Perspectiefnota 2024

De Perspectiefnota 2024 schetst op hoofdlijnen een beleidsperspectief en het financiële beeld voor 2024 en de volgende jaren. Voor de korte termijn is de financiële positie van de gemeente positief. Vanaf 2026 is sprake van een tekort. Dit biedt ons in 2024 en 2025 ruimte om te investeren, te anticiperen en verder uitvoering te geven aan het coalitieakkoord. Bij alle uitgaven die we doen, dienen we ons wel bewust te blijven van de gevolgen ervan op onze meerjarige structurele begroting. Verantwoord financieel beleid in combinatie met investeren in een toekomstbestendige stad is het uitgangspunt in deze perspectiefnota. Onze ambitie blijft om Zoetermeer een aantrekkelijke stad te laten zijn. Een stad waarin iedereen kan meedoen, waarin iedereen zich veilig voelt en iedereen prettig kan wonen. En ook een stad met een groene, aantrekkelijke, leefomgeving met sport- en cultuurvoorzieningen waar iedereen van kan genieten. Daarvoor zorgen we met de visie Zoetermeer 2040. Vanuit die visie gaan we onze plannen en ambities uitwerken. Zo doen we samen wat nodig is om tot ons gewenste toekomstbeeld te komen.

Ook beschikbaar via Begrotingsportaal Zoetermeer(externe link).

Huishoudboekje van Zoetermeer

In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.