U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Wat u moet weten

Een uitrit of een inrit is hetzelfde. De gemeente kan een vergunning voor het aanleggen of veranderen van een uitrit/inrit weigeren als:

 • de veiligheid van ander verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht
 • het ten koste gaat van een openbare parkeerplaats
 • het openbaar groen wordt aangetast
 • er al een uitrit/inrit is op hetzelfde stuk grond

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Neem dan contact op met de Omgevingsbalie.

Wat moet u doen?

Via het Omgevingsloket(externe link) kunt u controleren welke vergunning u nodig heeft voor uw bouwplannen en meteen een aanvraag indienen.

Eisen voor de tekening die u moet meesturen met uw aanvraag

Bij uw aanvraag moet u een tekening van de uitrit/inrit meesturen. Deze tekening moet voldoen aan de volgende eisen uit het Handboek Openbare Ruimte:

 • Een tekening van de bestaande en de nieuwe situatie. Op deze tekeningen moet staan:
  • de afmetingen van het perceel
  • de manier waarop het terrein ontsloten wordt
  • de aangrenzende terreinen met de daarop voorkomende bebouwing
  • het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk
 • De inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein.

Alle ingediende tekeningen moeten voorzien zijn van een duidelijke maatvoering en schaalaanduiding.

Algemene vereisten aan tekeningen:

 • Voor tekeningen geldt de daarbij genoemde maximaal toe te passen schaal:
  • Situatietekeningen: maximaal 1:1000 (voorkeur 1:100/1:200/1:500).
  • Detailtekeningen: 1:5, 1:10 of 1:20.
 • Uit de situatietekening blijkt de oriëntatie van het bouwwerk op het perceel en ten opzichte van omliggende bebouwing en wegen (inclusief straatnamen, huisnummers en mogelijk noordpijl).
 • De aanwezigheid van obstakels die in de weg staan voor het aanleggen (bijvoorbeeld bomen, lichtmasten, trottoirkolken enzovoort).

Kosten

Kosten voor de aanvraag

Voor het behandelen van de aanvraag betaalt u € 181,20 administratiekosten. Wordt uw aanvraag geweigerd? Dan krijgt u dit geld niet terug.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Kosten voor het aanleggen

 • U mag niet zelf een inrit/uitrit aanleggen.
 • De gemeente voert de werkzaamheden op uw kosten voor u uit.
 • De gemeente zorgt ook voor het onderhoud.
 • De kosten worden vooraf en op basis van de werkelijke situatie begroot en in rekening gebracht.
 • De kosten hangen af van de lengte en breedte van de inrit/uitrit en van eventueel te nemen maatregelen.
 • Gemiddeld kost het aanleggen van een inrit/uitrit € 4.500,-.
 • De kosten voor aanleg, verandering en onderhoud moet u vooraf betalen.

Hoelang duurt het?

Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. 

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u gratis bezwaar maken. De gemeente moet dan opnieuw een beslissing nemen.