De nieuwe Nota bodembeheer van Zoetermeer is van kracht geworden. Dit is een instrument gericht op duurzaam omgaan met grond en bagger. De basis voor dit document ligt in het Besluit bodemkwaliteit en de voor Zoetermeer opgestelde bodemkwaliteitskaart en beleidsregel PFAS. De nieuwe Nota bodembeheer Zoetermeer vervangt de Nota bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021 en de beleidsregel PFAS.

De gewijzigde bodemkwaliteitskaart heeft nu ook betrekking op de Nieuwe Driemanspolder waar het nu mogelijk wordt gemaakt vrijkomende bagger zoveel mogelijk vanuit Zoetermeer lokaal te kunnen hergebruiken als nuttige toepassing passend binnen het geactualiseerde bodembeleid.

In de Nota zijn de voorschriften opgenomen voor het grondverzet waarbij:

  • Er zoveel mogelijk wordt ingezet op het hergebruik van grond en bagger binnen de gemeente zonder afbreuk te doen aan de bestaande bodemkwaliteit.
  • Er zoveel mogelijk wordt voorgesorteerd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Naar verwachting treedt deze op 1 juli 2023 in werking. Het doel is om de overgang naar de Omgevingswet te versoepelen.
  • De bodemkwaliteitskaart van Zoetermeer kan volgens voorschriften in deze Nota bodembeheer gebruikt als bewijsmiddel voor grondverzet.

Meer informatie

Het raadsbesluit en de Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart vindt u onderaan deze pagina.