Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan kunt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen. Als deze vergunning wordt verleend kunt u een kantoor van de woning maken.

U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

 • u wilt gaan wonen in een gebouw dat bedoeld is als bedrijf, winkel, kantoor of magazijn
 • u een restaurant wilt beginnen in uw woning
 • u een woning wilt gaan gebruiken als winkel, kantoor, bedrijf of magazijn
 • u een terrein wilt gaan gebruiken als festivalterrein

Het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan kunt u online inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of bij de Omgevingsbalie van de gemeente.

Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.)

Gaat u (ver)bouwen? Dan wil de gemeente graag weten of deze bouwplannen gevolgen hebben voor het milieu. Dit wordt geregeld in het ‘Besluit milieueffectrapportage’ (afgekort Besluit m.e.r.). In dit besluit staat of een m.e.r.- beoordelingsplicht geldt of dat er een rapport gemaakt moet worden (een ‘milieueffectrapportage’).

Hoe bepaalt u of u een beoordelingsplicht geldt of dat er een rapport gemaakt moet worden?

Wij adviseren u om hiervoor een gespecialiseerd bureau in te schakelen. Dit bureau kan ook een aanmeldingsnotitie voor u opstellen als dat nodig is.

Om te beoordelen of er een rapport moet worden opgesteld of dat er een beoordelingsplicht geldt, kijkt u in de C- en D-lijst van de bijlage van het Besluit m.e.r.(externe link) Hier leest u per type project of er een beoordelingsplicht geldt of dat er een rapport moet worden gemaakt.

 • U kijkt eerst of uw project in kolom 1 staat.
 • Dan kijkt u of uw project boven of onder de drempelwaarde in kolom 2 uitkomt.
 • Tot slot kijkt u in kolom 4 of er voor uw project een besluit uit deze kolom nodig is.

Wanneer is een milieueffectrapportage nodig?

 • Als uw project in de C-lijst staat. of
 • Als uit een m.e.r.-beoordeling blijkt dat uw project misschien belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu.

In een milieueffectrapportage staat uitgebreid omschreven welke gevolgen het project voor het milieu heeft en welke maatregelen er kunnen worden genomen om deze gevolgen te voorkomen.

Wanneer is een m.e.r.-beoordeling nodig?

 • Als uw project in kolom 1 van de D-lijst staat en boven de drempelwaarde uitkomt.

In een m.e.r.-beoordeling wordt er gekeken of uw project misschien belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Als dit zo is, dan moet er een milieueffectrapportage worden opgesteld.

Moet uw project een m.e.r.-beoordeling krijgen? Dan moet u een aanmeldingsnotitie opstellen en dit aan ons sturen (voor meer informatie zie hieronder). Wij kijken dan of een milieueffectrapport nodig is. Let op! Voordat wij een besluit nemen over de aanvraag van een vergunning moet er eerst een besluit zijn op de m.e.r.-beoordeling.

Wanneer is een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig?

 • Als uw project wel staat in kolom 1 van de D-lijst, maar niet boven de drempelwaarden van kolom 2 uitkomt.

Ook kleine projecten kunnen schade geven aan het milieu. Moet uw project een vormvrije m.e.r.-beoordeling krijgen? Dan moet u een aanmeldingsnotitie opstellen en dit aan ons sturen (voor meer informatie zie hieronder). Wij kijken dan of een milieueffectrapport nodig is. Let op! Voordat wij een besluit nemen over de aanvraag van een vergunning moet er eerst een besluit zijn op de m.e.r.-beoordeling.

Aanmeldingsnotitie

Wij adviseren u om een aanmeldingsnotitie te laten maken door een gespecialiseerd bureau. Aan de hand van de aanmeldingsnotitie bepalen wij of uw project mogelijk schade heeft voor het milieu.

In de aanmeldingsnotitie moet staan:

 1. De kenmerken van het project. Denk aan: grootte, mate van vervuiling, last die de omgeving heeft va het project etcetera.
 2. De plek van het project. Hoe kwetsbaar is het milieu in het gebied waarop het project mogelijk invloed heeft? Ligt het bijvoorbeeld in of bij een beschermd natuurgebied of stadsgezicht?
 3. Wat de effecten voor de omgeving zijn. Denk aan geografische gevolgen, grootte van de getroffen bevolking etcetera.

Aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik online aan via het Omgevingsloket(externe link).

In één keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig heeft, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket(externe link) doet u dit met 1 aanvraag.

Meenemen

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

 • Uw DigiD(externe link) (particulieren) of eHerkenning(externe link) (ondernemers).
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
 • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning worden kosten (leges) in rekening gebracht. Wij informeren u over de exacte kosten nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. De kosten voor het laten opstellen van een eventuele ruimtelijke onderbouwing of onderzoeksrapporten komen voor rekening van aanvrager.

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvragen

 • Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden.
 • De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u niet automatisch de vergunning.

Handige links