Eleanor Rooseveltlaan 3-29 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

Luchtfoto Eleanor Rooseveltlaan

Stand van zaken januari 2024

De eigenaar en initiatiefnemer Eleanor B.V., in samenwerking met Wonam, heeft het voornemen om het voormalig Rabobank-kantoor aan de Eleanor Rooseveltlaan 3-29 te vervangen door 4 appartementengebouwen die variëren in hoogte. Het cirkelvormige veld en de speelvoorzieningen blijven groen en openbaar. Het plan Eleanorpark voldoet aan de uitgangspunten die de gemeenteraad in een kavelpaspoort voor deze locatie heeft vastgesteld. Deze uitgangspunten gaan onder andere over de maximale bouwhoogte, het aantal en type woningen en het parkeren. De locatie heeft nu de bestemming Kantoor. Om hier woningbouw mogelijk te maken heeft de gemeenteraad op 30 januari 2023 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

Nadat het bestemmingsplan 'Eleanor Rooseveltlaan 3-29' op 30 januari 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld, heeft het besluit 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er beroep ingesteld tegen het raadsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook is er een schorsingsverzoek (voorlopige voorziening) aangevraagd bij de Raad van State.

Op 23 mei 2023 is eerst het schorsingsverzoek behandeld tijdens een zitting. Op 5 juni 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en het verzoek om schorsing afgewezen. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. De volledige uitspraak kan worden ingezien op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl) onder het volgende nummer: ECLI:NL:RVS:2023:2151.

Het is nu wachten op behandeling door de Raad van State van de beroepen die zijn ingesteld tegen het bestemmingsplan. Dit heet de bodemprocedure. De zitting bij de Raad van State is gepland op 6 februari 2024. Na de zitting zal de Raad van State normaal gesproken binnen 6 weken een uitspraak doen. Als deze uitspraak bekend is vindt u hier meer informatie over het vervolg.

De getoonde architectuur is slechts een voorbeeld.

Participatie

Het schetsontwerp is op dinsdag 20 april 2021 tijdens een online bijeenkomst aan omwonenden en belanghebbenden gepresenteerd. Bekijk het verslag van deze bijeenkomst. Van 20 april 2021 tot en met 4 mei 2021 konden buurtbewoners via doemee.zoetermeer.nl reageren op het schetsontwerp en suggesties doen voor het groene veld.

doemee.zoetermeer.nl - Plan woningbouw Eleanor Rooseveltlaan

Het Eindverslag Participatie geeft antwoord op de vragen en reacties die zijn gesteld gedurende het participatieproces. Ook staan hier, naar aanleiding van reacties, een aantal mogelijke aanpassingen op het plan omschreven welke verder onderzocht worden door de ontwikkelaar bij het vervolg van de planvorming.

Over de doorgevoerde aanpassingen hebben omwonenden begin december 2021 een brief met een verwijzing naar een presentatie ontvangen van ontwikkelaar Wonam. Deze brief en presentatie vindt u onderaan deze pagina bij de documenten.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Wonam via een e-mail naar: eleanorpark@wonam.nl.

Meer informatie

Versnellingsagenda Woningbouw

Documenten