Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie, vrijwilligersorganisaties en welzijnsinstellingen.

Serpil Guzelmansur

Wijkregisseur

U kunt bij de wijkregisseur terecht met vragen, suggesties en ideeën over de wijk Rokkeveen, bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Contact: rokkeveen@zoetermeer.nl of telefonisch via 14 079

Danique Turpijn

Wijkondersteuner

Danique ondersteunt de wijkregisseur van Rokkeveen bij het werk in de wijk.

Marloes Antonissen

Gebiedsbeheerder

De gebiedsbeheerder verbindt voor Rokkeveen (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Bewoners kunnen bij de gebiedsbeheerder terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte.

Contact: telefoon 14 079

Debby Vis

Projectmanager/contractmanager

De projectmanager is verantwoordelijk voor al het onderhoud voor de wijk Rokkeveen.

Contact: telefoon 14 079

Sandy van Koert

Gebiedsconsulent Vidomes

De gebiedsconsulent van Vidomes is gesprekspartner voor bewoners- en activiteitencommissies en vertegenwoordigt Vidomes in VvE's.

Contact: telefoon 088-845 6600 en e-mail gc@vidomes.nl

Jacqueline Gravesteijn

Buurtverbinder van Gro-up Buurtwerk

De buurtverbinder legt nieuwe verbindingen in de wijk tussen bewoners onderling en tussen bewoners, partijen en organisaties. De buurtverbinder ondersteunt daarnaast ook bewoners(groepen) bij het opzetten van nieuwe projecten die de wijk socialer, leuker, schoner of veiliger maken. Heeft u een goed idee voor de wijk? Neem dan contact op met de buurtverbinder!

Contact: telefoon 06-82083172 en e-mail jacqueline.gravesteijn@gro-up.nl

Susanne

Meerpunt

Iedere ouder of opvoeder kan bij het Meerpunt terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook voor vragen over relatieproblemen, scheiden of gescheiden zijn kunt u terecht bij het Meerpunt.

Contact: telefoon 079-331 0325, WhatsApp 06-25707731 en e-mail: meerpunt@zoetermeer.nl

Jordy van Ast

Combinatiefunctionaris Sport

De Combinatiefunctionaris Sport richt zich op het beweegaanbod in de wijk en helpt de inwoners bij hun vragen over sport en bewegen.

Contact: telefoon 06-48355170 en e-mail j.van.ast@zoetermeer.nl

Robin de Prie

Coördinator mantelzorg bij Palet Welzijn

De coördinator mantelzorg is er voor iedereen met vragen rondom het zorgen voor iemand die (langdurig) ziek of gehandicapt is.

Contact via e-mail: r.deprie@paletwelzijn.nl

Melissa van der Helm

Coördinerend begeleider van het Lorna Wing-huis van Stichting Middin

Het Lorna Wing-huis is een (fase) trainingshuis voor jongeren met een autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking.

Contact via e-mail: lornawinghuis@middin.nl of m.van.der.helm@middin.nl

Mandy Hulscher

Sociaal makelaar Palet Welzijn/inZet

De sociaal makelaar helpt mensen bij het vinden van een goede daginvulling, zoals activiteiten of vrijwilligerswerk.

Contact: telefoon 06-12211136 en e-mail m.hulscher@paletwelzijn.nl

Eveline Bon

Wijkcoach Kwadraad

De wijkcoach is het eerste meldpunt waar zorgen gemeld kunnen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. De wijkcoach gaat op huisbezoek of spreekt ergens anders af om de problemen samen aan te pakken of te kunnen doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

Contact: telefoon 06-36513261 of 088-900 4000 en e-mail e.bon@kwadraad.nl

Fatima El Adnani

Cliëntondersteuner MEE

Contact: telefoon 06-10740439 en e-mail f.adnani@meezhn.nl

Gabriëlle Verhaegen

Ouderenadviseur bij inZet

De ouderenadviseur van InZet is er voor alle zelfstandig wonende senioren en hun naasten. U kunt bij de ouderenadviseur terecht voor vragen, ondersteuning of advies op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer, administratie en financiën.

Contact: telefoon 088-023 4212 en e-mail g.verhaegen@paletwelzijn.nl

Sonja Konings

Ontmoetingscentrum Carpe Diem

Het Ontmoetingscentrum Carpe Diem aan de Susannegang biedt psychosociale ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten.

Contact: telefoon 079-888 6997 en e-mail oc.zoetermeer@vierstroomzorgthuis.nl

Suzan de Gelder

Wijkverpleegkundige VierstroomZorgthuis team Rokkeveen watertoren

Gezondheidscentrum De Watertoren biedt passende zorg aan cliënten thuis. Voor vragen over verpleging en verzorging thuis, kunt u contact opnemen.

Contact: e-mail wijkvp.rokkeveenwatertoren@vierstroomzorgthuis.nl of telefoon 06-46361214

Dieneke Bakker

Wijkverpleegkundige VierstroomZorgthuis team Rokkeveen-Oost

Contact: e-mail wijkvp.rokkeveenoost@vierstroomzorgthuis.nl en telefoon 06-29017939

Petra van Schayik

Eerstelijnsverpleegkundige

Petra werkt vanuit de huisartsenpraktijken De Watertoren en Rokkeveen-Oost. Vanuit die praktijken gaat zij op huisbezoek bij kwetsbare mensen van 75 jaar en ouder die vragen hebben of knelpunten ervaren op het gebied van gezondheid en welzijn.

Contact: telefoon 06-51646005 en e-mail p.vanschayik@sgzoetermeer.nl

Wijkagenten Rokkeveen

Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid. U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein.

Meer over de wijkagenten in Rokkeveen

Martin Reinders

Wijkhandhaver Rokkeveen

De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt bijvoorbeeld gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en de naleving van verleende vergunningen.

Meer over handhaving in Zoetermeer

Wijkwethouder

Marijke van der Meer

Wijkwethouder Rokkeveen

In het wijkteam zitten verder vertegenwoordigers vanuit corporaties Stedelink en De Goede Woning, buurtvereniging Seghwaert op Dreef, Palet Welzijn, Stichting georganiseerde eerstelijns zorg Zoetermeer (praktijkverpleegkundigen), het jongerenwerk van Buurtwerk, Werken Sterkt en Middin.

De contactgegevens van deze partijen vindt u op hun eigen website, of via www.zoetermeerwijzer.nl | Organisaties.