De studietoeslag is een minimum bedrag dat gemeenten moeten uitkeren aan studenten met een medische beperking. De studietoeslag is een inkomen en is vrij te besteden.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor deze toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Zoetermeer.
  • Als gevolg van ziekte of een beperking bent u niet meer in staat om naast een studie inkomsten te verdienen. 
  • U heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wajong.

Toekenning

  • De toekenning is voor onbeperkte duur.
  • Het bedrag wordt per maand uitbetaald.

Hoogte van de bedragen

Deze informatie kunt u vinden op de pagina 'Bijstandsnormen'.

Vrijlating stagevergoeding en vermogen

De studenten die studietoeslag ontvangen en die in het kader van hun studie inkomsten ontvangen uit een stage, behouden deels het recht op de studietoeslag.  Als de stagevergoeding meer is dan € 180, dan wordt  het deel dat hoger is dan € 180 euro van de studietoeslag afgetrokken. 

Voorbeeld

Een student krijgt een stagevergoeding van € 250. Dat is € 70 hoger dan € 180. Als de student 21 jaar of ouder is en de standaardtoeslag krijgt, wordt de studietoeslag € 300 euro min € 70, dus € 230.

Het vermogen van de student of de ouders heeft geen invloed op de nieuwe studietoeslag. 

Bereken uw recht

Op de website BerekenUwRecht kunt u uitzoeken van welke regelingen in Zoetermeer u mogelijk gebruik kunt maken op basis van uw inkomen.

Hoelang duurt het?

  • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, omdat het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.
  • In het bericht dat u krijgt, staat ook hoeveel toeslag u ontvangt en of dit in 1 keer, of maandelijks aan u wordt uitbetaald.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.