De gemeente Zoetermeer bouwt aan het Van Doornenplantsoen een nieuw schoolgebouw voor het MOTION Beweeg College en een nieuwe gemeentelijke sporthal.

MOTION Beweeg College

Na de bestuursovername door Stichting Lucas Onderwijs, is de naam van deze vmbo-school veranderd. De nieuwe naam sluit beter aan bij de huidige koers en behoefte van de school.

De huidige locatie is sterk verouderd en veel te groot. De nieuwe school biedt ruimte aan maximaal 550 leerlingen. Het Programma van Eisen 'Frisse scholen 2021' is een basis voor het bouwen van een nieuwe school. Hiermee wordt een goede en geschikte onderwijskwaliteit vastgelegd in een leuke, gezonde, inspirerende en duurzame omgeving. In een Frisse School is aandacht voor de thema's: energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Sporthal

In het coalitieakkoord 'Samen doen wat nodig is' is afgesproken om te investeren in sportaccommodaties. De nieuwe sporthal wordt gebouwd vanwege het tekort aan sporthallen in Zoetermeer.

De nieuwe sporthal wordt overdag gebruikt door de scholen. Daarnaast zullen ook de Zoetermeerse sportverenigingen en gehandicapten- en wedstrijdsport de zaal gebruiken. Een aantal gezamenlijke ruimten zal worden gedeeld met het MOTION Beweeg College (entree, garderobe, kleedruimte, toiletten). Dankzij deze samenwerking wordt de sporthal optimaal benut.

Potentiële (her)ontwikkelingslocatie

Er is besloten om de nieuwe school en sporthal op het grasveld tegenover de huidige locatie te bouwen, zodat er 12.000 m2 vrijkomt als mogelijke (her)ontwikkellocatie. Er is nog geen gebiedsvisie voor dit gebied.

De bouwlocatie (rood) aan het van Doornenplantsoen en potentiële (her)ontwikkelingslocatie (blauw).

Ontwerpfase

In januari 2023 starten wij met de ontwerpfase van de school en de sporthal. De gemeente Zoetermeer is verantwoordelijk voor de volledige organisatie van dit project, van het ontwerp tot en met de bouw.

Nieuw bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Nieuwbouw Van Doornenplantsoen' en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden geluid, en bijbehorende stukken.

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) worden de volgende ontwerpbesluiten met ingang van 25 mei 2023 gelijktijdig ter inzage gelegd:

  • Het ontwerpbestemmingsplan 'Nieuwbouw Van Doornenplantsoen'
  • Het ontwerpbesluit Hogere waarden Geluid

Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Toelichting

Voor het MOTION Beweeg College wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd met daarnaast een nieuwe gemeentelijke sporthal aan het Van Doornenplantsoen. De school en de sporthal zullen worden gebouwd op het grasveld tegenover de bestaande school. De huidige locatie van de school komt daarmee in de toekomst beschikbaar als mogelijke locatie voor nieuwbouw. Hiervoor dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden, waarvoor nu een ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

Voor een gedeelte van het beoogde schoolgebouw zal de geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer de wettelijke voorkeurswaarden overschrijden. De maximale ontheffingswaarden worden niet overschreden. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om voor deze woningen hogere waarden vast te stellen, in overeenstemming met de Wet Geluidhinder.

Terinzagelegging ontwerpbesluiten

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). De rechtstreekse link is: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0637.BP00114-0002(externe link).

Het ontwerpbesluit hogere waarden geluid is opgenomen als bijlage bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.

Indienen van zienswijzen

Van 26 mei 2023 tot en met 6 juli 2023 kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze op de ontwerpbesluiten indienen:

  • Schriftelijke zienswijzen (geen e-mail) op het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Zoetermeer.
  • Schriftelijke zienswijzen (geen e-mail) op het ontwerpbesluit hogere waarden geluid richt u aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer.

In beide gevallen is het postadres: Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 079.

