Molenstraat e.o.

Beantwoording bewonersvragen Voorlopig Ontwerp

Reacties op de bewonersvragen vindt u in het document Overzicht reacties inclusief beantwoording vragen Voorlopig Ontwerp - februari 2023. Het gaat om de beantwoording van vragen die tijdens de bewonersavonden op 6 en 8 december 2022 door bewoners zijn gesteld.

Bomen op zijn vroegst vanaf half augustus 2023 gekapt

De gemeente wil voorkomen dat er bij het kappen van bomen broedende vogels en woonplekken van vleermuizen worden verstoord. Ook is uit diverse reacties van bewoners gebleken dat ze het liefst zo kort mogelijk in een ‘kale’ straat willen wonen vanwege de kap van diverse bomen. Daarom is er besloten om op zijn vroegst vanaf half augustus 2023 te gaan kappen. Dan is ook het nog lopende vleermuisonderzoek (in enkele bomen) volledig afgerond.

Momenteel vinden er gesprekken plaats met diverse kabelexploitanten. Na afronding van deze gesprekken kan definitief bepaald worden welke bomen er wel en niet vervangen kunnen worden. Streven is om zoveel mogelijk bomen terug te planten, zoals aangegeven staat op het eerder openbaar gemaakte voorlopig ontwerp. Het ontwerp staat ook bij de documenten onderaan deze pagina.

Bomen met geschikte plekken voor vleermuizen nog niet gekapt

Kort geleden konden de inwoners van de Molenstraat en omliggende straten tijdens een bewonersavond het voorlopig ontwerp voor hun straat inzien. Hierop stond aangegeven welke bomen er wel en niet gekapt zouden worden. Zie eerdere berichten hierover inclusief de bijlagen onderaan deze pagina.

Najaar 2022 en half december 2022 is er een veldonderzoek uitgevoerd naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Hierbij is gebleken dat er verspreid in verschillende straten meerdere plekken zijn gevonden waar vleermuizen voorkomen. Zij maken gebruik van bijvoorbeeld holten in bomen. Alle vleermuizen in Nederland zijn volgens de Wet natuurbescherming beschermde diersoorten. Daarom zullen eerst de bomen worden gekapt waarin geen verblijfplaats van vleermuizen is gevonden. Dit betekent dat waarschijnlijk niet alle bomen tegelijkertijd kunnen worden gekapt*. Na afloop van het volledige vleermuisonderzoek in 2023 zal bekeken worden hoe vanaf dat moment het project verder kan worden vervolgd.

* Informatie over het kappen en zo mogelijk vervangen van de bomen staat in de eerdere berichten beschreven.

Voorlopig Ontwerp Molenstraat en omliggende straten

Op dinsdagavond 6 en donderdagavond 8 december 2022 is het voorlopig ontwerp toegelicht van de Molenstraat en omliggende straten. Bewoners konden op deze avonden het voorlopig ontwerp inzien en vragen stellen aan medewerkers van BWZ Ingenieurs en de gemeente Zoetermeer. (BWZ Ingenieurs is door de gemeente gevraagd het ontwerp voor de Molenstraat e.o. te maken en de communicatie met bewoners te regelen). Met de opgehaalde informatie op deze avonden kan BWZ Ingenieurs nu aan de slag met het definitief ontwerp. Dit zal in 2023 worden gepresenteerd. Voor bewoners en geïnteresseerden die er op 6 en 8 december niet bij konden zijn staat het voorlopig ontwerp onderaan deze pagina. Omdat het voorlopig ontwerp nu op papier staat betekent dit dat er geen grote wijzigingen in het ontwerp meer mogelijk zijn. Voor vragen of een verzoek tot een kleine wijziging kunt u een mail sturen naar: BWZ Ingenieurs, mail: participatiezoetermeer@bwz-ingenieurs.nl.

Bewonersbijeenkomsten december 2022

Bewoners uit de Molenstraat en omliggende straten zijn uitgenodigd om de voorlopige ontwerpen van hun straat te bekijken. Zie voor uitgebreide informatie de brieven die als bijlage zijn toegevoegd onderaan deze pagina. Bewoners van de Jan Hoornstraat, Cornelis van Eerdenstraat, 5 Mei-straat, Van Brakelstraat of John McCormickstraat zijn uitgenodigd om dinsdag 6 december 2022 19.00-21.00 uur. Locatie: Parochieel Centrum De Kapelaan - Nicolaasplein 2 - 2712 AV Zoetermeer. Twee dagen later, op donderdag 8 december, zijn de bewoners uit de Molenstraat om dezelfde tijd en op dezelfde locatie uitgenodigd.

Eerdere berichtgeving

Eerdere berichtgeving over de herinrichting.

Beantwoording bewonersvragen

Reacties op de bewonersvragen vindt u in de bijlage 'Overzicht reacties inclusief beantwoording vragen, september 2022'. Het gaat om de beantwoording van vragen die tijdens de bewonersavonden op 5 en 7 juli door bewoners zijn gesteld.

Keuze schetsontwerp, variant 1 of 2?

