Op 24 juni 2019 heeft de raad ingestemd met de ontwikkeling van een hotel van Van der Valk aan de Zilverstraat met een oppervlakte van 20.000 m2 en een hoogte van 75 meter. Het bouwplan is vervolgens verder uitgewerkt. Het bouwplan voor het hotel kent nu deels bouwhoogtes van 77 en 90 meter en bestaat uit circa 186 hotelkamers, vergader- en congreszalen, een restaurant, een wellness met zwembad en fitnessfaciliteiten en een casino. Er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd volgens het geldende parkeerbeleid.

Het bestemmingsplan voor dit perceel grond is nu 'Bedrijventerrein' en moet worden gewijzigd om het hotel mogelijk te maken. Het bouwplan is in strijd met de bestemmingen 'Bedrijventerrein' (met bouwhoogtes van 20 en 25 meter), 'Groen' en 'Verkeer-Verblijfsgebied' zodat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Daarom is de afgelopen paar maanden door Van der Valk, in overleg met de gemeente, gewerkt aan het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan.

Vooruitlopend op de ontwikkeling van het hotel heeft Jack's Casino in samenwerking met Van der Valk een tijdelijk casino gerealiseerd. Het tijdelijk casino wordt geëxploiteerd tot aan de ingebruikname van het definitieve casino dat wordt ondergebracht in het hotel.

Stand van zaken september 2021

Coördinatiebesluit

Dinsdag 13 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Zilverstraat en met de toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor de realisering van een hotel aan de Zilverstraat. Dit houdt in dat de bestemmingsplanprocedure en de procedure omgevingsvergunning (en eventuele andere besluiten) gelijk oplopen en de ontwerpbesluiten op hetzelfde moment ter inzage worden gelegd.

Het coördinatiebesluit ligt vanaf 3 september 2021 ter inzage bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.

Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar of beroep in te stellen.

Gebied voor hotel aangegeven op kaart

Participatie

Op 28 januari 2020 was er een eerste participatiebijeenkomst voor omwonenden. Deze ging vooral over de komst van het tijdelijke casino en gaf een doorkijk naar de ontwikkeling van het hotel. Bij de te downloaden documenten vindt u de presentatie die is gegeven aan de ongeveer 25 aanwezigen, het sfeerverslag van de eerste avond en de brief die verzonden is naar de omwonenden over de tweede participatieavond.

De tweede participatieavond was op donderdagavond 23 september 2021 en had als onderwerp het ontwerp van het hotel en de openbare ruimte. 

Presentatie 23 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli 2021 besloten samenspraak (participatie) te verlenen over het voorontwerp bestemmingsplan op het niveau van consulteren en informeren, door het voorontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken (van 3 september t/m 14 oktober 2021) ter inzage te leggen, waarbij eenieder de gelegenheid krijgt een reactie in te dienen.

De reacties zullen worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan Van der Valk dat naar verwachting van december tot januari ter inzage zal worden gelegd.

Vormvrije M.E.R. (= milieueffectrapportage)

Een onderdeel van de onderbouwing van de afwijking van het bestemmingsplan betreft het aantonen dat de beoogde ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft.

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling volgt dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie van het project die leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ter plaatse. Voor de beoordeelde milieuaspecten geldt dat er geen of een zeer beperkt effect optreedt. De conclusie is dan ook dat belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. Het volgen van een m.e.r.-(beoordelings-) procedure is daarom niet nodig.

Tekening hoe het hotel er ongeveer uit komt te zien

Documenten