Hoeveel locaties voor elektrische laadpalen zijn er in Zoetermeer?

In Zoetermeer staan al 250 laadpalen verspreid in de stad met in totaal 482 laadpunten.

Worden er nog meer openbare laadpalen geplaatst in Zoetermeer?

De gemeente heeft een voorstel voor het plaatsen van 133 laadpalen in de stad. Het voorstel bestaat uit een plattegrond waarin de mogelijke locaties van de laadpalen in de openbare ruimte zijn aangegeven. Het voorstel voorziet in een zo gelijkmatig mogelijke verdeling over de stad. Hierdoor kunnen deze laadpalen optimaal benut worden. De voorgestelde locaties zijn zo gekozen, dat ze op een strategische plek gesitueerd zijn. De gebruikers kunnen de laadpalen dan gemakkelijk kunnen vinden. Daarnaast heeft de gemeente rekening gehouden met de ligging van stroomkabels in de grond en bomen en met de parkeerdruk in de omgeving van de mogelijke laadpaallocatie. We proberen rekening te houden met het plaatsen van een laadpaal ten opzichte van de woningen.

Kan ik meepraten over de locatiekeuzes?

Ja, via een plattegrond op doemee.zoetermeer.nl kunt u vanaf maandag 24 oktober t/m zondag 13 november 2022 reageren op de voorgestelde locaties. Uw inbreng neemt de gemeente mee om de uiteindelijke locaties te bepalen. De definitieve locaties worden in de locatiekaart op de website geplaatst.

Hoe ziet een locatie voor het opladen eruit?

Iedere beoogde locaties bestaat uit twee parkeervakken (of een enkel keer vier) in de openbare ruimte, waar één laadpaal geplaatst kan worden om twee auto's te voorzien van stroom. Bij plaatsing van de laadpaal, mogen deze twee parkeervakken voortaan alleen gebruikt worden om de elektrische auto op te laden. De laadpaal wordt alleen geplaatst als er een aanvraag is.

Waar wordt rekening mee gehouden wanneer een openbare laadpaal is aangevraagd?

Op basis van toetsing (paal volgt auto) wordt rekening gehouden met het gebruik van de laadpalen in de direct omliggende omgeving. Leidend criterium hierbij is dat de gemeente een jaarlijks verbruik van 2.000 kWh (laaddata) per laadpunt per jaar of meer verwacht op de laadpaal waarvoor opdracht tot plaatsing gegeven wordt.

Kan ik mijn voorkeur aangeven voor een locatie om mijn auto op te laden?

Zodra de definitieve kaart met locaties is vastgesteld, kunnen bewoners die een aanvraag willen indienen, op deze kaart zien waar de dichtstbijzijnde laadpaal geplaatst wordt.

Hoe kom ik in aanmerking voor een openbare elektrische laadpaal?

U kunt een aanvraag voor een laadpaal indienen via laadpaalnodig.nl - direct online een laadpaal aanvragen in uw gemeente(externe link). Bij laadpaalnodig.nl moet u een aantal vragen (eisen en voorwaarden) beantwoorden en uw gegevens verstrekken. Vervolgens wordt de aanvraag getoetst. Na positieve toetsing zal voor elke laadpaal een verkeersbesluit worden genomen.

Hoe lang duurt het proces voordat een elektrische laadpaal daadwerkelijk geplaatst en in gebruik is?

De doorlooptijd voor het plaatsen van een nieuwe openbare laadpaal waarop geen bezwaar is geweest is ongeveer 3-4 maanden.

Kan er bezwaar worden gemaakt tegen het aanwijzen van een parkeerplaats voor elektrische auto's in verband met de plaatsing van een openbare laadpaal in de woonomgeving? Zo ja, hoe kan dit worden gedaan?

Ja, dat kan. Over de aanwijzing van een parkeerplaats (parkeervak) ten behoeve van elektrische auto's in verband met de plaatsing van een openbare laadpaal is een verkeersbesluit nodig. Het verkeersbesluit wordt openbaar gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Gedurende 6 weken kan iedereen bezwaar maken.

Wordt er met de aanvraag van een openbare laadpaal rekening gehouden met parkeerdruk?

Wij zijn ons bewust van de parkeerdruk die op sommige plekken in de stad speelt. Daarom kijken wij altijd naar nieuwe laadpaallocaties, die een beetje aan de rand van het parkeerareaal liggen. Als de laadpaal meer gebruikt wordt zal het effect van een laadpaal op de parkeerdruk afnemen. De parkeervakken bij de laadpaal worden dan efficiënter gebruikt. Meer laadpalen betekent niet direct een toename van de parkeerdruk. Het aantal gereserveerde parkeervakken wordt namelijk pas uitgebreid als er op basis van de laaddata ook daadwerkelijk behoefte aan extra laadplekken wordt geconstateerd.

Moet ik zelf meebetalen of kan ik subsidie krijgen om een openbare elektrische laadpaal te plaatsen?

