Openbare registers

Nevenfuncties

Burgemeester, wethouders en leden van de raad moeten hun nevenfuncties openbaar maken. Dat staat in de Gemeentewet.

De lijsten met nevenfuncties kunt u ook bekijken bij de Omgevingsbalie op het Publieksplein.

Onkosten

Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens de vergadering van 3 juni 2013 besloten om halfjaarlijks een overzicht van de buiten de onkostenvergoeding (of ambtstoelage) gemaakte en door de gemeente betaalde kosten van de collegeleden te publiceren. Het betreft de kosten ten aanzien van het vervoer, functionele lunches, consumpties, diners, buitenlandse reizen en representatie.

Het overzicht betreft kosten die door het gehele college zijn gemaakt en kosten die op naam van individuele collegeleden zijn gemaakt. In alle gevallen gaat het om kosten die functioneel gemaakt zijn in het belang van de gemeente.

De volgende kostenposten kunt u terug vinden in het document.

 • Vervoer:
  • Vergoeding kosten eigen vervoer per collegelid.
  • Vergoeding kosten openbaar vervoer per collegelid.
  • Een totaaloverzicht van de gemaakte reiskosten met de taxi.
 • Functionele consumpties, lunches en diners (per collegelid en gehele college):
  • Op de werkvloer.
  • Buiten de deur.
  • Buitenlandse reizen per collegelid.
 • Representatiekosten (bloemen, giften, etc. per collegelid en gehele college).

Register geschenken

Op grond van de Gedragscode politieke ambtsdragers worden geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt gemeld en geregistreerd, tenzij de geschatte waarde € 50,- of minder is.