Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Planschade kan ook ontstaan door een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van een bestemmingsplan.

Krijgt een gebied een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren omdat uw woning of bedrijf minder waard wordt. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland, dan zou dat schade kunnen opleveren voor de omliggende woningen.

Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming vragen voor deze planschade.

Wat u moet weten

De schade kan bestaan uit onder meer de waardevermindering van onroerende zaken vanwege:

 • beperking van woongenot
 • beperking van privacy
 • beperking van vrij uitzicht
 • schaduwwerking door nabije bebouwing
 • verkeers- en parkeerhinder
 • verminderde bereikbaarheid
 • inkomstenderving

Bijzondere voorwaarden

 1. Toekomstige schade (bijvoorbeeld omzetschade en/of inkomensschade) kan eventueel voor vergoeding in aanmerking komen.
 2. Was de schade te voorzien ten tijde van de aankoop of het in gebruik nemen van het onroerend goed? Of heeft u geen gebruik gemaakt van bestaande bouwmogelijkheden die nu worden geschrapt? Dan heeft u waarschijnlijk geen recht op een vergoeding.
 3. Het recht op een volledige vergoeding van geleden schade is niet altijd mogelijk. Sommige zaken vallen onder normale maatschappelijke risico's. Er vindt dan een aftrek plaats. 
 4. Het moet gaan om schade die niet al op een andere manier is vergoed.

Waarmee rekening houden?

 • Aan het indienen van een verzoek planschade zijn kosten verbonden (zie 'Wat kost het'). U krijgt het bedrag alleen terug als daadwerkelijk planschade wordt toegekend.
 • Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar nadat een nieuw bestemmingsplan in werking is getreden. Dien dus tijdig uw verzoek in.
 • Als de waardevermindering minder is dan 2 % van de waarde van de onroerende zaak, dan komt deze niet voor vergoeding in aanmerking (eigen risico).
 • U moet het verzoek goed te motiveren. In uw verzoek moet u onderstaande vragen beantwoorden:  
  • Door welk plan of vergunning denkt u schade te leiden? 
  • Waardoor leidt u schade? 
  • Waar bestaat de schade uit? 
  • Hoe groot is de waardevermindering? 
  • Heeft u een taxatierapport? 

Procedure

 1. Het college beslist pas op uw verzoek als de planologische wijziging onaantastbaar is. Dit wil zeggen dat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld en er geen beroep tegen is ingesteld. Is er wel beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan? Dan moet gewacht worden op de uitspraak van de Raad van State op het beroep.
 2. De gemeente heeft een procedureverordening tegemoetkoming planschadevergoeding. Verzoeken worden volgens deze regeling afgehandeld.
 3. Uw verzoek wordt behandeld door een onafhankelijke commissie die de schade beoordeelt.
 4. Deze commissie stelt u in de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen. Hiervan maakt de commissie een verslag.
 5. De commissie stelt een advies op.
 6. Het college beslist op basis van dit advies.
 7. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
 8. Mogelijk heeft u recht op een bijdrage in de door u gemaakte kosten van deskundige bijstand (bijvoorbeeld de kosten van een makelaar voor het taxeren van de waarde van uw huis).

Wat moet u doen?

U stuurt uw verzoek voor planschade per post naar:

Gemeente Zoetermeer
College van Burgemeester & Wethouders 
Postbus 15 
2700 AA ZOETERMEER

Kosten

OmschrijvingKosten
Indienen verzoek planschade€ 300,00

Deze kosten krijgt u alleen terug als planschade wordt toegekend.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoelang duurt het?

De procedure planschade duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar.