De regio Haaglanden kent één woningmarkt en één systeem om woonruimte te verdelen voor huurwoningen met een huur tot € 752,33 (sociale huurwoningen, prijspeil 2021). Deze grens heet de huurprijsgrens en wordt jaarlijks gecorrigeerd door de Rijksoverheid.

Voor het toewijzen van sociale huurwoningen hanteren alle gemeenten, particuliere verhuurders en sociale verhuurders (woningcorporaties) binnen de regio Haaglanden dezelfde regels. Deze regels zijn vastgelegd in de regionaal afgestemde Huisvestingsverordening 2019.

Selectie op basis van inschrijvingsduur

Uw opgebouwde inschrijvingsduur geldt als hét selectiecriterium. Hoe langer uw inschrijvingsduur, hoe meer kans u maakt om in aanmerking te komen voor een woning van een woningcorporatie. Waarschijnlijk zal uw eerste zoekpoging niet direct tot succes leiden. Houdt u er rekening mee dat - afhankelijk van het gekozen woningtype - de benodigde inschrijvingsduur tot enkele jaren kan oplopen. Als u bij verhuizing een zelfstandige huurwoning in de regio achterlaat, dan telt uw woonduur ook mee. Hier zit wel een maximum aan van 5 jaar.

Voorrangsverklaring

Een woningzoekende kan in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een voorrangsverklaring. Namelijk als sprake is van sociale of medische redenen, vanwege financiële omstandigheden of omdat de woningzoekende herstructureringskandidaat is. Heeft de betreffende woningzoekende daadwerkelijk een voorrangsverklaring dan krijgt hij/zij hiermee voorrang boven alle andere woningzoekenden. Een voorrangsverklaring kunt u aanvragen bij woningcorporatie De Goede Woning. Meer informatie over de hele procedure zoals het invullen van een online vragenlijst om te controleren of u in aanmerking zou kunnen komen, leest u op Sociale huurwoning, urgentieverklaring.

Lokaal maatwerk

Jaarlijks verhuren de woningcorporaties maximaal 25 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen aan de hand van het zogenaamde 'lokaal maatwerk'. Lokaal maatwerk is bedoeld voor woningzoekenden uit Zoetermeer die tot bepaalde vastgestelde categorieën behoren. Zij krijgen voorrang boven de andere woningzoekenden met uitzondering van de hierboven genoemde woningzoekenden met een voorrangsverklaring. Huishoudens met een voorrangsverklaring komen dus altijd het eerst aan bod. Wanneer een woningzoekende in aanmerking komt voor lokaal maatwerk wordt in Woonnet Haaglanden hiermee automatisch rekening gehouden. Handmatig aanmelden is dus niet mogelijk. Zolang de doorgegeven gegevens op Woonnet Haaglanden kloppen, zal lokaal maatwerk op de correcte manier verwerkt worden.

De volgende categorieën Zoetermeerse woningzoekenden komen in aanmerking voor lokaal maatwerk:

 • Doorstromers vanuit een goedkope corporatiewoning (met een huurprijs (na aanpassing) onder de € 442,46; prijspeil 2021) naar een niet-eengezinswoning.
 • Jongeren onder de 23 jaar kunnen voorrang krijgen op een vrijgekomen woning onder de kwaliteitskortingsgrens (€ 442,46; prijspeil 2021).
 • Doorstromers vanuit een grote sociale huurwoning (vanaf 80 m2 en onder de huurprijsgrens) naar een kleine sociale huurwoning (niet-eengezinswoningen kleiner dan 80 m2 onder de huurprijsgrens).
 • Groepswonen. De bewoners van een woongroep mogen vaak zelf bepalen wie een vrijgekomen huurwoning mag betrekken. De toewijzingen vallen onder het lokaal maatwerk.
 • Doorstromen via de doorstroommakelaar. De doorstroommakelaar/seniorenmakelaar mag lokaal maatwerk inzetten om empty nesters en senioren (55 jaar of ouder), die niet passend wonen in hun huidige woning, door te laten stromen naar een passende woning binnen wijk, straat of complex.
 • Sociale nieuwbouwwoningen. Corporaties mogen de nieuwbouwwoningen toewijzen aan nadere in overeenstemming met het college van burgemeester en wethouders bepaalde categorieën lokaal woningzoekenden.

Regionaal maatwerk

Wanneer een woningzoekende in aanmerking komt voor regionaal maatwerk wordt in Woonnet Haaglanden hiermee automatisch rekening gehouden. Handmatig aanmelden is dus niet mogelijk. Zolang de doorgegeven gegevens op Woonnet Haaglanden kloppen, zal lokaal maatwerk op de correcte manier verwerkt worden.

Van regionaal maatwerk is in ieder geval sprake bij:

 • Grote gezinnen die doorstromen binnen de regio en een corporatiewoning achterlaten kunnen met voorrang in aanmerking komen voor woonruimten gelijk aan of groter dan 80 m2 woonoppervlakte.
 • Huishoudens die een corporatiewoning achterlaten met een woonoppervlakte groter of gelijk aan 65 m2 bij een eengezinswoning en groter of gelijk aan 80 m2 voor overige woningtypen, kunnen met voorrang in aanmerking komen voor woonruimten kleiner dan 80 m2 die niet zijn gekenmerkt als eengezinswoning.
 • Doorstromers binnen de regio die een schaarse grote corporatiewoning achterlaten, welke is gelabeld voor een groter huishouden, kunnen met een maximum van 5% van het vrijkomende aanbod direct worden bemiddeld naar een 'niet eengezinswoning' kleiner dan 80 m2 en een huur tot en met de huurprijsgrens die gelabeld is voor een kleiner passend huishouden.

Toewijzingsvolgorde

De toewijzingsvolgorde van de sociale huurwoningen van de woningcorporaties is op basis van voorgaande als volgt:

 1. sociale-, medische-, financiële- en herstructureringsurgenten (dit zijn woningzoekenden waarvan de huidige woning wordt gesloopt)
 2. woningzoekenden die vallen onder lokaal maatwerk
 3. woningzoekenden die vallen onder regionaal maatwerk
 4. alle andere woningzoekenden op basis van hun woonduur

Eerste reageerder

Woningen die minder schaars zijn of die niet onder de verordening vallen, zoals vrije sector woningen, kunnen ook op basis van de eerste reageerder worden aangeboden.

U kunt uw zoekcriteria aanpassen op deze specifieke toekenningsbasis. De eerste reageerder die aan de voorwaarden voldoet krijgt de woning aangeboden. Het is niet verplicht om als woningzoekende bij Woonnet Haaglanden ingeschreven te staan om op deze woningen te reageren.

Lotingwoningen

Als u nog maar kort staat ingeschreven en u wilt toch kans maken op een woning dan kunt u het beste reageren op een lotingwoning. Deze woningen verloten de corporaties. Dus iedereen maakt evenveel kans. Het zijn doorgaans kleine woningen die vooral geschikt zijn voor starters.

Meer informatie

De Zoetermeerse woningcorporaties (De Goede Woning, Stedelink (voorheen Vestia) en Vidomes) kunnen u op maat informeren over uw mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een (huur)woning in Zoetermeer of elders in de regio Haaglanden. Daarnaast staat er op Woonnet Haaglanden een heldere en gedetailleerde uitleg en kunt u de gratis Woonwijzer (informatiebrochure) bij één van de woningcorporaties ophalen. De adressen van de corporaties vindt u op de pagina Nuttige adressen of kunt u vinden onder www.dgw.nl, www.stedelink.nl en www.vidomes.nl.