Bij een aantal straten konden bewoners kiezen uit 2 varianten. Eén variant waarbij nauwelijks iets zou veranderen ten opzichte van de huidige situatie en één variant waarbij de parkeervakken iets verhoogd komen te liggen.

Bij de Molenstraat was er een duidelijke meerderheid voor het handhaven van de huidige parkeerregeling. Dit gaat om variant 1.

Bij de overige straten met een keuzeoptie (5 Mei-straat, Jan Hoornstraat en Cornelis van Eerdenstraat) is er gekozen voor variant 2, waarbij de parkeervakken iets verhoogd komen te liggen ten opzichte van de straat.

Er is gekeken naar de meerderheid van stemmen bij het vaststellen van de variant. Bij alle straten was er sprake van een duidelijke meerderheid voor één van de twee varianten.

Wat is nu de volgende stap?

BWZ Ingenieurs gaat nu voor de gemeente Zoetermeer aan de slag met het voorlopig ontwerp. Hierbij zal de hierboven genoemde keuze voor variant 1 of 2 uitgangspunt zijn. Het ontwerp zal nu voor de hele straat worden gemaakt en niet voor enkele delen zoals bij het schetsontwerp. In dit voorlopig ontwerp zal ook worden aangegeven welke bomen waarschijnlijk wel en niet kunnen blijven staan in de nieuwe situatie. Daarnaast wordt zichtbaar gemaakt waar inritten komen (of blijven), de locatie van straatverlichting, kolken en nog veel meer. Streven is om medio november de uitnodigingen te versturen voor de volgende bewonersbijeenkomst eind november. Hier kunt u het voorlopig ontwerp van uw straat zien en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen.

Welke bomen gaan er weg?

In het voorlopig ontwerp (eind november 2022) is te zien welke bomen we van plan zijn om te laten staan en welke er verwijderd kunnen worden. Dit is een voorstel, dus nog niet definitief. Pas na afloop van de bewonersavond, nadat de reacties zijn verwerkt wordt de definitieve keuze gemaakt. De gemeente dient dan een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen.

Terugblik twee bewonersavonden herinrichting Molenstraat en omliggende straten

Bewoners uit de Molenstraat en de omliggende straten konden op 5 en 7 juli 2022 de schetsontwerpen over de herinrichting van hun straten inzien. Tijdens de 2 bewonersavonden gaven de medewerkers van BWZ ingenieurs en de gemeente samen met een bomenspecialist de toelichting op de schetsontwerpen. 

Twee varianten

Voor de Molenstraat, Jan Hoornstraat, Cornelis van Eerdenstraat en 5-Meistraat zijn twee varianten uitgewerkt waaruit de bewoners een keuze kunnen maken. Tijdens de bewonersavonden konden bewoners hun voorkeur doorgeven voor een van de varianten, vragen stellen en suggesties doorgeven. 

Molenstraat

Bij de eerste variant van de Molenstraat vinden er nauwelijks wijzigingen plaats ten opzichte van de huidige situatie. De verkeersdrempels zien er wel anders uit en de bestrating wordt weer in orde gemaakt. De slechtste bomen worden weggehaald en als dat kan vervangen.

Bij de tweede variant van de Molenstraat verandert er iets meer. Hier komen dan iets verhoogde parkeervakken die op gelijke hoogte zijn als de stoep. In de Molenstraat is er bij deze variant gekozen om weer aan één zijde van de weg te parkeren in plaats van aan beide zijden. 

Reageren niet meer mogelijk

Bent u benieuwd hoe de twee voorgestelde varianten er uitzien? U vindt de schetsontwerpen onderaan deze pagina (Schetsontwerpen Molenstraat en omliggende straten - juli 2022). Tot en met 5 augustus 2022 kon gereageerd worden op de schetsontwerpen.

Bijlagen

In de documenten onderaan deze pagina vindt u onder andere de reacties van de 80 ingevulde enquêtes (Poster uitkomst enquête – juli 2022). Deze enquête konden bewoners eind 2021 invullen. Bij het opstellen van de schetsontwerpen is zo veel mogelijk rekening gehouden met de vragen en wensen uit de enquête. In de Poster tijdlijn (Poster tijdlijn - juli 2022) leest u hoe het proces verder zal verlopen. 

Vervolg (boom) inspecties december 2021 en planning

In augustus 2021 zijn alle bomen nogmaals geïnspecteerd. Vervolgens is door het extern bureau Dendrologic die deze inspecties de laatste jaren heeft uitgevoerd, een advies geschreven. Dit advies is gedeeld met ingenieursbureau BWZ die per november 2021 van de gemeente de opdracht heeft gekregen om een ontwerp te maken voor de Molenstraat en omliggende straten. BWZ heeft inmiddels een enquête rondgestuurd aan bewoners om meer te weten te komen over de bewonerswensen. Dit gaat naast de bomen ook over bestrating, parkeren, openbare verlichting enzovoort.

