Vanuit de Zoetermeerse moslimgemeenschap bestaat behoefte aan een Islamitisch cultureel centrum/moskee aan de oostkant van Zoetermeer. Initiatiefnemer voor de bouw van een moskee is de Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ). In 2014 is de verkoopovereenkomst van een stuk grond aan de Olof Palmelaan, naast de brandweer, door ICZ en het college getekend.

Stand van zaken oktober 2023

De aannemer van ICZ, Masjid Bouw Groep is gestart met de bouw in december 2022. De oplevering van het gebouw staat gepland in 2024. Over de bouw hebben de omwonenden in november 2022 en oktober 2023 een brief ontvangen. Deze vindt u onderaan bij de documenten. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de aannemer via info@masjidbouw.nl.

Ontwerp moskee

In april 2018 heeft ICZ aan omwonenden het ontwerp van de moskee gepresenteerd. Ook was er aandacht voor onderwerpen als parkeren, inrichting van het openbaar gebied en de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan. Deze onderwerpen worden hieronder bij de veel gestelde vragen nader toegelicht. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

20180412 - Impressie moskee Olof Palmelaan

Veelgestelde vragen

Wie gaat de moskee bouwen?

De initiatiefnemer voor de bouw van een nieuwe moskee in Zoetermeer is Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer, afgekort ICZ. Voor meer informatie over ICZ kunt u terecht op de website www.stichtingicz.nl.

Wat voor soort organisatie is ICZ?

ICZ is een stichting die is opgericht door Islamitische bewoners van Zoetermeer. ICZ organiseert religieuze, educatieve, maatschappelijke en culturele activiteiten voor de Zoetermeerse moslims, maar staat ook open voor andersdenkenden en andersgelovigen. ICZ heeft geen banden met extremistische partijen en doet ook actief afstand van extremistisch gedachtegoed.

Waar komt de moskee precies te staan?

De moskee wordt gebouwd aan de Olof Palmelaan in Oosterheem, op het stuk grond op de hoek naast de brandweer, zie ook het kaartje.

Waarom komt er juist op deze plek een moskee?

ICZ heeft bij de gemeente aangegeven behoefte te hebben aan een extra gebedsplek in een van de oostelijke wijken in Zoetermeer. Aan de westkant van Zoetermeer is al een moskee, namelijk in Meerzicht. De gemeente heeft naar aanleiding van de vraag van ICZ onderzocht welke locaties er aan de oostkant van Zoetermeer geschikt zijn voor de bouw van een moskee. Het stuk grond aan de Olof Palmelaan kwam naar voren als mogelijke geschikte locatie, omdat het aan de rand van een woonwijk ligt, waardoor er voldoende ruimte is voor de bouw van de moskee. Daarnaast is er ruimte om voldoende parkeerplekken te maken voor de bezoekers van de moskee en is aan de Olof Palmelaan (in de berm van de Praxis) voldoende parkeergelegenheid beschikbaar voor bezoekers tijdens druk bezochte bijeenkomsten zoals tijdens de Ramadan.

Hoe komt de moskee eruit te zien?

ICZ heeft gekozen voor een modern hedendaags vormgegeven Nederlands gebouw dat past bij deze tijd en bij Zoetermeer. Zij kiezen bewust voor een gebouw zonder minaret en geen oproep tot gebed. Lees hier de toelichting van de architect op het ontwerp.

Voor wie is de moskee bedoeld?

De moskee is in eerste instantie bestemd voor moslims uit de wijken Oosterheem, Seghwaert en Palenstein maar ICZ beoogt ook een ontmoetingsplek te creëren waar moslims en niet moslims uit heel Zoetermeer elkaar kunnen ontmoeten.

Wanneer komt de moskee er?

De bouw van de moskee start in december 2022. De oplevering staat gepland in 2024.

Waar zit ICZ op dit moment?

ICZ huurt nu op vaste tijden in de week een ruimte in het multifunctionele gebouw aan het Zanzibarplein en een ruimte aan de Hodenpijlstraat in Oosterheem.

Waarom werkt de gemeente mee aan het plan voor een nieuwe moskee in Zoetermeer?

De Zoetermeerse moslimgemeenschap heeft op dit moment te weinig gebedsruimte, vooral in de wijken Oosterheem, Seghwaert en Palenstein. Elke geloofsgemeenschap heeft recht op een plek in de stad en het staat hen dan ook vrij een vergunning aan te vragen bij de gemeente om een gebedsruimte te bouwen.

Hoeveel moslims zijn er in Oosterheem?

Het is niet precies bekend hoe veel moslims er in Oosterheem wonen. Dit soort gegevens wordt nergens geregistreerd. ICZ geeft wel aan dat er voldoende moslims in de wijken Oosterheem, Seghwaert en Palenstein samen wonen om een extra moskee te willen bouwen. De te bouwen moskee biedt ruimte aan maximaal 200 mensen.

Er zijn 200 gebedsplaatsen in de moskee, zijn die elke vrijdag gevuld?

Nee, ICZ verwacht zeker geen 200 mensen tijdens de gebedsdiensten op een 'gewone' vrijdag. De 200 gebedsplaatsen worden vooral gerealiseerd om plek te bieden aan gelovigen tijdens de speciale islamitische feestdagen.

Wat gaat er precies gebeuren in de moskee?

ICZ wil een multifunctioneel centrum bouwen. Er komt een gebedsruimte (de eigenlijke moskee), waar moslims islamitische gebedsdiensten kunnen bijwonen. Daarnaast komen er ruimtes waar ICZ activiteiten wil aanbieden als huiswerkbegeleiding, taal- en inburgeringscursussen en bijeenkomsten over thema's als veiligheid, burgerschap en gezondheid.

