Perspectiefnota 2023

De Perspectiefnota presenteert een doorkijk van de gemeentelijke financiën voor zowel de korte - als de lange termijn. Een blik naar de toekomst zonder rekening te houden met de nog in voorbereiding zijnde plannen van het nieuwe college.

Het meerjarenperspectief 2023-2026 van de begroting toont op korte termijn een verbetering. Dat betekent niet dat het gemeentelijk huishoudboekje helemaal op orde is. Vanaf 2026 is er nog steeds sprake van een begrotingstekort. Het positieve beeld wordt veroorzaakt doordat het nieuwe kabinet veel geld vrijmaakt voor nieuwe plannen en door het vertragen van bezuinigen op gemeenten. Daardoor groeien de inkomsten van de gemeente uit het gemeentefonds. In ieder geval tijdelijk. Vanaf 2026 bezuinigt het rijk juist fors op het gemeentefonds. Terwijl de kosten voor bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het wegenonderhoud wel verder stijgen als gevolg van het ouder worden van de stad.

Huishoudboekje van Zoetermeer

In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.