Hotel Van der Valk Zilverstraat

Op 24 juni 2019 heeft de raad ingestemd met de ontwikkeling van een hotel van Van der Valk aan de Zilverstraat met een oppervlakte van 20.000 m2 en een hoogte van 75 meter. Het bouwplan is vervolgens verder uitgewerkt. Het bouwplan voor het hotel kent nu deels een bouwhoogte van circa 74 meter en bestaat uit circa 192 hotelkamers, vergader- en congreszalen, een restaurant, een wellness met zwembad en fitnessfaciliteiten en een casino. Er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd volgens het geldende parkeerbeleid.

Het bestemmingsplan voor dit perceel grond is nu 'Bedrijventerrein' en moet worden gewijzigd om het hotel mogelijk te maken. Het bouwplan is in strijd met de bestemmingen 'Bedrijventerrein' (met bouwhoogtes van 20 en 25 meter), 'Groen' en 'Verkeer-Verblijfsgebied' zodat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Vooruitlopend op de ontwikkeling van het hotel heeft Jack's Casino in samenwerking met Van der Valk een tijdelijk casino gerealiseerd. Het tijdelijk casino wordt geëxploiteerd tot aan de ingebruikname van het definitieve casino dat wordt ondergebracht in het hotel.

Stand van zaken december 2023

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning onherroepelijk

Op 11 september 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Zilverstraat vastgesteld. Daarnaast is door het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten 'bouwen van een bouwwerk' en 'het maken van een uitweg'. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om het project te realiseren. De besluiten zijn gecoördineerd vastgesteld. Dit betekent dat de verschillende besluiten als één besluit voor beroep worden aangemerkt.

Met ingang van 27 oktober 2023 bestond gedurende 6 weken (tot en met 7 december 2023) de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen en tegen de omgevingsvergunning. Er is geen beroep ingesteld. Hierdoor zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk. De volledige tekst van de bekendmaking en het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning kunt u onderaan deze pagina bij 'Documenten' vinden. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn ook op de website www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Gebied voor hotel aangegeven op kaart

Participatie

Op 28 januari 2020 was er een eerste participatiebijeenkomst voor omwonenden. Deze ging vooral over de komst van het tijdelijke casino en gaf een doorkijk naar de ontwikkeling van het hotel. Bij de te downloaden documenten vindt u de presentatie die is gegeven aan de ongeveer 25 aanwezigen, het sfeerverslag van de eerste avond en de brief die verzonden is naar de omwonenden over de tweede participatieavond.

De tweede participatieavond was op donderdagavond 23 september 2021 en had als onderwerp het ontwerp van het hotel en de openbare ruimte.

Tijdens de periode dat de ontwerpbesluiten ter inzage lagen heeft er op 29 maart 2023 een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Geïnteresseerden konden informatie krijgen en vragen stellen over de inhoud en procedure van het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en alle bijbehorende stukken. De omwonenden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Hier kunt u de getoonde afbeeldingen en het sfeerverslag bekijken.

Presentatie 23 september 2021

Documenten