Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument in Zoetermeer? Dan kunt u voor het standaard onderhoud of herbestemmingsonderzoek subsidie vragen.

Wat u moet weten

U kunt subsidie krijgen voor 50% van de kosten voor onderhoud, met een maximum van € 5.000,- per jaar. Er is in 2023 een subsidie budget beschikbaar van € 79.000. Verstrekking van de subsidie gebeurt op volgorde van ontvangst van de (complete) aanvragen. 

Hoe u de subsidie kunt aanvragen leest u onder 'Hoe werkt het',

Gemeentelijk monument

Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, kunt u misschien een Cultuurfonds-hypotheek(externe link) aanvragen. De rente van deze lening ligt 4,5 % onder de marktrente, met een minimum van 1,5%.

Rijksmonument

U bent eigenaar van een rijksmonument waarin u mag wonen

 • Dan kunt u elk jaar tussen 1 maart en 30 april een aanvraag doen voor een subsidie.
 • Deze subsidie is alleen voor de kosten voor het onderhoud van de monumentale onderdelen van het rijksmonument.
 • Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed(externe link).
 • Voor restauraties kunt u ook een lening met een lage rente aanvragen bij het Restauratiefonds. Kijk voor meer informatie op de website van het Restauratiefonds(externe link).

U bent eigenaar van een rijksmonument waarin u niet mag wonen

 • Voor grote restauraties kunt u een lening met een lage rente aanvragen bij het Restauratiefonds. Kijk voor meer informatie op de website van het Restauratiefonds(externe link).
 • De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten(externe link).
 • Voor molens heeft de provincie een aparte subsidie. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Zuid-Holland(externe link).
 • U kunt mogelijk gebruik maken van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Ook groene- en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.
  • Het gaat om eenvoudig en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar.
  • U moet een plan van aanpak hebben voor het in stand houden van het monument.
  • U kunt deze subsidie elk jaar aanvragen van 1 februari tot 31 maart.
  • Kijk voor meer informatie op de website www.monumenten.nl(externe link).

Hoe werkt het

U kunt subsidie aanvragen voor:

De kosten van onderhoud 

Hieronder valt:

 • Het deel van de aanneemsom (inclusief BTW) dat gaat over het onderhoud van het monument. Dit kan onderhoud aan de gevels of het dak zijn. Dit kan ook onderhoud zijn aan onderdelen die de monumentale waarde van het monument bepalen, zoals decoratieve gevelonderdelen, onderdelen binnen en stoepen.
 • De kosten van architect en constructeur of de kosten van het toezicht die betrekking hebben op onderhoudswerkzaamheden (inclusief BTW).
 • De kosten die ontstaan door herstel van onverwachte bouwkundige problemen die tijdens de onderhoudswerkzaamheden worden opgemerkt. Het probleem moet binnen twee weken na het opmerken worden gemeld bij Team Erfgoed. 

Hieronder valt niet:

 • Kosten van veranderingen aan het monument, waaronder aanbrengen isolatie, dubbelglas of nieuwe installaties.
 • Kosten waar op een andere manier subsidie voor aangevraagd is of is gekregen.
 • Kosten die door een verzekering worden gedekt.
 • Kosten voor onderhoud aan onderdelen van het gemeentelijk monument waar in de laatste vijf jaar al subsidie gegeven is.

Onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden, waarin u niet mag wonen

Hieronder valt:

 • Het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek (inclusief BTW) in het kader van herbestemmingsopgaven. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch onderzoek 2009(externe link) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Het uitvoeren van een onderzoek naar de bouwtechnische gebreken (inclusief BTW), volgens NEN 2767 en het verkrijgen van inzicht in de kosten van de herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn om het monument in een goede bouwtechnische staat te brengen.

Wanneer wordt de subsidie gegeven?

De subsidie wordt gegeven als:

 • De omgevingsvergunning verleend is, als voor de activiteiten een vergunning verplicht is.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd nog niet zijn uitgevoerd.
 • Met de activiteiten het niveau van de monumentale waarde ten goede komt.

Wat heeft u nodig?

Bij de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:

 • Het bewijs van eigendom, erfpacht of houder van het recht van opstal. Dit kan via een gewaarmerkt recent uittreksel uit het kadaster.
 • Een werkomschrijving of bestek.
 • Een begroting die is gespecificeerd naar activiteit, uren en materialen.
 • Foto’s van de huidige situatie en van de directe omgeving van het gemeentelijk monument.
 • De verleende omgevingsvergunning met de tekeningen en plattegronden die daarbij horen, als een omgevingsvergunning nodig is.
 • Bewijs van een uitgebreide opstalverzekering, waaruit blijkt dat de kosten van herstel of herbouw door de verzekering voldoende gedekt zijn.

Handige links

De Erfgoedverordening Zoetermeer is gepubliceerd op www.overheid.nl(externe link). Op deze site kunt u alle verordeningen geldend voor de stad Zoetermeer bekijken en doorzoeken op diverse criteria.

Contact Subsidiebureau

Het Subsidiebureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidiebureau@zoetermeer.nl.