Wijkteam Centrum

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie, vrijwilligersorganisaties en welzijnsinstellingen.

Sandra Rispens

Wijkregisseur

U kunt bij de wijkregisseur terecht met vragen, suggesties en ideeën over de wijken Dorp, Driemanspolder, Palenstein en Stadscentrum. Bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Contact: via het contactformulier of telefonisch via 14 079

Carolien van der Toorn

Wijkondersteuner

Carolien ondersteunt de wijkregisseur van Centrum bij het werk in de wijk.

Marloes Antonissen

Gebiedsbeheerder

De gebiedsbeheerder verbindt voor Centrum (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Bewoners kunnen bij de gebiedsbeheerder terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte.

Contact: telefoon 14 079

Jochem de Vries

Toezichthouder Centrum

De toezichthouder is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijk Centrum en is het aanspreekpunt voor bewoners bij vragen hierover.

Contact: telefoon 14 079

Erwin Smit

Projectmanager/contractmanager

De projectmanager is verantwoordelijk voor al het onderhoud voor de wijk Centrum.

Contact: telefoon 14 079

Inge van Oosten

Gebiedsconsulenten Vidomes

De gebiedsconsulent houdt zich bezig met de leefbaarheid in de complexen van Vidomes en in de directie woonomgeving.

Contact: telefoon 088-845 6600 en e-mail gc@vidomes.nl

Kersten Gans

Buurtverbinder van Gro-up Buurtwerk

De buurtverbinder legt nieuwe verbindingen in de wijk tussen bewoners onderling en tussen bewoners, partijen en organisaties. De buurtverbinder ondersteunt daarnaast ook bewoners(groepen) bij het opzetten van nieuwe projecten die de wijk socialer, leuker, schoner of veiliger maken. Heeft u een goed idee voor de wijk? Neem dan contact op met de buurtverbinder!

Contact: telefoon 06-57989905 en e-mail kersten.gans@gro-up.nl

Dennis Ramos, Umar Malik, Ishwar Nandoe, Carlos Thieleman en Majed Fares

Jongerenwerkers van Gro-up Buurtwerk

De jongerenwerkers van Gro-Up Buurtwerk ondersteunen en begeleiden jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid.

Ineke en Stephanie

Meerpunt

Iedere ouder of opvoeder kan bij het Meerpunt terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook voor vragen over relatieproblemen, scheiden of gescheiden zijn kunt u terecht bij het Meerpunt.

Contact: telefoon 079-331 0325, WhatsApp 06-25707731 en e-mail: meerpunt@zoetermeer.nl

Robin de Prie

Coördinator mantelzorg bij Palet Welzijn

De coördinator mantelzorg is er voor iedereen met vragen rondom het zorgen voor iemand die (langdurig) ziek of gehandicapt is.

Contact via e-mail: r.deprie@paletwelzijn.nl

Yvonne van Zonneveld, Klaasje Adams en Wanda Roumimper

Praktijkverpleegkundige SGZ

De praktijkverpleegkundige werkt vanuit de huisartsenpraktijk. In nauwe samenwerking met de huisarts heeft de praktijkverpleegkundige een regiefunctie in het begeleiden en ondersteunen van vooral kwetsbare ouderen bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoeningen en beperkingen.

Contact:

Jeanne Landa

Wijkcoach Kwadraad

De wijkcoach is het eerste meldpunt waar zorgen gemeld kunnen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. De wijkcoach gaat op huisbezoek of spreekt ergens anders af om de problemen samen aan te pakken of te kunnen doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

Contact: telefoon 06-27228080 of 088-900 4000 en e-mail j.landa@kwadraad.nl.

Gioia Conte

Sociaal-cultureel werker bij Piëzo (InZet)

Gioia is sociaal-cultureel werker in de wijk Centrum bij inZet, een samenwerkingsverband voor zorg en welzijn in Zoetermeer. Meedoen en actief zijn in uw eigen wijk, sociale contacten en jezelf ontwikkelen zijn belangrijke elementen voor een mooi en zinvol leven.

Contact: e-mail g.conte@inzet-indewijk.nl of telefoon 06-31687716

Alieke Nielen

Locatiemanager De Spil

De Spil is een activiteitencentrum van Gemiva voor mensen met een lichamelijke handicap (LG) en/of niet-aangeboren hersenletsel NAH) en is gevestigd in de wijk Driemanspolder. Het wijkservicecentrum heeft ook een wijkfunctie en wil een ontmoetingsplek zijn voor diverse doelgroepen in de wijk Driemanspolder.

Contact: telefoon 079-720 0979 of e-mail alieke.nielen@gemiva-svg.nl

Odette Haasnoot

Sociaal makelaar Bijdorplaan

De sociaal makelaar helpt mensen bij het vinden van een goede daginvulling, zoals activiteiten of vrijwilligerswerk.

Contact: telefoon 06-54792781 of via e-mail o.haasnoot@inzet-indewijk.nl

Evelyne de Vink – de Bruin

Ouderenadviseur Palet Welzijn

De ouderenadviseur informeert en adviseert over diensten en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, financiën en vervoer. Zij werken nauw samen met andere organisaties en dienstverleners. Behalve ouderen kunnen ook familieleden en mantelzorgers van ouderen terecht bij een ouderenadviseur.

Contact: via e-mail op e.debruin@inzet-indewijk.nl

Esther Argentini

Wijck-Zoetermeer

Wijck levert een bijdrage aan sociale verbinding in de wijk, door de inzet van kunst & cultuur. In dit platform werken wijkbewoners, wijkpartners en culturele instellingen samen. Esther is programmaregisseur cultuur in de wijk.

Contact: via e-mail esther@wijck-zoetermeer.nl

Wijkagenten Centrum

Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid. U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein.

Meer over de wijkagenten in Centrum

Sigbrit van der Post en Marc van Schaik

Schoolagenten werkzaam op alle middelbare scholen in Zoetermeer

Contact: telefoon 0900-8844

Handhavers

De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt bijvoorbeeld gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en de naleving van verleende vergunningen.

Meer over handhaving in Zoetermeer

Wijkwethouders

Driemanspolder, Dorp en Binnenstad: Jan Iedema
Palenstein: Ronald Weerwag

Wijkwethouders Centrum

In het wijkteam zitten verder vertegenwoordigers vanuit corporaties Stedelink en De Goede Woning, buurtvereniging Seghwaert op Dreef, Palet Welzijn, Stichting georganiseerde eerstelijns zorg Zoetermeer (praktijkverpleegkundigen), het jongerenwerk van Buurtwerk, Werken Sterkt en Middin.

De contactgegevens van deze partijen vindt u op hun eigen website, of via www.zoetermeerwijzer.nl | Organisaties.