Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Denk bijvoorbeeld aan een geweigerde omgevingsvergunning. De gemeente doet uitspraak over uw bezwaar.

Procedure bezwaar

De gemeente wordt geadviseerd door de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften. Deze commissie adviseert over bijna alle onderwerpen. De commissie onderzoekt het bezwaar. Betrokkenen krijgen de gelegenheid om hun standpunt uit te leggen in een hoorzitting. In de hoorzitting verzamelt de commissie informatie om een goed advies aan de gemeente uit te brengen. Die zittingen zijn openbaar, maar als betrokkenen liever een behandeling achter gesloten deuren willen, kan de commissie daartoe besluiten.

Advies van commissie

Dan brengt de commissie een advies uit aan de gemeente. In het advies staat hoe de gemeente op het bezwaar kan beslissen. Het advies van de commissie is niet bindend, dus de gemeente is niet verplicht zich aan dit advies te houden. Wanneer u het niet eens bent met het besluit op het bezwaar, kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Uitzondering

De commissie geeft geen advies over bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen. Ook adviseert de commissie niet over de indicatiestelling bejaardenoorden, sociale aangelegenheden en zaken vallend onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Meer informatie over bezwaar

In de brochure Commissie Bezwaarschriften leest u de procedure van uw bezwaarschrift. Het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriften geeft antwoord op algemene vragen over het indienen en de behandeling van bezwaarschriften. U kunt contact opnemen via het contactformulier of bel naar 14 079.

Indienen bezwaar

U moet het bezwaar schriftelijk of online indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat kan de burgemeester zijn, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de leerplichtambtenaar.

Bezwaar maken

Stukken ter inzage

Wanneer een bezwaarschrift in een hoorzitting wordt behandeld, liggen de stukken twee weken voor de datum van de hoorzitting ter inzage. Mocht u de stukken in willen zien, kunt u hiervoor een afspraak maken met het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriften.

Secretariaat Commissie Bezwaarschriften

Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
Telefoonnummer: 14 079

Leden Commissie Bezwaarschriften

De commissie is volledig onafhankelijk en bestaat uit juridisch deskundigen die niet aan de gemeente verbonden zijn. Om duidelijkheid te geven naar belanghebbenden en elke indruk van belangenverstrengeling te voorkomen zijn de namen van de leden van de commissie en hun dagelijkse werkzaamheden openbaar bekend.

Overzicht leden Commissie Bezwaarschriften en hun dagelijkse werkzaamheden