Eleanor Rooseveltlaan 3-29 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

Luchtfoto Eleanor Rooseveltlaan

Stand van zaken februari 2023

De eigenaar en initiatiefnemer Eleanor B.V., in samenwerking met Wonam, heeft het voornemen om het voormalig Rabobank-kantoor aan de Eleanor Rooseveltlaan 3-29 te vervangen door 4 appartementengebouwen die variëren in hoogte. Het cirkelvormige veld en de speelvoorzieningen blijven groen en openbaar. Het plan Eleanorpark voldoet aan de uitgangspunten die de gemeenteraad in een kavelpaspoort voor deze locatie heeft vastgesteld. Deze uitgangspunten gaan onder andere over de maximale bouwhoogte, het aantal en type woningen en het parkeren. De locatie heeft nu de bestemming Kantoor. Om hier woningbouw mogelijk te maken heeft de gemeenteraad op 30 januari 2023 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

De zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording Zienswijzen. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt vanaf 10 februari 2023 ter inzage gelegd. Gedurende 6 weken van 11 februari t/m 24 maart 2023 kan er beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken. De publicatie van het raadsbesluit staat onder 'Documenten'. Daarin staat hoe en waar u beroep kunt instellen. Het vastgestelde bestemmingsplan en de Nota van Beantwoording Zienswijzen vindt u ook bij de documenten.

Dit jaar wordt het bouwplan verder uitgewerkt tot uiteindelijk een definitief ontwerp. Op het moment dat het bouwplan een fase verder is, zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor belangstellenden. Dat moment kan ook worden gebruikt om verdere afspraken te maken voor het ontwerp van de openbare ruimte. Naar verwachting kan er in 2024 worden gestart met de bouw.

De getoonde architectuur is slechts een voorbeeld.

Participatie

Het schetsontwerp is op dinsdag 20 april 2021 tijdens een online bijeenkomst aan omwonenden en belanghebbenden gepresenteerd. Bekijk het verslag van deze bijeenkomst. Van 20 april 2021 tot en met 4 mei 2021 konden buurtbewoners via doemee.zoetermeer.nl reageren op het schetsontwerp en suggesties doen voor het groene veld.

doemee.zoetermeer.nl - Plan woningbouw Eleanor Rooseveltlaan

Het Eindverslag Participatie geeft antwoord op de vragen en reacties die zijn gesteld gedurende het participatieproces. Ook staan hier, naar aanleiding van reacties, een aantal mogelijke aanpassingen op het plan omschreven welke verder onderzocht worden door de ontwikkelaar bij het vervolg van de planvorming.

Over de doorgevoerde aanpassingen hebben omwonenden begin december 2021 een brief met een verwijzing naar een presentatie ontvangen van ontwikkelaar Wonam. Deze brief en presentatie vindt u onderaan deze pagina bij de documenten.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Wonam via een e-mail naar: eleanorpark@wonam.nl.

Meer informatie

Versnellingsagenda Woningbouw

Documenten