De Luxemburglaan vormt een belangrijke entree voor het Stadshart vanaf de Europaweg en is direct en zichtbaar verbonden met de Stadshartpassage.

In het deelgebied bevinden zich onder andere de Stadshartpassage, de voormalige ABN AMRO, 70LUX, de Duitslandlaan en de Luxemburglaan. De haalbaarheidsfase is gestart om te onderzoeken of de gewenste veranderingen voor deelgebied 3 haalbaar zijn.

In het deelgebied Luxemburglaan e.o. zijn 3 projecten waar sloop-nieuwbouw gaat plaatsvinden.

Het gaat om de 2 bestaande hoeken met de Europaweg: de plek van het oude kantoor van de ABN-AMRO bank en de hoek Luxemburglaan 2-10 die er tegenover ligt, zie 70LUX. Daarnaast wordt ook de plek waar eerst het gebouw van de V&D stond opnieuw ontwikkeld. Dit maakt onderdeel uit van het bouwblok van de Stadshartpassage. Voor alle 3 plekken geldt dat de bestaande bebouwing niet veel mogelijkheden geeft voor het plan binnen het programma. Hier is dus sprake van sloop-nieuwbouw. Het gewenste programma voor Luxemburglaan 2-10 en V&D plek zal bestaan uit gestapelde woningen voor mensen die graag in de stad wonen. Onderin het gebouw is ruimte voor een fietsenstalling, winkels, kantoren en andere maatschappelijke voorzieningen. De plek ABN-AMRO was een versnellingslocatie en onderdeel van de 'Versnellingsagenda 2018'. Een ontwikkelaar heeft het gebouw verworven om er een appartementencomplex in twee hoogtecategorieën te realiseren, zie de toelichting over de bouwstenen.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van: het invoeren van 30km in het gebied, het opnieuw inrichten van de Luxemburglaan en het veranderen van de Duitslandlaan in een groene singel of Esplanade. Door de 30km regel in het verkeer ontstaat er op de Luxemburglaan ruimte om een logische, aantrekkelijke en prettige fiets- en voetgangersverbinding te maken in het verlengde van de oversteek over de Europaweg.

Bouwstenen

Als basis voor alle nieuwbouw, veranderingen en hergebruik van bestaande gebouwen zijn 8 ruimtelijke-programmatische bouwstenen beschreven. Deze bouwstenen hebben als doel een ruimtelijk en programmatisch kader te geven. Door het gebruik van deze bouwstenen wordt de kwaliteit bewaakt en raken de nieuwe ontwikkelingen vastgemaakt in hun omgeving. De bouwstenen zijn altijd te gebruiken maar per deelgebied of project kunnen punten van aandacht anders liggen.

  1. De ontwikkelingen zijn onderdeel van verschillende samengestelde alzijdige gesloten stedelijke bouwblokken.
  2. Kenmerkende gevels verbonden aan de omringende openbare ruimte: Luxemburglaan, Europaweg, Duitslandlaan en Noordwaarts.
  3. Door hun ligging op de kenmerkende hoekpunten in het bouwblok hebben de ontwikkelingen een stedelijke plint.
  4. Luxemburglaan 1 (maat en schaal): categorie 2 (12-18 meter) en 3 (18-40 meter). Luxemburglaan 2 en Duitslandlaan: Categorie 4: (40 meter+).
  5. Europaweg is/wordt ingericht als stadsstraat. Herontwikkeling van Luxemburglaan is gericht op het benadrukken van de noord-zuid verbinding voor fiets en voetganger in het verlengde van de oversteek over de Europaweg. Herontwikkeling Duitslandlaan tot singel of Esplanade. Parkeren gebouwd en uit het zicht (onder de grond of in gebouw) oplossen.
  6. Duitslandlaan wordt groene singel of Esplanade, afhankelijk van het ruimtebeslag. Binnenhoven zijn voornamelijk groen.
  7. Het dak (met name bestaande parkeergarage) wordt ingericht voor energievoorzieningen, groen, waterbuffering en openbare/collectieve ruimte. Het dak heeft een goede toegang vanuit de openbare ruimte.
  8. Klimaatadaptie integreren in ontwikkelingen, energietransitie (op gebouwniveau) verbeteren en beschikbaar maken.

Kijk voor meer informatie over de deelgebieden in de Visie Binnenstad 2040(externe link).

Stand van zaken september 2022 en planning

Om te onderzoeken of de opgave voor de herinrichting van dit stedelijk gebied daadwerkelijk uitgevoerd kan worden wordt een onderzoek gedaan of woningbouw op deze locatie mogelijk is. De verwachting is dat na het haalbaarheidsonderzoek een aantal deelprojecten kunnen worden opgestart. Hier hoort ook een samenspraaktraject met de omwonenden bij. De raad heeft op 27 juni 2022 de startnotitie om te komen tot een gebiedsvisie voor dit gebied goedgekeurd.

Planning

Deelgebied 3: Luxemburglaan en omgeving maakt deel uit van de Proef Stedenbouwkundige Buurtvisie. We beginnen het samenspraaktraject door een startbijeenkomst te organiseren. Deze informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 september 2022. Kijk voor meer informatie over de vervolgbijeenkomsten en aanmelden op de pagina Participatie. De presentatie van 7 september is te vinden op doemee.zoetermeer.nl/gebiedsvisie. Tot en met eind november kunt u op Doemee terecht voor vragen, opvattingen en ideeën over de toekomst van de Luxemburglaan.

Impressie nieuwbouw Luxemburglaan