigen plek hebben in de eigen buurt, anderen kunnen ontmoeten en vrijheid ervaren. Er zijn nieuwe aantrekkelijke woonvormen nodig voor mensen die anders noodgedwongen in een huis moeten blijven wonen waarin zij beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid.

In een visie kun je niet wonen, daarom komt er een uitvoeringsagenda

De woonzorgvisie is door de gemeenteraad goedgekeurd. Echter, een visie is een begin. De betrokken partijen beginnen in 2022 met het maken van een uitvoeringsagenda. Daarin maken ze de ambities van de woonzorgvisie concreet met acties en projecten.

Wie deden mee aan het maken van de woonzorgvisie?

De Woonzorgvisie is opgesteld samen met Fundis WelThuis, Humanitas DMH, Middin, Jeugdformaat, LIMOR, Fonteynenburg, vertegenwoordigers vanuit Zoetermeer 2025 - een gezonde regio Zoetermeer, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, zorgverzekeraar CZ, Stedelink (voorheen Vestia), De Goede Woning, Vidomes en vertegenwoordigers vanuit het Stadsbouwakkoord (Bouwinvest, Syntrus Achmea) en bewonersorganisaties.