Eleanor Rooseveltlaan 3-29 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

Luchtfoto Eleanor Rooseveltlaan

Stand van zaken december 2021

De eigenaar en initiatiefnemer Eleanor B.V., in samenwerking met Wonam, heeft het voornemen om het voormalig Rabobank-kantoor aan de Eleanor Rooseveltlaan 3-29 te vervangen door 4 appartementengebouwen die variëren in hoogte. Het cirkelvormige veld en de speelvoorzieningen blijven groen en openbaar. Het plan Eleanorpark voldoet aan de uitgangspunten die de gemeenteraad in een kavelpaspoort voor deze locatie heeft vastgesteld. Deze uitgangspunten gaan onder andere over de maximale bouwhoogte, het aantal en type woningen en het parkeren. De locatie heeft nu de bestemming Kantoor. Om hier woningbouw mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig naar Wonen. Op 30 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouder besloten het voorontwerp van het bestemmingsplan (zie bij Documenten) voor een reactie toe te sturen naar overlegpartners. De volgende stap is het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan. Op dit ontwerp kan een ieder zienswijzen indienen. Naar verwachting is dit in het eerste kwartaal van 2022.

De getoonde architectuur is slechts een voorbeeld.

Participatie

Het schetsontwerp is op dinsdag 20 april 2021 tijdens een online bijeenkomst aan omwonenden en belanghebbenden gepresenteerd. Bekijk het verslag van deze bijeenkomst. Van 20 april 2021 tot en met 4 mei 2021 konden buurtbewoners via doemee.zoetermeer.nl reageren op het schetsontwerp en suggesties doen voor het groene veld.

doemee.zoetermeer.nl - Plan woningbouw Eleanor Rooseveltlaan

Het Eindverslag Participatie geeft antwoord op de vragen en reacties die zijn gesteld gedurende het participatieproces. Ook staan hier, naar aanleiding van reacties, een aantal mogelijke aanpassingen op het plan omschreven welke verder onderzocht worden door de ontwikkelaar bij het vervolg van de planvorming.

Over de doorgevoerde aanpassingen hebben omwonenden begin december 2021 een brief met een verwijzing naar een presentatie ontvangen van ontwikkelaar Wonam. Deze brief en presentatie vindt u onderaan deze pagina bij de documenten.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Wonam via een e-mail naar: eleanorpark@wonam.nl.

Meer informatie

Versnellingsagenda Woningbouw