'Samen beheren wat nodig is

De gemeente zorgt als een goed rentmeester voor het onderhoud van de openbare ruimte: de straten, het groen, het water, de lantaarnpalen, de speeltuinen, de bankjes en prullenbakken. Alles moet voldoende veilig, bruikbaar (toegankelijk) en duurzaam zijn. Zo houden we onze stad mooi en leefbaar. Maar we doen het niet alleen. We werken samen met de inwoners, ondernemers en bezoekers van Zoetermeer. We luisteren naar uw wensen en ideeën via enquêtes, bijeenkomsten en meldingen. Zo weten we wat er leeft in de stad en wat er beter kan.

Nota Onderhoud Openbare Ruimte 2023-2026

In de Nota Onderhoud(externe link) staat wat we willen bereiken, hoe we dat doen en wat het gaat kosten. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, klimaatverandering en uitbreiding van de stad hebben invloed op het beheer. Samen zorgen we dat Zoetermeer ook in de toekomst een fijne plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Er zijn drie niveaus: A-hoog, B-basis en C-laag. Het door de gemeenteraad bepaalde niveau is basis voor (winkel)centra en bedrijventerreinen en laag voor hoofdinfrastructuur, recreatiegebieden en woonwijken. We geven een kwaliteitsimpuls aan gebieden die dat nodig hebben.

Meetmethodiek Zoetermeer en beeldmeetlatten onderhoudsniveau

In de Meetmethodiek Zoetermeer (pdf) staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren. Met foto’s en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare ruimte.

Handboek openbare ruimte

Bent u aannemer, projectontwikkelaar, architect en heeft u plannen die over de openbare ruimte in de stad gaan? Dan vindt u hier het Handboek Openbare Ruimte van de gemeente Zoetermeer. Hierin staan de verschillende ontwerpeisen en ook de technische eisen. Deze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld straten, pleinen, lantaarnpalen en prullenbakken in de stad, een goede kwaliteit hebben.

Uitgiftebeleid openbaar groen

De gemeente Zoetermeer heeft een actief uitgiftebeleid op het gebied van openbaar groen. De spelregels hiervan zijn beschreven in het uitgiftebeleid openbaar groen.

Het openbaar groen van de gemeente Zoetermeer is volgens de Groenkaart ingedeeld in vier verschillende niveaus: regio-, stads-, wijk- en buurtgroen. Alleen buurtgroen kan in aanmerking komen voor uitgifte, omdat dit vooral betekenis heeft voor de direct omwonenden. Daarom worden alleen verzoeken die betrekking hebben op buurtgroen getoetst aan de uitgiftecriteria van openbaar groen (toetsingsgronden van snippergroenbeleid). Welk niveau (type) groen er in uw omgeving is, ziet u op de kaart Groentypen(externe link).

Ruimte geven! Speelruimtenota 2016-2026

Deze nota is tot stand gekomen door nauwe samenspraak met verschillende betrokkenen. Het belangrijkste daarbij waren de basisschoolkinderen waarmee rond gegaan werd in hun wijk en die enquêtes hebben ingevuld over speelruimte. Ook jongeren en bewoners zijn bevraagd over hoe zij speelruimte in Zoetermeer ervaren.

Openbare verlichting

Onderstaand beleidsplan voor de openbare verlichting is gedateerd. Er wordt momenteel gewerkt aan actualisatie van het beleid. Duurzaamheid (zoveel mogelijk leds) en energiebesparing zijn prioriteit.

Riolering en water: Zoetermeer klimaatrobuust

Gemeente Zoetermeer heeft 50 jaar geleden een zeer robuust rioolstelsel laten aanleggen, waardoor in de huidige tijd nog steeds geen wateroverlast optreedt bij hevige buien. We kunnen en mogen ons niet rijk rekenen. In het laatste gemeentelijk rioleringsplan is de onderzoeksopdracht opgenomen om knelpunten in het riool- en oppervlaktewatersysteem inzichtelijk te maken.

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn een bijzonder deel van onze omgeving, de openbare ruimte. Het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de wegen en het groen op de begraafplaatsen is hoger (niveau A) dan het niveau in de woonwijken (niveau B).

Voor de uitgifte van de grafrechten hanteren we regels die u kunt lezen in de 'Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer' en het 'Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer'. Ieder jaar stellen wij de nieuwe tarieven vast in de 'Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten'.

www.zoetermeer.nl/begraafplaatsen

Flora en fauna

In het kader van de Flora- en faunawet heeft de gemeente Zoetermeer een aantal beleidsdocumenten opgesteld, waaronder een gedragscode (2015) en een veldgids met de beschermde planten en dieren van Zoetermeer (2013).

Op 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet vervangen door de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb).

De Zoetermeerse gedragscode in het kader van de Flora- en faunawet 2015 blijft gelden tot 3 juli 2020 (periode waarvoor de goedkeuring geldt). Werkzaamheden in het openbaar gebied moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met deze gedragscode. De veldgids biedt een handzaam hulpmiddel voor de herkenning en kennis van de soorten die worden beschermd op grond van de Zoetermeerse gedragscode 2015. Naast de Europees beschermde plant- en diersoorten, beschermt de Wet natuurbescherming ook een aantal nieuwe nationale plant- en diersoorten, waarvan slechts enkele in Zoetermeer voorkomen.