Eerste impressie/schets van de mogelijkheden op basis van het ruimtelijke kader. Beeld: Architect De Twee Snoeken (Den Bosch)

Planning

01-2023 – 07-2023: ontwerpfase MOTION Beweeg College en gemeentelijke sporthal
01-2023 – 07-2023: bestemmingsplanprocedure
03-2023 – 10-2023: aanbesteding aannemer nieuwbouw
07-2023 – 11-2023: omgevingsvergunning procedure (bouw)
11-2023 – 02-2024: bouwteamfase
03-2024 – 03-2025: uitvoering (bouwfase)
04-2025 – 06-2025: inrichting (school en sporthal)
07-2025: officiële opening
08-2025: start in nieuwbouw

Heeft u vragen?

Kijk in het overzicht van veel gestelde vragen.
Voor overige vragen of aanmelden voor de nieuwsbrief, kunt u een bericht sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl.

Documenten

Veel gestelde vragen nieuwbouw MOTION Beweeg College en sporthal

Is MOTION Beweeg College een nieuwe vmbo-school in Zoetermeer?

Nee, in 2020 heeft er een bestuursovername plaatsgevonden en heeft Stichting Lucas het voormalig beroepscollege overgenomen. Hiermee ontstond een nieuwe koers die goed aansluit bij bewegingsonderwijs. Dat vroeg ook om een nieuwe naam die daar goed bij past.

Waarom komt er een nieuwe school?

Bij de bestuursovername in 2020 heeft de raad ook de nieuwbouw toegezegd. De huidige locatie is bijna 50 jaar oud en voldoet al enige tijd niet meer aan de eisen die worden gesteld aan de schoolgebouwen. De nieuwe schoolgebouwen moeten voortaan voldoen aan het Programma van Eisen 'Frisse Scholen'. Dat programma stelt eisen aan het binnenklimaat, energieverbruik, licht en geluid. Daarnaast is het huidige gebouw geschikt voor ongeveer 1.200 leerlingen, terwijl er behoefte is aan een school voor maximaal 550 leerlingen.

Waarom komt er een nieuwe sporthal?

Uit onderzoek is gebleken dat er een groot te kort is aan sportzalen in onze gemeente. In eerste instantie was het plan om de huidige gymzalen op te knappen. Door verschillende oorzaken, zoals strengere (duurzaamheids)eisen en stijgende bouw- en materiaalkosten bleek het beschikbaar gestelde budget onvoldoende. Ook met het opknappen van deze gymzalen zouden ze nog steeds niet helemaal voldoen aan de eisen die de gemeente stelt. Een nieuwe sporthal sluit veel beter aan op de vraag van de toekomstige gebruikers.

Is de sporthal voor of een onderdeel van het MOTION Beweeg College?

Nee, de sporthal is voor iedereen in Zoetermeer, dus ook voor de scholieren van het MOTION Beweeg College.

Wie zijn of worden de gebruikers van de sporthal?

Verschillende middelbare scholen, middelbaar beroepsonderwijs, Zoetermeerse sportverenigingen, wedstrijdsport en gehandicaptensport. Er moet nog worden bepaald welke verenigingen in de avonduren en weekenden plaats krijgen.

Wat gebeurt er met het schoolgebouw en de gymzalen op de huidige plek als de nieuwbouw klaar is?

Er is besloten om de nieuwe school en sporthal op het grasveld tegenover de huidige locatie te bouwen, zodat er 12.000 m2 vrijkomt als mogelijke (her)ontwikkellocatie. Dit betekent dat er plek is voor iets nieuws op deze locatie. Wat hier mogelijk komt, is nog niet bekend.

Hoe gaat de school en de sporthal eruitzien?

Er is een Programma van Eisen opgesteld voor de school en de sporthal. De architect heeft een eerste schets gemaakt van hoe het eruit zou kunnen zien. De schets is een eerste idee en vertaling van de wensen om te kijken hoe alle (ruimtelijke) eisen erin zouden kunnen passen. In januari 2023 wordt gestart met de ontwerpfase en zal er via een schets- en voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp worden gewerkt.

Wanneer zijn de nieuwe school en sporthal klaar?

De planning is dat in de zomer 2025 beide gebouwen klaar zijn.