'Samen beheren wat nodig is'

De gemeente zorgt voor inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte: de straten, het groen, het water, de lantaarnpalen, de speeltuinen, de bankjes en prullenbakken. Alles moet voldoende veilig, toegankelijk, gezond en duurzaam zijn. Zo houden we onze stad aantrekkelijk en leefbaar. Maar we doen het niet alleen. We werken samen met de inwoners, ondernemers en bezoekers van Zoetermeer. We luisteren naar uw wensen en ideeën via enquêtes, bijeenkomsten en meldingen. Zo weten we wat er leeft in de stad en wat er beter kan.

Nota Onderhoud Openbare Ruimte 2023-2026

In de Nota Onderhoud staat wat we willen bereiken, hoe we dat doen en wat het gaat kosten. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, klimaatverandering en uitbreiding van de stad hebben invloed op het beheer. Samen zorgen we dat Zoetermeer ook in de toekomst een fijne plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Er zijn drie niveaus: A-hoog, B-basis en C-laag. Het door de gemeenteraad bepaalde niveau is basis voor (winkel)centra en bedrijventerreinen en laag voor hoofdinfrastructuur, recreatiegebieden en woonwijken. We geven een kwaliteitsimpuls aan gebieden die dat nodig hebben.

Meetmethodiek Zoetermeer en beeldmeetlatten onderhoudsniveau

In de Meetmethodiek Zoetermeer (pdf) staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren. Met foto's en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare ruimte.

Handboek openbare ruimte

Bent u aannemer, projectontwikkelaar, architect en heeft u plannen die over de openbare ruimte in de stad gaan? Dan vindt u hier het Handboek Openbare Ruimte van de gemeente Zoetermeer. Hierin staan de verschillende ontwerpeisen en ook de technische eisen. Deze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld straten, pleinen, lantaarnpalen en prullenbakken in de stad, een goede kwaliteit hebben.

Uitgiftebeleid openbaar groen

De gemeente Zoetermeer heeft een actief uitgiftebeleid op het gebied van openbaar groen. De spelregels hiervan zijn beschreven in het uitgiftebeleid openbaar groen.

Het openbaar groen van de gemeente Zoetermeer is volgens de Groenkaart ingedeeld in vier verschillende niveaus: regio-, stads-, wijk- en buurtgroen. Alleen buurtgroen kan in aanmerking komen voor uitgifte, omdat dit vooral betekenis heeft voor de direct omwonenden. Daarom worden alleen verzoeken die betrekking hebben op buurtgroen getoetst aan de uitgiftecriteria van openbaar groen (toetsingsgronden van snippergroenbeleid). Welk niveau (type) groen er in uw omgeving is, ziet u op de kaart Groentypen.

Ruimte geven! Speelruimtenota 2016-2026

Deze nota is tot stand gekomen door nauwe samenspraak met verschillende betrokkenen. Het belangrijkste daarbij waren de basisschoolkinderen waarmee rond gegaan werd in hun wijk en die enquêtes hebben ingevuld over speelruimte. Ook jongeren en bewoners zijn bevraagd over hoe zij speelruimte in Zoetermeer ervaren.

Openbare verlichting

Onderstaand beleidsplan voor de openbare verlichting is gedateerd. Er wordt momenteel gewerkt aan actualisatie van het beleid. Duurzaamheid (zoveel mogelijk leds) en energiebesparing zijn prioriteit.

Riolering

Water speelt een belangrijke rol in de toekomst van Zoetermeer. Door klimaatverandering en verstedelijking is het water- en rioolbeheer een grote opgave. Samen met betrokken partijen verkleinen we de kans op wateroverlast en zorgen we voor een goede afvoer van vuilwater en hemelwater. Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad. De Nota Riolering beschrijft hoe we de gemeentelijke watertaken uitvoeren.

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn een belangrijk onderdeel van onze openbare ruimte. Het onderhoudsniveau van wegen en groenvoorzieningen op begraafplaatsen is van hogere kwaliteit dan in recreatiegebieden. 

Voor de uitgifte van grafrechten volgen we specifieke regels die beschreven staan in de 'Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer' en het 'Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer'. Jaarlijks stellen we de nieuwe tarieven vast conform de 'Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten'. Voor meer informatie:

Tarieven en regelgeving begraafplaatsen

Natuurbescherming

Om de soortenrijkdom van planten en dieren in Zoetermeer te versterken passen we onze werkzaamheden hierop aan. Onze werkzaamheden voeren we uit binnen de Wet natuurbescherming. De gemeente beschermt daarnaast ook bijzondere soorten voor Zoetermeer. Deze bijzondere soorten zijn opgenomen in de veldgids beschermde planten en dieren van Zoetermeer.

Op 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet vervangen door de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb).

De "Gedragscode soortbescherming gemeenten" helpt ons te werken volgens de Wet natuurbescherming en aantoonbaar zorgvuldig te handelen.