Omgevingsvergunning en bodemonderzoek

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) wordt door de gemeente beoordeeld of de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem goed genoeg is om een bouwwerk te realiseren.

De beoordeling of voor een bouwwerk een bodemonderzoek noodzakelijk is, is onder andere afhankelijk van het feit of het bouwwerk grondgebonden is en een verblijfsruimte voor personen betreft. Ook wordt gekeken naar bestaande bodemonderzoeken op de bouwlocatie en de bodemkwaliteitskaart. Over het al dan niet noodzakelijk zijn van een bodemonderzoek in het kader van de bouwaanvraag kunt u eventueel voorafgaand aan de aanvraag advies inwinnen bij de gemeente door te bellen naar 14 079 of via het contactformulier.

Contactformulier

Ook wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt voor het opstarten of wijzigen van een bedrijf (activiteit milieu) kan een bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Indien u op uw bedrijf een potentieel bodembedreigende activiteit uitoefent kan de Omgevingsdienst Haaglanden verlangen dat u voorafgaand aan de start van uw bedrijf een Nulsituatie-bodemonderzoek laat uitvoeren. Dit Nulsituatie-bodemonderzoek dient als referentiekader voor de beoordeling of een bedrijf een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Daartoe dient bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten een zogenaamd Eindsituatie-bodemonderzoek te worden uitgevoerd.