Om jeugdigen en gezinnen zo goed mogelijk te kunnen helpen naar passende hulp moet de afdeling Jeugd- en Gezinshulp (JGH) van de gemeente een aantal persoonlijke gegevens verzamelen en bewaren. Dat zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum van de jeugdige en zijn gezin, maar ook verslagen van gesprekken. De gegevens kunnen komen van bijvoorbeeld de jeugdige en zijn gezin, van school, van andere jeugdhulpinstellingen, van de Raad voor de Kinderbescherming en van de rechtbank.

Rechten van cliënten

Een cliënt heeft verschillende rechten als het gaat om de verwerking van zijn persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het recht op inzage in zijn eigen dossier. Op de pagina Privacyverklaring gemeente Zoetermeer staat beschreven wat de rechten zijn van een cliënt met betrekking tot privacy en hoe u van die rechten gebruik kunt maken. Voor jeugdhulp is er een aantal specifieke aanvullingen hierop.

Een cliënt van 12 jaar of ouder kan zelf aan Jeugd- en Gezinshulp vragen om zijn gegevens uit het dossier in te mogen zien. Daarnaast heeft de wettelijk vertegenwoordiger het recht om gegevens van zijn kind in te zien, als het kind nog geen 16 jaar is.

Niet alle gegevens uit het dossier kunt u inzien. De gemeente geeft geen inzage in het dossier als dat in strijd is met de belangen van uw kind. Ook kan inzage geweigerd worden als er privacygevoelige informatie over andere personen (bijvoorbeeld een ex-partner) in het dossier staat. Voor het inzien van deze gegevens is toestemming van die andere persoon nodig.

Het verstrekken van informatie aan anderen

De gemeente mag de gegevens die over een jeugdige zijn vastgelegd in een aantal gevallen met anderen delen. Dit gebeurt alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente. De gemeente zal nooit zonder goede reden gegevens van een jeugdige of zijn ouders delen met anderen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Nadat het dossier is gesloten, is de gemeente wettelijk verplicht om dossiers 20 jaar te bewaren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de termijn wordt verlengd vanwege de persoonlijke situatie.