Nee, u hoeft niet bij te dragen in de kosten. De concessiehouder betaalt plaatsing van elektrische laadpalen. Voor het opladen zijn wel stroomkosten verschuldigd.

Hoe vindt verrekening plaats van de door mij aangeschafte elektriciteit bij een openbare laadpaal die door de gemeente Zoetermeer is geplaatst?

Verrekening van laadkosten vindt plaats bij de energieleverancier die u zelf heeft uitgekozen. De gemeente Zoetermeer is hier verder niet bij betrokken

Wat is het laadvermogen bij regulier laden?

Regulier laden van een laadpunt heeft een vermogen tot 22 kilowatt (kW). Het opladen tot de maximale batterijcapaciteit duurt meerdere uren.

Mag ik een elektrische laadpaal aanschaffen op eigen kosten en deze zelf plaatsen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld parkeerplaats) voor mijn woning?

Nee, als u op eigen kosten een elektrische laadpaal heeft aangeschaft, is het NIET toegestaan deze in de openbare ruimte te plaatsen. U kunt deze elektrische laadpaal wel op eigen terrein plaatsen en ook op eigen terrein laden. Het is niet toegestaan om met een kabel over de openbare ruimte te laden.

Mag ik vanuit mijn woning, door het plaatsen van een kabel over het trottoir (openbare ruimte) mijn auto die op de parkeerplaats staat, laden?

In een aantal gevallen heeft de gemeente Zoetermeer een tijdelijke vergunning verstrekt voor het plaatsen van een kabel in de openbare ruimte. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U heeft eerder al een vergunning gehad. U heeft daarbij een vergunning aangevraagd vóór 1 juli 2021
  • en u kunt aantonen via een factuur en bankafschrift dat u vóór 1 juli 2021 geïnvesteerd heeft in laadvoorzieningen die uitsluitend zijn toe te wijzen aan het gebruik van een laadvoorziening vanaf de woning naar uw voertuig.

Dit betekent dat u geen vergunning krijgt als u ná 1 juli 2021 hebt geïnvesteerd in voorzieningen om met een kabel uw voertuig op te laden.

Op welke locaties zijn er in de gemeente Zoetermeer openbare elektrische laadpalen geplaatst?

Op de Locatiekaart laadpalen(externe link) kunt u zien waar zich elektrische laadpalen in de gemeente Zoetermeer bevinden. Ook is aangegeven of de elektrische laadpaal vrij of bezet is. Het betreft hier ALLE in Zoetermeer aanwezige openbare laadpalen.

Zijn de parkeerplaatsen waar openbare elektrische laadpalen zijn geplaatst alleen toegankelijk voor de aanvrager van een elektrische laadpaal?

Nee, openbare parkeerplaatsen waar elektrische laadpalen zijn geplaatst, zijn voor algemeen gebruik. Iedereen mag zijn of haar elektrische auto daar opladen.

Mogen voertuigen, anders dan elektrische, ook gebruik maken van de parkeerplaats waar een laadpaal aanwezig is?

De standaardregel is: 'Parkeren op parkeerplaatsen mag, tenzij het verboden of beperkt is'. Dit verbod of deze beperking moet door een bord worden aangegeven. De borden die gebruikt worden om aan te geven dat de parkeerplaats alleen gebruikt mag worden om elektrische auto's op te laden zien er als volgt uit: een rechthoekig blauw bord met witte P en eventueel een auto erop. Op het bord zelf of op een onderbord staat aangegeven 'elektrisch oplaadpunt' of 'elektrische auto's'. Als er bij een laadpaal geen bord staat, dan is parkeren voor ieder voertuig toegestaan.

Hoe lang mag een elektrisch voertuig gebruik maken van een parkeerplaats die alleen voor elektrisch vervoer bedoeld is?

U mag een elektrisch voertuig alleen op een daarvoor bestemde parkeerplaats parkeren gedurende de tijd die nodig is om uw auto op te laden. Zodra uw elektrische auto opgeladen is, dient u de parkeerplaats vrij te maken om andere gebruikers van elektrische auto's de gelegenheid te geven om te kunnen laden. Uitzondering hierop is van 22.00 tot 8.00 uur.

Kan mijn elektrische scooter ook bij een elektrische laadpaal laden?

Nee, de accu van elektrische scooters kunt u opladen bij oplaadpunten voor fietsen. Deze locaties vindt u ook op www.oplaadpalen.nl(externe link).

Waar kan ik nog meer informatie vinden over elektrisch vervoer, naast deze informatie op de website van de gemeente Zoetermeer?

Er is veel informatie te vinden op diverse websites. Als u via een zoekmachine zoekt op 'elektrisch vervoer' kunt u een keuze maken uit deze websites.

Als de elektrische laadpaal niet werkt in verband met een storing, waar kan dit gemeld worden?

Bij storingen kunt u bellen met het nummer dat vermeld staat op de oplaadpaal: 088-484 8670. U krijgt dan direct een monteur aan de telefoon die het paalnummer aan u zal vragen. Dit (EVB-P)-nummer staat op de paal. In veel gevallen kan de monteur de storing op afstand verhelpen.