Subsidie aanvragen voor het voeren van campagne referendum afvalbeleid

Bent u 18 jaar of ouder, ingeschreven bij de gemeente Zoetermeer? Bent u voor- of tegenstander of wilt u neutrale informatie geven over het afval- en grondstoffenbeleidsplan 'Afvalscheiden ik haal er alles uit'?, dan kunt u subsidie aanvragen voor het houden van een campagne. U kunt als groep van minimaal 4 personen een subsidieaanvraag indienen. Ook organisaties zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen.

U kunt van 15 november 2021 tot en met 6 december 2021 (uiterlijk 17.00 uur) een aanvraag voor subsidie indienen.

Wanneer komt u voor subsidie in aanmerking?

U komt in aanmerking voor subsidie als u campagne wilt voeren rond één of meer vraagstukken over het genoemde afval- en grondstoffenbeleidsplan. Activiteiten die een bijdrage leveren aan de openbare discussie en/of de persoonlijke meningsvorming komen voor subsidie in aanmerking. U kunt hierbij denken aan de huur van een zaal, het opnemen van een filmpje of de drukkosten van een flyer of folder. De subsidie is beschikbaar voor activiteiten die helpen een mening te kunnen geven. De subsidie is dus niet alleen bedoeld voor 'voor- of tegenstanders' van (onderdelen van) het beleid, maar ook voor neutrale partijen.

Activiteiten moeten wel voldoen aan een aantal spelregels. Welke regels dit zijn, leest u in de Nadere regels subsidieverstrekking referendum gemeente Zoetermeer (pdf).

Per subsidieaanvraag ontvangt u een bedrag van maximaal € 4.000,-. Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Wanneer weet u of u voor een subsidie in aanmerking komt?

Uiterlijk 6 december 2021 kunt u een aanvraag doen voor subsidie. Na 6 december 2021 besluit het college van burgemeester en wethouders, na advies van de referendumcommissie, of de door u aangevraagde activiteit(en) in aanmerking komen voor subsidie.

Uiterlijk 31 december 2021 ontvangt u hierover bericht.

Subsidie aanvragen

Met onderstaand formulier kunt u subsidie aanvragen. Via e-mailadres subsidie.inwoners@zoetermeer.nl kunt u de Word-versie van het formulier opvragen.

Het ingevulde formulier stuurt u naar:

subsidie.inwoners@zoetermeer.nl

Eventuele vragen kunt u ook sturen naar dit e-mailadres.

Stand van zaken referendum

Inleidend en definitief verzoek tot referendum

Op 26 december 2020 is een inleidend verzoek ingediend voor het houden van een referendum over het door de gemeenteraad vastgestelde afvalbeleidsplan. Dit verzoek, waarvoor 335 rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen waren vereist, is op 12 januari 2021 door het college van burgemeester en wethouders toegewezen. Zoetermeerse kiesgerechtigden hadden vervolgens zes weken de tijd (tot 23 februari 2021) om een definitief verzoek in te dienen. Dit moest ondersteund worden door tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden door middel van ondersteuningsverklaringen, in totaal 4876 handtekeningen. In het proces verbaal van de uitslag van het aantal ingediende ondersteuningsverklaringen voor het definitief verzoek tot het houden van het referendum is de uitslag vastgesteld. Het aantal geldig ingediende ondersteuningsverklaringen per 23 februari 2021 betreft een totaal van 5.396. Het vereiste aantal rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen van 4876 is daarmee gehaald.

Referendum op 16 maart 2022

Het definitieve verzoek voor een referendum over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 'Afvalscheiden, ik haal er alles uit' is toegewezen door de gemeenteraad. Lees de uitslag van de briefstemming raadsvergadering 6 april 2021. Met dit besluit staat vast dat het referendum over het afvalbeleid plaats zal vinden samen met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Referendumcommissie

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 17 mei 2021 de referendumcommissie benoemd. Lees de uitslag van de briefstemming raadsvergadering 17 mei 2021.

Deze commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Zij adviseren onder andere over de vraagstelling van het referendum en het verloop en de organisatie van het referendum. Daarnaast ziet de referendumcommissie toe op de objectiviteit van de communicatie over het referendum. De referendumcommissie bestaat uit:

  • Mevrouw M. Veerbeek, Voorzitter referendumcommissie Zoetermeer;
    Medewerker Team lokale democratie en veiligheid VNG en lid/voorzitter van referendumcommissies in een aantal gemeenten en een provincie.
  • De heer L. Schaap, Directeur-secretaris Noordelijke Rekenkamer en sinds 2016 lid/voorzitter referendumcommissie gemeente Rotterdam.
  • De heer G. Schermers, interim-manager NCOD, o.a. in 2017/2018 Directielid Bedrijfsvoering/concerncontroller, plaatsvervangend directeur bij gemeenschappelijke regeling afvalinzamelingsbedrijf Avalex; voorzitter rekenkamercommissies gemeente Altena en Waterschap Aa en Maas; Oud-raadslid gemeente ‘s-Hertogenbosch.
  • Mevrouw C. Wagenaar, onderzoeker aan Tilburg University en lid/voorzitter van referendumcommissies in een aantal gemeenten.

De vergaderingen van de referendumcommissie zijn openbaar en vinden digitaal plaats. Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u dat melden via d.bogdanic@zoetermeer.nl. Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen kan de referendumcommissie besluiten in beslotenheid te vergaderen.

Aankomende vergaderingen:

  • Raadscommissie Stad: 15 november 2021, 20.30 uur over de vraagstelling voor het referendum
  • Raadsvergadering: 29 november 2021, vraagstelling referendum

Agenda's en actielijsten referendumcommissie

Het vervolg

Na de benoeming van de referendumcommissie start het college van burgemeester en wethouders met de voorbereidingen voor het referendum. Via deze webpagina en de gemeentelijke communicatiekanalen houden we u op de hoogte van de voortgang en al het nieuws rondom het referendum.

Uitvoering raadsbesluit tijdelijk stopgezet

Zolang de procedure van het referendum loopt, wordt de uitvoering van het raadsbesluit van 14 december 2020, het Afval- en grondstoffenbeleid, niet gestart.

Documenten