Subsidie - monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument in Zoetermeer? Dan kunt u subsidie vragen voor het standaard onderhoud of onderzoek naar een andere bestemming.

Hoe werkt het

U kunt voor een gemeentelijk monument subsidie krijgen voor 50% van de kosten voor onderhoud, met een maximum van € 5.000,- per 2 jaar. Er is in 2024 een totaal budget beschikbaar van € 79.000,-. Het geven van de subsidie gebeurt op volgorde van ontvangst van de (complete) aanvragen. 

U kunt subsidie aanvragen voor:

De kosten van onderhoud 

Hieronder valt:

 • Het deel van de kosten (inclusief BTW) dat gaat over het onderhoud van het monument. Dit kan onderhoud aan de gevels of het dak zijn. Dit kan ook onderhoud zijn aan onderdelen die de monumentale waarde van het monument bepalen, zoals decoratieve gevelonderdelen, onderdelen binnen en stoepen.
 • De kosten van architect en constructeur of de kosten van het toezicht die betrekking hebben op onderhoudswerkzaamheden (inclusief BTW).
 • De kosten van onverwachte onderhoudswerkzaamheden die tijdens het geplande onderhoud naar voren komen. Het probleem moet binnen twee weken na het opmerken worden gemeld bij Team Erfgoed.

Hieronder valt niet:

 • Kosten van veranderingen aan het monument, waaronder aanbrengen isolatie, dubbelglas of nieuwe installaties.
 • Kosten waar op een andere manier subsidie voor is aangevraagd of is gekregen.
 • Kosten die door een verzekering worden gedekt.
 • Kosten voor onderhoud aan onderdelen van het gemeentelijk monument waar in de laatste vijf jaar al subsidie gegeven is.

Onderzoek naar een andere bestemming voor het gebouw, zonder woonfunctie

Hieronder valt:

 • Het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek (inclusief BTW) voor onderzoek naar een andere bestemming. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden volgens de 'Richtlijnen Bouwhistorisch onderzoek' van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Het uitvoeren van een onderzoek naar de bouwtechnische gebreken (inclusief BTW), volgens NEN 2767 en het verkrijgen van inzicht in de kosten van de herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn om het monument in een goede bouwtechnische staat te brengen.

Wanneer wordt de subsidie gegeven?

De subsidie wordt gegeven als:

 • De omgevingsvergunning verleend is, als voor de activiteiten een vergunning verplicht is.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd nog niet zijn uitgevoerd.
 • Met de activiteiten het niveau van de monumentale waarde ten goede komt.
 • Vorig jaar nog niet het maximale subsidiebedrag van € 5.000,- voor het monument is gegeven.

Wat heeft u nodig

Bij de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:

 • Het bewijs van eigendom, erfpacht of houder van het recht van opstal. Dit kan via een gewaarmerkt recent uittreksel uit het kadaster.
 • Een werkomschrijving (schriftelijke toelichting wat er wordt uitgevoerd) of bestek.
 • Een begroting die is gespecificeerd naar activiteit, uren en materialen.
 • Foto’s van de huidige situatie en van de directe omgeving van het gemeentelijk monument.
 • De verleende omgevingsvergunning met de tekeningen en plattegronden die daarbij horen, als een omgevingsvergunning nodig is.
 • Bewijs van een uitgebreide opstalverzekering, waaruit blijkt dat de kosten van herstel of herbouw door de verzekering voldoende gedekt zijn.

Aanvragen

Let op! Om deze subsidie aan te vragen hoeft u niet in Zoetermeer te wonen, maar moet u wel eigenaar zijn van een gemeentelijk monument in Zoetermeer.

Aanvragen subsidie

Cultuurfonds-hypotheek

Brengt u een gemeentelijk of provinciaal monument terug in oude staat (restauratie)? Dan kunt u mogelijk een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen. De rente van deze lening ligt 4,5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. Meer informatie over deze hypotheek is te vinden op de website van het Restauratiefonds.
 

Subsidie Rijksmonumenten

U bent eigenaar van een rijksmonument waarin u mag wonen

 • Elk jaar kunt u tussen 1 maart en 30 april subsidie aanvragen.
 • Deze subsidie is alleen voor de kosten voor het onderhoud van de monumentale onderdelen van het rijksmonument.
 • Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
 • Voor het terugbrengen in oude staat kunt u ook een lening met een lage rente aanvragen bij het Restauratiefonds. Kijk voor meer informatie op de website van het Restauratiefonds.

U bent eigenaar van een rijksmonument waarin u niet mag wonen

 • Voor grote restauraties kunt u een lening met een lage rente aanvragen bij het Restauratiefonds. Kijk voor meer informatie op de website van het Restauratiefonds.
 • De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten.
 • Voor molens heeft de provincie een aparte subsidie. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Zuid-Holland.
 • U kunt mogelijk gebruik maken van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Ook groene- en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.
 • Het gaat om eenvoudig en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar.
 • U moet een plan van aanpak hebben voor het in stand houden van het monument.
 • U kunt deze subsidie elk jaar aanvragen van 1 februari tot 31 maart.
 • Kijk voor meer informatie op de website www.monumenten.nl.

Handige links

De Erfgoedverordening Zoetermeer is gepubliceerd op www.overheid.nl. Op deze site kunt u alle besluiten en regels die gelden voor de stad Zoetermeer bekijken en doorzoeken op verschillende voorwaarden.

Contact Subsidiebureau

Het Subsidiebureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidiebureau@zoetermeer.nl.