Ontwikkelaar Chronos Vastgoed wil op het terrein van de autodealer op Zalkerbos 1 woningbouw realiseren. Het plan omvat een gebouw van 10 verdiepingen met 46 koopappartementen voor kleine/jonge gezinnen, empty nesters en ouderen.

Luchtfoto Zalkerbos

De gemeente staat positief tegenover dit plan voor woningbouw. Zalkerbos 1 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad. Omdat de locatie nu de bestemming bedrijf heeft, moet een procedure voor afwijking van het bestemmingsplan worden gevolgd.

Bijeenkomst

Eind 2018 heeft Chronos Vastgoed op eigen initiatief de direct omwonenden geïnformeerd over hun plannen. De volgende stap is om alle omwonenden te betrekken bij de vervolgstappen. Op 24 januari 2019 is er een inloopbijeenkomst geweest. Van de ingediende reacties is een samenspraakverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart 2019 ingestemd met het samenspraakverslag.

Procedure

Op 8 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de ontwerp-partiële herziening van het bestemmingsplan 'Meerzicht/Westerpark t.b.v locatie Zalkerbos 1', en dit vrijgegeven voor de zienswijze procedure. Ook heeft het college ingestemd met het ontwerpbesluit Hogere waarden geluid en de ontwerpomgevingsvergunning. De kennisgeving (publicatie) van het ter inzage leggen van de stukken vindt u onderaan bij de te downloaden stukken. Verder staan daar het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden geluid en de ontwerpomgevingsvergunning. De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. In de kennisgeving is opgenomen dat door een ieder zienswijzen kunnen worden ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en de overige stukken. Dit kan van 18 juni 2021 tot en met 29 juli 2021. Hoe u een zienswijze moet indienen staat in de kennisgeving.

Meer informatie

Op de website van de ontwikkelaar is meer informatie te vinden over dit initiatief voor woningbouw.

www.chronosvastgoed.nl

Documenten