Kan ik bezwaar maken tegen de komst van de moskee?

Die mogelijkheid is er niet meer. Op 20 april 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het bestemmingsplan. Vervolgens heeft het college de omgevingsvergunning aan ICZ verleend en het verkeersbesluit Olof Palmelaan genomen. Er is voor deze drie besluiten rechtstreeks beroep mogelijk geweest bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Verschillende omwonenden hebben hiervan gebruik gemaakt. De Raad van State heeft op 15 september 2021 uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaard.

Komen er voldoende parkeerplaatsen?

Ja, er worden op het eigen terrein van de moskee en op een naast gelegen terrein parkeerplaatsen aangelegd. Het aantal parkeerplaatsen dat wordt aangelegd is ook volgens het gemeentelijke parkeerbeleid benodigd. Om de drukte bij bijzondere momenten en Islamitische feestdagen op te vangen worden er daarnaast in de grasberm bij de Praxis, op grasbetontegels (overloop)parkeerplaatsen aangelegd. Voor het parkeren wordt de hoogste parkeernorm voor religieuze gebouwen uit de Nota Parkeernormen en uitvoeringsregels 2012 aangehouden. Deze parkeernorm komt overeen met de hoogste parkeernorm welke door het landelijk kennisinstituut CROW geadviseerd wordt op basis van ervaringscijfers elders. Zie ook de tekening parkeren moskee.

Hoe gaan jullie het parkeren oplossen als er 200 bezoekers komen?

Zoals voor alle initiatieven in Zoetermeer geldt ook hier het geldende parkeerbeleid. Hierin zijn ook specifiek normen opgenomen voor een gebedshuis. Hierbij wordt dus de 'hoge norm' gehanteerd.

Voor de reguliere bezoekers wordt voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd bij de moskee. Als er meer bezoekers komen, zal dit aan de orde kunnen zijn op speciale gelegenheden en feestdagen, zoals tijdens de Ramadan. Aan de Olof Palmelaan is straks voldoende openbare parkeergelegenheid beschikbaar om de parkeerbehoefte op die (piek)momenten op te vangen doordat de gemeente parkeerplaatsen op grasbetontegels in de berm van de Praxis aanlegt. De eerder gepresenteerde oplossing voor openbare parkeerplaatsen aan de Galvanistraat (Dwarstocht) is hiermee komen te vervallen.

Worden er bomen gekapt?

Ja, om het bouwplan te kunnen uitvoeren en parkeerplaatsen aan te leggen is het noodzakelijk om enkele bomen te kappen. Zie de tekening van te kappen bomen. Er worden op basis van het huidige ontwerp ook bomen teruggeplant.

De moskee zou toch aan de Roggeakker in Seghwaert komen?

Daar is inderdaad sprake van geweest. ICZ heeft in 2012 een stuk grond van de gemeente gekocht aan de Roggeakker om een moskee te bouwen. ICZ kon vanwege het bestemmingsplan op die plek echter niet het gebouw neerzetten dat ICZ op dat moment wilde. Daarom is samen met de gemeente gezocht naar een mogelijke nieuwe locatie. Op het moment dat ICZ in 2022 de grond aan de Olof Palmelaan geleverd heeft gekregen, heeft de gemeente de grond aan de Roggeakker weer terug gekocht.

De meest gestelde vragen over de locatie Roggeakker die voorheen op de website stonden, zijn hiermee niet meer van toepassing. Deze vragen zijn daarom van de website gehaald.

Wat is er sinds 2013 gebeurd?

Het college van burgemeester en wethouders is in 2013 in gesprek geweest met ICZ over de mogelijkheid een moskee te bouwen aan de Olof Palmelaan in Oosterheem, op het stuk grond op de hoek naast de brandweer. Op 22 november 2013 heeft het college ICZ een eindbod gedaan voor de verkoop van deze grond. ICZ heeft op 31 januari 2014 laten weten dat zij op dit bod wilde ingaan. Op 18 maart 2014 is de verkoopovereenkomst van de grond door ICZ en het college getekend. De gemeente koopt ook de eerder aan ICZ verkochte grond aan de Roggeakker terug. Op 28 mei 2019 is het college akkoord gegaan met een 2e verlenging van de koopovereenkomst tussen ICZ en het college tot 1 juni 2021. ICZ heeft op 21 augustus 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Op 4 december 2018 heeft het college besloten de ruimtelijke procedure te starten.

Daaruit volgden in april 2020 een aangepast bestemmingsplan, een verleende omgevingsvergunning aan Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ) en een verkeersbesluit voor de Olof Palmelaan met de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen deze besluiten bij de Raad van State. De ruimtelijke procedure is op 15 september 2021 afgerond na een uitspraak van de Raad van State waarin het beroep tegen deze besluiten ongegrond is verklaard. 

Wat doet de gemeente om mij te informeren?

De gemeente hecht zeer aan zorgvuldige communicatie met de omgeving. Daarom heeft de gemeente direct belanghebbenden meteen per brief geïnformeerd toen de locatie Olof Palmelaan als mogelijke locatie voor de moskee in beeld kwam. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij direct belanghebbenden hierover opnieuw meteen per brief. Andere belangstellenden kunnen de informatie op deze website lezen, www.zoetermeer.nl/moskee.

Hebt u zelf vragen of suggesties, dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen. Dat kan op de volgende manieren:

Documenten