Voorlopig ontwerp

Deze wensen dienen als leidraad voor het voorlopig ontwerp dat zij gaan maken. Dit voorlopig ontwerp wordt voorgelegd aan bewoners en gemeente. Daarnaast is het de bedoeling om tot een definitief ontwerp te komen. Naar verwachting vinden in 2022 de voorbereidende werkzaamheden achter de schermen en in de straat plaats. Voorlopig streven is om in 2023 de reconstructie van de straten uit te voeren.

Communicatie over dit project verloopt vanaf november 2021 in eerste instantie via ingenieursbureau BWZ. Bewoners hebben inmiddels in een bewonersbrief de contactgegevens ontvangen van hen.

Wat gebeurt er nu met de bomen?

Zoals aangegeven is het advies wat de gemeente heeft ontvangen van het bureau Dendrologic die de inspecties heeft gedaan, leidend. Dit betekent dat het noodzakelijk zal zijn om de komende twee winters (’21-’22 en ’22-’23) een deel van de bomen te kandelaberen* of te kappen. Dit gaat dan om bomen die in zeer slechte conditie verkeren en/of waarbij het risico op uitbrekende takken te groot wordt. Over de resterende bomen wordt een besluit genomen naar aanleiding van het nog te maken en kiezen ontwerp. Hierbij wordt ook gekeken of het mogelijk is om de bomen met een voldoende tot goede conditie in een nieuw ontwerp mee te nemen en te behouden.

Meer informatie over de bomen vindt u in de bomenrapportages die als bijlagen zijn toegevoegd. Voordat bomen worden gekapt dient de gemeente een aanvraag in voor een omgevingsvergunning. U kunt de aanvraag van de omgevingsvergunning volgen op www.officielebekendmakingen.nl of via de app Omgevingsalert. Hier leest u hoe belanghebbenden eventueel bezwaar kunnen maken tegen het kappen van de boom.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Klankbordgroep

Om zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften en wensen van de bewoners van de Molenstraat, werd eind 2018 een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep bestond uit vier bewoners uit de Molenstraat. De klankbordgroep was een denktank met een raadplegende rol richting de gemeente. De leden konden hun wensen en ideeën voor de straat kenbaar maken. Ook hadden zij de rol om de andere bewoners uit de Molenstraat te informeren. In november 2021 hadden zij in deze samenstelling het laatste gesprek. Zij hebben de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd en hebben samen met de gemeente meegedacht over de wijze waarop en wanneer bewoners geïnformeerd konden worden. Mede middels een eigen facebookpagina werd informatie hierover gedeeld.

Over het bomenonderzoek

Zoals u eerder heeft vernomen is sinds eind 2018 een extern bureau (Dendrologic) ingeschakeld om het onderzoek uit te voeren naar de conditie van de bomen. Daarna is de gemeente samen met de bewoners gaan kijken naar een voor alle partijen aanvaardbaar toekomstperspectief voor de laan. Er zijn daarom een aantal straatgesprekken georganiseerd om van bewoners o.a. te horen in hoeverre zij wel of geen voorstander van het behoud van de huidige bomen zijn.

Het onderzoek naar de bomen bestond onder andere uit: de mate van aantasting van de bomen, de levensverwachting, de risico's en de mogelijkheden voor aanplant van nieuwe bomen. Door dit onderzoek sinds eind 2018 jaarlijks te herhalen is inmiddels een goed beeld gekregen van de conditie van de bomen en het verloop van het ziektebeeld per boom. Uit deze inspecties is gebleken dat sommige bomen in slechte of mindere conditie verkeerden. Enkele bomen zijn de afgelopen jaren daarom al gekapt. Andere bomen hadden de afgelopen jaren intensiever onderhoud nodig. Tot slot zijn er ook bomen die nauwelijks achteruit zijn gegaan in de afgelopen jaren.

In de vervolgrapportage boomtechnisch onderzoek Molenstraat en omgeving (toegevoegd als bijlage) kunt u de meest recente onderzoeksgegevens raadplegen. Na de laatste inspectie in augustus 2021 is dit advies uitgebracht.

Over de essentaksterfte

Bewoners hebben eind september 2018 een brief ontvangen waarin het voornemen stond om vijftig bomen te kappen aan de Molenstraat vanwege de aanwezigheid van de essentaksterfte. Deze brief heeft voor veel onrust gezorgd bij bewoners. De gemeente had voorafgaand aan de brief eerst de bewoners moeten informeren en betrekken. De gemeente heeft zijn excuses aangeboden aan de bewoners over deze gang van zaken.

De essentaksterfte speelt ook in de naastgelegen straten, namelijk de Jan Hoornstraat en de Cornelis van Eerdenstraat. Het gaat hierbij niet alleen om de essentaksterfte maar ook om bomen die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Omdat deze woningen gerenoveerd worden, komt er ook een nieuw groenplan. Daar worden de zieke en oude bomen in meegenomen. Deze bewoners zijn inmiddels ook per brief geïnformeerd.

*Kandelaberen is het afzagen van alle hoofdtakken, waarbij alleen de stam blijft staan. Dit is inmiddels bij meerdere bomen in de Molenstraat gedaan.

2022

2019

2018