Grond kopen, huren of pachten

De gemeente is eigenaar van stukken grond. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Dit kan een (groot) perceel grond zijn (bouwkavels, landbouwgrond) of een kleiner stuk grond dat bijvoorbeeld grenst aan uw tuin (groenstroken). Door het sluiten van een koopovereenkomst en vervolgens de ondertekening van een akte van levering bij de notaris, wordt u eigenaar van de grond.

Gaat u pachten of huren? Dan mag u nadat u met de gemeente een pachtovereenkomst of huurovereenkomst bent aangegaan de grond gebruiken tegen betaling van een pachtprijs of huurprijs. Grond pachten kan alleen als u de grond bedrijfsmatig wilt gebruiken voor landbouw.

Wat u moet weten

 • De gemeente bepaalt of zij de grond verkoopt, verhuurt of verpacht en tegen welke prijs en voorwaarden (bijvoorbeeld door loting, een openbare biedprocedure of door u een bod te laten doen).
 • De gemeente is verplicht om bij verkoop, verhuur of pacht iedere serieuze geïnteresseerde een gelijke kans te geven. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. De wijze waarop de gemeente dit doet en de uitzonderingen worden beschreven in het Beleidskader uitgifte vastgoed.

Groenstroken (snippergroen) kopen of huren

Soms kunt u gemeentelijk openbaar groen (snippergroen) wat grenst aan uw tuin van de gemeente kopen. Het openbaar groen van de gemeente Zoetermeer is volgens de Groenkaart ingedeeld in 4 verschillende soorten groen: 

 • regiogroen
 • stadsgroen
 • wijkgroen
 • buurtgroen

Alleen buurtgroen komt eventueel in aanmerking voor koop of huur. Op de kaart Groentypen kunt u zien welk soort groen er in uw buurt is. Alleen verzoeken om een stukje openbaar buurtgroen te mogen kopen worden getoetst aan de regels over het wel of niet uitgeven van snippergroen. Deze regels kunt u vinden in het Snippergroenbeleid.

Groenstroken huren voor beweiding

De gemeente verhuurt ook grond wat voor beweiding van (uitsluitend) geiten of schapen kan worden gebruikt.

Vrije sector kavels kopen

Bent u geïnteresseerd in een kavel grond waarop u uw huis wilt realiseren kijk dan op Kavels Zoetermeer.

Bouwen op grond

Heeft u grond gekocht, gehuurd of gepacht? Dan mag u niet zomaar gaan bouwen op die grond. Er gelden regels:

 • In het bestemmingsplan moet staan dat op de grond gebouwd mag worden.
 • U heeft een Omgevingsvergunning nodig om te mogen bouwen.
 • U bent eigenaar van de grond óf u heeft een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

Bent u geen eigenaar van de grond? En heeft u ook geen opstal- of erfpachtrecht? Dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen.

Regelen

U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

 • Bekijk via het Omgevingsloket welke regels voor de grond gelden.
 • Ga na wie de eigenaar van de grond is en wat u wel en niet mag doen met de grond (speciale beperkingen). Deze informatie kunt u opvragen bij het Kadaster.

Neem daarna contact op met de gemeente via het contactformulier.