Ontwikkelaar De Maese Woningen gaat op de hoek van de Luxemburglaan en de Europaweg 134 huurappartementen bouwen met een parkeergarage voor bewoners in het gebouw. Het huidige kantoorgebouw wordt gesloopt. Het appartementengebouw wordt 70 meter hoog en heeft 23 verdiepingen. Op de begane grond komen zijn mogelijkheden voor kleine winkels en eetgelegenheden, kantoor, zorg en andere kleinbedrijven.

Luxemburglaan 2-10
70LUX Zoetermeer, impressie

Kavelpaspoort

Voor deze plek heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. In het kavelpaspoort staat: het type woningen, doelgroepen, parkeren en de bouwhoogte.

Stand van zaken

Er is een grote vraag naar nieuwe woningen in onze stad. Luxemburglaan 2-10 is een van de 14 plekken in Zoetermeer en onderdeel van de Versnellingsagenda 2018, die door de gemeenteraad zijn aangewezen voor een snelle start van woningbouw. Het is één van de eerste projecten van de Versnellingsagenda die gebouwd gaat worden. De omgevingsvergunning is verleend en ook de bestemmingsplannen zijn goedgekeurd.

Eind augustus 2022 zijn de voorbereidingen voor de sloop van het oude gebouw gestart. De bouw van het nieuwe gebouw start naar verwachting in februari 2023. De omwonenden hebben in augustus een brief ontvangen over de start van de werkzaamheden. De brieven van De Maese Woningen over het vervolg van de werkzaamheden kunt u vinden onderaan bij 'Documenten'.

Planning


Vanaf november 2022 beginnen de buiten saneringswerkzaamheden. Q1 2023 starten de bouwwerkzaamheden. Oplevering zal naar verwachting eind Q1 2024 plaatsvinden. Volgens planning zal in opdracht van de gemeente het woonrijp maken van de openbare ruimte gelijktijdig met de oplevering van de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Omwonenden hebben in augustus 2022 een Eind augustus 2022 zijn de voorbereidingen voor de sloop van het oude gebouw gestart. De bouw van het nieuwe gebouw start naar verwachting in februari 2023. De omwonenden hebben in augustus een brief ontvangen over de start van de werkzaamheden. De brieven van De Maese Woningen over het vervolg van de werkzaamheden kunt u vinden onderaan bij 'Documenten'.

Participatie

Op 18 juni 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en ontwikkelaar De Maese woningen. Hier vindt u de presentatie van deze avond. Van alle binnengekomen reacties is een participatieverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 ingestemd met het participatieverslag.

Achtergrond

In maart 2020 is de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit akkoord gegaan met het bouwplan voor de Luxemburglaan 2-10. De ontwikkelaar heeft de aanvraag voor een gecoördineerde procedure ingediend. Met deze procedure wordt het bestemmingsplan gewijzigd en een vergunning om te bouwen verleend. Onderdeel van deze gecoördineerde procedure was de tervisielegging van de aanvraag in het najaar van 2020. Dit is bekend gemaakt via de OmgevingsAlert app. De gegevens uit de woonwens-enquête zijn verzameld en geanalyseerd.

Door de nieuwbouw van deze woontoren krijgt de Berlijnstraat voor een deel een nieuwe inrichting. Om dit mogelijk te maken wordt een kapaanvraag ingediend voor 6 bomen. Hier komen 4 nieuwe bomen in de Berlijnstraat voor terug en 2 bomen op een andere plek in het centrum. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen op 12 augustus 2020. Deze vindt u bij de documenten.

Op 8 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de kennisgeving ex artikel 1.3.1. Bro gepubliceerd kan worden. Verder is besloten in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan. Ook is toen gestart met het vooroverleg met instanties over het voorontwerp en kon worden ingestemd met het verzoek om de coördinatieprocedure toe te passen. Verder is besloten, op basis van de Aanmeldnotitie MER, dat geen Milieu-Effect Rapport nodig is. Als laatste is besloten op grond van artikel 2, lid 7 sub d en e dat geen participatie op het voorontwerp bestemmingsplan wordt gehouden omdat al participatie heeft plaatsgehad op het bouwplan en omdat nog zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingediend. Het B&W-besluit van 8 december 2020, de publicatie van de verschillende besluiten en de Aanmeldnotitie MER vindt u onderaan deze pagina bij de documenten. De (on)mogelijkheden tot het indienen van bezwaar tegen de verschillende besluiten leest u in de publicatie.

Na de zienswijze procedure medio juni/juli 2021, zijn de ingekomen zienswijzen door de gemeenteraad op 29 november 2021 beantwoord en is het bestemmingsplan Luxemburglaan 2-10 vastgesteld. Daarna is de omgevingsvergunning voor de bouw van het appartementencomplex verleend. De kennisgeving (publicatie) van het ter inzage leggen van de besluiten vindt u onderaan bij de te downloaden stukken. Verder staan daar het vastgestelde bestemmingsplan, het besluit hogere waarden geluid en de omgevingsvergunning. De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Er is geen beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan en de overige stukken, deze zijn daarom sinds 28 januari 2022 onherroepelijk.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met De Maese 70LUX B.V. via het contactformulier op www.70lux.nl(externe link) of stuur een e-mail naar projectteam@70lux.nl.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de binnenstad kijk dan op Binnenstad Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de pagina Deelgebied 3 Luxemburglaan e.o. of in de Visie Binnenstad 2040(externe link) (pdf).

Informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw vindt u hier.

Overzicht projecten Binnenstad

www.zoetermeer.nl/binnenstad

Documenten