De gemeente is eigenaar van stukken grond. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Dit kan een (groot) perceel grond zijn (bouwkavels, landbouwgrond) of een kleiner stuk grond dat bijvoorbeeld grenst aan uw tuin (groenstroken). Door het sluiten van een koopovereenkomst en vervolgens de ondertekening van een akte van levering bij de notaris, wordt u eigenaar van de grond.

Gaat u pachten of huren? Dan mag u nadat u met de gemeente een pachtovereenkomst of huurovereenkomst bent aangegaan de grond gebruiken tegen betaling van een pachtprijs of huurprijs. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw*. Binnen Gemeente Zoetermeer komt het verpachten van gemeentegrond zelden voor omdat daar weinig grond voor beschikbaar is.

* In artikel 7:312 van het Burgerlijk Wetboek wordt omschreven wat onder landbouw wordt verstaan: 'Steeds voor zover bedrijfsmatig uitgeoefend: akkerbouw; weidebouw; veehouderij; pluimveehouderij; tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen; de teelt van griendhout en riet; elke andere tak van bodemcultuur, met uitzondering van bosbouw'.

Wat u moet weten

 • U kunt grond kopen > De gemeente bepaalt of zij de grond verkoopt en tegen welke prijs en voorwaarden (bijvoorbeeld door loting, een openbare biedprocedure of door u een bod te laten doen).
 • U kunt grond huren > De regels uit het huurrecht gelden.
 • U kunt grond pachten > De grond (of een deel daarvan) moet bestemd zijn voor landbouw.

Verschil tussen huur en pacht

 • Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw.
 • Een pachtovereenkomst moet meestal goedgekeurd worden door de Grondkamer(externe link). Een huurovereenkomst niet.
 • Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

Groenstroken (snippergroen) kopen of huren

Soms kunt u gemeentelijk openbaar groen (snippergroen) wat grenst aan uw tuin van de gemeente kopen. Het openbaar groen van de gemeente Zoetermeer is volgens de Groenkaart ingedeeld in 4 verschillende soorten groen: 

 • regiogroen
 • stadsgroen
 • wijkgroen
 • buurtgroen

Alleen buurtgroen kan in aanmerking komen voor koop of huur, omdat dit vooral betekenis heeft voor de direct omwonenden. Op de kaart Groentypen(externe link) kunt u zien welk soort groen er in uw buurt is. De regels over het wel of niet uitgeven van snippergroen, kunt u vinden in het Snippergroenbeleid.

Groenstroken huren voor beweiding

De gemeente verhuurt ook grond wat voor beweiding van (uitsluitend) geiten of schapen kan worden gebruikt.

Vrije sector kavels kopen

Bent u geïnteresseerd in een kavel grond waarop u uw huis wilt realiseren kijk dan op Kavels Zoetermeer(externe link).

Bouwen op grond

Heeft u grond gekocht, gehuurd of gepacht? Dan mag u niet zomaar gaan bouwen op die grond. Er gelden regels:

 • In het bestemmingsplan moet staan dat op de grond gebouwd mag worden.
 • U heeft een Omgevingsvergunning nodig om te mogen bouwen.
 • U bent eigenaar van de grond óf u heeft een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

Bent u geen eigenaar van de grond? En heeft u ook geen opstal- of erfpachtrecht? Dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen.

Regelen

U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

Neem daarna contact op met de gemeente via het contactformulier.