U heeft meestal geen omgevingsvergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m³* of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest

*Een container met een inhoud van 10 m³ is 1.50 meter hoog, 3.60 meter diep en 1.90 meter breed.

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning voor een omgevings(plan)activiteit nodig:

 • Sloopwerkzaamheden aan een erkend monument.
 • Sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Slopen in strijd met het omgevingsplan.
 • Sloopwerkzaamheden met mogelijke gevolgen voor flora en fauna.

Slopen vanwege direct gevaar

In spoedeisende gevallen als brand en calamiteiten kan de gemeente bepalen dat de meldingstermijn niet geldt en kan direct worden gestart met de werkzaamheden. De sloopmelding moet wel zo spoedig mogelijk alsnog worden ingediend. Neemt u in deze gevallen contact op met de Omgevingsbalie.

Hoe werkt het?

 • U doet 4 weken voor de start van de werkzaamheden een sloopmelding via het Omgevingsloket.
 • U krijgt van de gemeente een bevestiging.
 • 2 dagen voor de start van de sloopwerkzaamheden informeert u de gemeente schriftelijk over de startdatum.

De gemeente kan in sommige gevallen afwijken van de termijn van 4 weken en een termijn van een week hanteren Dat is mogelijk:

 • In geval van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden waarbij een langere termijn leidt tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot.
 • Voor particulieren die zelf asbesthoudende materialen mogen verwijderen.

De oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels mag dan maximaal 35m² bedragen.

Uitzonderingen

In sommige gevallen moet een omgevingsvergunning voor het slopen worden aangevraagd.

In de volgende gevallen kunt u geen gebruik maken van een sloopmelding:

 • De sloopwerkzaamheden vinden plaats in een beschermd stads- en/of dorpsgezichten.
 • De sloopwerkzaamheden vinden plaats in een gebied waarvan in het omgevingsplan staat dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning gebouwen te slopen.
 • De sloopwerkzaamheden vinden plaats in of bij een beschermd monument.
 • Omwonenden of andere belanghebbenden die het niet eens zijn met de sloop, kunnen de gemeente vragen om handhavend op te treden.

De omgevingsvergunning voor de activiteit slopen vraagt u aan bij het Omgevingsloket. Voor de behandeling van de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen gelden de bepalingen uit de Omgevingswet en Besluit bouwwerken leefomgeving.

Online Regelen

Dien uiterlijk 4 weken voor de start van de werkzaamheden de melding in via:

Sloopmelding (via Omgevingsloket)

Bij de sloopmelding geeft u onderstaande informatie:

 • Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk.
 • Gegevens van het te slopen bouwwerk, zoals adres, kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk.
 • Gegevens van de persoon of het bedrijf die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren.
 • Een inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de vrijkomende sloopmaterialen en de afvoerbestemming.
 • De data, tijdstippen en wijze van uitvoering van de sloopwerkzaamheden.
 • Indien met het oog op de lokale situatie nodig: een sloopveiligheidsplan.
 • Een rapport van een akoestisch onderzoek en/of trillingenonderzoek, indien de specifieke situatie dit vereist.
 • Een asbestinventarisatierapport als dat op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving is vereist.
 • Indien van toepassing: informatie over de inzet van de mobiele puinbreker, de hoeveelheid, de naam en het adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat.

Let op! Een melding die niet compleet is kunnen wij niet in behandeling nemen.

Kosten

OmschrijvingKosten
Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk€ 500,00

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoelang duurt het?

Als u uw sloopmelding hebt gedaan, kunt u na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Als u een sloopmelding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk een week van tevoren moest melden, kunt u na een week beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Als u ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

Handige links