In 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de locatie Ruimtebaan als locatie te onderzoeken voor het bouwen van maximaal 80 tijdelijke woningen (flexwoningen). De gemeente en woningcorporatie Vidomes werken hierin samen.

'Een flexwoning is een stapelbare, verplaatsbare, schakelbare, splitsbare of aanpasbare woning, waarbij de woning, de locatie of de bewoner een tijdelijk karakter heeft (ministerie van BZK 2019)'.

Onderzoek haalbaarheid

De gemeente en Vidomes hebben onderzocht of het bouwen van de flexwoningen haalbaar is op deze locatie. De flexwoningen zijn bedoeld voor spoedzoekers, die op korte termijn een woning nodig hebben (bijvoorbeeld jongeren, bewoners met een lichte zorgvraag of statushouders). Deze toekomstige bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract.

Hieronder vindt u een afbeelding van de locatie aan de Ruimtebaan. Het gaat om een voormalig baggerdepot.

Stand van zaken en vervolg

Op 17 oktober 2022 is het planuitwerkingskader door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staan de ruimtelijke en financiële uitgangspunten over de ontwikkeling van de 80 flexwoningen. Dit planuitwerkingskader volgde op het onderzoek naar de haalbaarheid van de bouw. Omdat de gemeente en Vidomes hebben besloten dat de ontwikkeling van ca. 80 flexwoningen aan de Ruimtebaan haalbaar is, worden de plannen nu verder uitgewerkt.

In december 2022 was er een participatiebijeenkomst met omwonenden Deze bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst van april 2022. Met de aanwezige bewoners hebben de gemeente en Vidomes de verschillende ontwerpvarianten besproken die zijn uitgewerkt. Deze gaan over hoe de locatie met flexwoningen eruit kan komen te zien.

De aanwezigen op de bijeenkomst gaven unaniem de voorkeur aan 1 van de 3 gepresenteerde ontwerpvarianten (zie hieronder).

Deze variant wordt momenteel verder uitgewerkt, zodat op basis van de tekeningen een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Naar verwachting kan het bouwrijp maken van de grond op zijn vroegst eind 2023 starten.

Het verslag van de bijeenkomst vindt u onderaan deze pagina.

Achtergrondinformatie

Intentieovereenkomst

In 2021 hebben de gemeente en Vidomes een Intentieovereenkomst afgesloten en een haalbaarheidsonderzoek gestart. Dat betekent dat ze de intentie hebben uitgesproken om met elkaar samen te werken en te onderzoeken of de locatie Ruimtebaan inderdaad geschikt is voor het bouwen van flexwoningen.

Participatie

Op 21 april 2022 vond een bewonersbijeenkomst plaats met bewoners die met hun woning direct aan de locatie Ruimtebaan grenzen. Met deze bewoners zijn de gemeente en Vidomes in gesprek gegaan over onder andere de volgende onderwerpen: geluid RandstadRail, verkeer, parkeren en ontsluiting, bouwhoogte, zorgvuldige positionering ten opzichte van omgeving, behoud aanwezige groen, prettig woon- en leefmilieu (bezonning, buitenruimte) en beeldkwaliteit.

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u onderaan deze pagina.

Documenten

Reageren?

Heeft u een vraag of wilt u een reactie geven, stuur dan een e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl onder vermelding van 'Flexwonen Ruimtebaan'.