Op 17 oktober 2022 heeft de raad de Nota Bodembeheer Zoetermeer en de Bodemkwaliteitskaart Zoetermeer 2021 vastgesteld.

De Nota bodembeheer van Zoetermeer is een instrument gericht op duurzaam omgaan met grond en bagger. De basis voor dit document ligt in het Besluit bodemkwaliteit en de voor Zoetermeer opgestelde bodemkwaliteitskaart en beleidsregel PFAS. De nieuwe Nota bodembeheer Zoetermeer vervangt de Nota bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021 en de beleidsregel PFAS.

De gewijzigde bodemkwaliteitskaart heeft vooral betrekking op de Nieuwe Driemanspolder waar het nu mogelijk wordt gemaakt vrijkomende bagger zoveel mogelijk vanuit Zoetermeer lokaal te kunnen hergebruiken als nuttige toepassing passend binnen het geactualiseerde bodembeleid.

In de Nota zijn de voorschriften opgenomen voor het grondverzet waarbij:

 • Er zoveel mogelijk wordt ingezet op het hergebruik van grond en bagger binnen de gemeente zonder afbreuk te doen aan de bestaande bodemkwaliteit.
 • Er zoveel mogelijk wordt voorgesorteerd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Naar verwachting treedt deze op 1 juli 2023 in werking. Het doel is om de overgang naar de Omgevingswet te versoepelen.

  De bodemkwaliteitskaart van Zoetermeer wordt conform de voorschriften in deze Nota Bodembeheer gebruikt als bewijsmiddel voor grondverzet.

  Terinzagelegging Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

  Met ingang van 28 oktober 2022 liggen de Nota Bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart ter inzage.

  Indienen van beroep

  Met ingang van 29 oktober 2022 bestaat gedurende 6 weken (tot en met 9 december 2022) de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat open voor iedereen die op tijd een zienswijze heeft ingediend. Beroep staat ook open voor belanghebbenden die geen of niet op tijd een zienswijze hebben ingediend.

  Meer informatie

  Meer informatie vindt u in de kennisgeving bij de documenten onderaan deze pagina. Het raadsbesluit en de Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart vindt u ook onderaan deze pagina.