Zoetermeer wil de belangrijkste knelpunten voor geluid- en luchtkwaliteit aanpakken. De aanpak hiervan draagt bij aan een gezonder leefmilieu en dat vinden we belangrijk.

Behouden van goede geluid- en luchtkwaliteit

Aanpakken van knelpunten is goed, maar knelpunten voorkomen is nog beter. Met het Hogere waardenbeleid richt de gemeente zich op het voorkomen van nieuwe knelpunten. Dit beleid geeft regels waar nieuwbouw rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld dat een stedenbouwkundig ontwerp zorgt voor het afschermen van het achterliggende gebied. Of dat bij de bouw van een appartement of woning de buitenruimte aan de geluidluwe kant moet liggen. Dit beleid is in oktober 2023 geactualiseerd.

Het beleid kunt u vinden op: overheid.nl | Afwegingskader geluid (weg, rail en industrie) tussen standaardwaarde en grenswaarde (Omgevingswet).

Monitoring luchtkwaliteit

Sinds 2010 vindt jaarlijks een monitoring plaats van de luchtkwaliteit met behulp van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarin wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit gevolgd en wordt de uitvoering van de maatregelen en projecten, die zijn opgenomen in het NSL, bijgehouden.

Kaarten geluidssituatie Zoetermeer vernieuwd

In 2022 heeft de gemeente Zoetermeer opnieuw geluidsbelastingkaarten gemaakt, nu met peiljaar 2021. De kaarten geven inzicht in het geluidniveau dat wegverkeer, treinen en industrie veroorzaken. Geluid van vliegtuigen staat niet op de kaarten omdat Zoetermeer buiten de geluidszone van een vliegveld ligt. De gemeente is wettelijk verplicht om elke vijf jaar de geluidsbelastingkaarten bij te werken. Het actieplan geluid wordt bijgewerkt op basis van de nieuwe kaarten en zal in 2024 worden vastgesteld.

U kunt de kaarten inzien via:

www.geluidregister.nl | Zoetermeer

Op de kaarten ziet u de geluidbelasting per geluidbronsoort. Ook kunt u zien hoe hoog het totale geluidsniveau is; het geluid van wegverkeer, trein en industrie bij elkaar opgeteld. De kaarten zijn gemaakt met gegevens uit 2021. Ze kunnen daarom niet gebruikt worden voor de beoordeling van inpasbaarheid van ruimtelijke plannen, bouw- en milieuvergunningen in de toekomst.

De bijbehorende rapportage kunt u hieronder raadplegen.