Leidingvergunning (Instemmingsbesluit)

Een Leidingvergunning heeft u nodig voor het aanleggen, aanpassen, verplaatsen of weghalen van kabels, buizen en opstallen boven en onder de grond, in het openbare gebied van de gemeente Zoetermeer.

Voor werkzaamheden die onder de Telecommunicatiewet vallen, gelden andere regels.

Hoe werkt het?

Een Leidingvergunning of Instemmingsbesluit vraagt u online aan via MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte) of het WoW-portaal (Werkplein ondergronds Werken). Voor het aanvragen heeft u een account nodig.

De leidingexploitant of een kabelexploitant vraagt de vergunning aan. Vraagt u namens een exploitant de vergunning aan? Stuur dan met uw aanvraag een door de exploitant ondertekende machtiging mee. De vergunning staat op naam van de leidingexploitant of kabelexploitant (of de gemachtigde).

Mogelijk moet u een tijdelijke verkeersmaatregel treffen. Hierover moet u vooraf overleggen met de verkeerskundige van de gemeente.

Geen leidingvergunning nodig

In 3 gevallen hoeft u geen Leidingvergunning aan te vragen:

1. Telecommunicatiewet

Voor kabels, buizen en opstallen boven en onder de grond, die onder de Telecommunicatiewet vallen, heeft u geen Leidingvergunning maar een Instemmingsbesluit nodig.

2. Kleine werkzaamheden

Soms is een melding via MOOR of het WoW-portaal in het gebied waar het werk gaat gebeuren voldoende. 

U doet deze melding minimaal 3 dagen voor de start van:

 • Het maken van onder andere (huis)aansluitingen korter dan 25 meter in de openbare ruimte.
 • Het maken van lasgaten en het uitvoeren van kleine reparaties.

3. Rioolaansluiting

Wilt u een aansluiting maken of (grond)water lozen op het gemeentelijk riool? Dan moet u een rioolaansluiting aanvragen (behalve in de gevallen hieronder genoemd waarbij wel een Leidingvergunning nodig is).

Wel leidingvergunning nodig

Vraag altijd een leidingvergunning aan voor:

 • Alle (tijdelijke) bouwaansluitingen.
 • Als er boringen moeten worden uitgevoerd en wegkruisingen moeten worden gerealiseerd.
 • Als er ten behoeve van de kabels en leidingen opstallen moeten worden geplaatst.

Vooroverleg

Voordat u een aanvraag voor een vergunning indient, kunt u overleggen met één van onze medewerkers. In dit overleg worden de voorwaarden van de aanvraag uitgelegd. Daarnaast wordt het door u gewenste tracé getoetst op de mogelijkheden. 

De voorgenomen werkzaamheden worden altijd besproken met de beheerder van het betreffende gebied. Krijgt u na dit overleg de vergunning? Dan heeft u daarmee ook toestemming van de beheerder.

Wilt u een afspraak maken voor een vooroverleg? Stuur dan een e-mail naar: secretariaat.stadsbeheer@zoetermeer.nl. Geef in de e-mail aan waar u werkzaamheden wilt uitvoeren.

Houd rekening met:

 • Is de aanvraag in behandeling en heeft u nog geen vergunning? Dan mag u niet starten met de werkzaamheden.
 • Doe minimaal 3 werkdagen voordat u start met de werkzaamheden een MOOR-melding. Na goedkeuring heeft u toestemming om te mogen beginnen met de werkzaamheden.
 • Zonder vergunning werk uitvoeren aan kabels en leidingen is strafbaar (zie APV Zoetermeer).
 • Voor kabels die onder de Telecommunicatiewet vallen heeft u een Instemmingsbesluit nodig op basis van de AVOI gemeente Zoetermeer
 • De Leidingvergunning en het Instemmingsbesluit worden gegeven op basis van de AVOI gemeente Zoetermeer.
 • Overige technische voorschriften vindt u in de documenten hieronder.

Schade?

U kunt een aanvraag doen voor een Nadeelcompensatieschaderegeling kabels en leidingen als:

 • U schade lijdt door werkzaamheden door anderen.
 • De aan u verleende vergunning wordt ingetrokken of aangepast.

Aanvragen

In Zoetermeer kunt u de vergunning alleen online aanvragen. Dit kan via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR) of via het Werkplein ondergronds Werken (WoW-portaal).

Aanvragen Leidingvergunning via MOOR werkt

Aanvragen Leidingvergunning via WoW-portaal

Meesturen met uw aanvraag

 • Een digitaal exemplaar (pdf) van de werktekening met het geplande tracé in RD coördinaten.
 • Een machtiging als u namens de leidingexploitant de vergunning aanvraagt.
 • Als de vergunningverlener hierom vraagt: een leidingberekening.
 • Bij een boring: een boorplan met dimensioneringsberekening en sterkteberekening.
   

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht.  De tarieven staan in hoofdstuk 13 Ondergrondse Infrastructuur van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Na de uitvoering van het werk moet de straat, berm of plantsoen weer in goede staat worden teruggebracht. Voor de bestrating mag u dit onder voorwaarden zelf doen, waarna u een jaar verplicht bent te zorgen voor het onderhoud.

Bermen en plantvakken worden hersteld door de aannemer van de gemeente. De kosten hiervan moet de vergunninghouder betalen. Deze kosten worden, op basis van offerte en wederzijdse goedkeuring, verrekend via MOOR of het WoW-portaal. 

Bovenstaande geldt niet voor sleuven in asfaltverhardingen en sleuven van rioolaansluitingen. De aanvrager van de vergunning betaalt de kosten voor beheer, onderhoud en degeneratie van de gemaakte sleuf. 

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken antwoord. U kunt zelf in MOOR een e-mail notificatie instellen waarmee u automatisch op de hoogte gehouden wordt.

Duurt de aanvraag langer dan 8 weken? Dan krijgt u hierover  bericht.

Handige links

 • Kabels en Leidingen Informatie Centrum KLIC (onderdeel van het Kadaster).