Ontwikkelaar Bakkers|Hommen Waerdevast wil op de Engelandlaan 270 woningbouw realiseren. Het bestaande kantoorpand Ypsilon wordt gesloopt en het voorstel is hier een appartementengebouw tot 70 meter hoog te realiseren met 150 studio's (huur), genaamd Sea Tower. In het openbare gebied rondom het bouwplan worden ook enkele nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.

Engelandlaan 270 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

Stand van zaken

Op 6 juli 2022 hebben de ontwikkelaar en de gemeente afspraken gemaakt over het project. Het bestaande kantoorgebouw wordt gesloopt en zal plaatsmaken voor een gebouw met 150 appartementen, dat naast de andere gebouwen in de straat komt te liggen en daarmee iets opschuift richting de Engelandlaan. Om woningbouw mogelijk te maken zal het bestemmingsplan voor deze plek opnieuw bekeken worden. Het ontwerp bestemmingsplan zal waarschijnlijk in eind 2022 door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven worden voor inspraak.

Planning

Terugkoppeling bestemmingsplanprocedure gemeenteraad november 2022. Start bouw naar verwachting medio 2023. 

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Participatie

Op 10 juli 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en de ontwikkelaars. Hier vindt u de presentatie van deze avond. Van de ingediende reacties is een verslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 ingestemd met het samenspraakverslag.

Achtergrond

In maart 2020 heeft de initiatiefnemer een aanvraag ingediend voor een gecoördineerde procedure. Met deze procedure wordt het bestemmingsplan gewijzigd en een vergunning om te bouwen verleend.

Op 19 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Omdat er al participatie over het bouwplan heeft plaatsgevonden, werd geen vervolgparticipatie over het voorontwerp georganiseerd. Er kon later wel tegen het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen worden ingediend.

Bij elke ontwikkeling moet de gemeente onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het milieu en de omgeving. De uitkomsten van deze onderzoeken kunt u lezen in het bestemmingsplan. De gemeente heeft op 19 januari 2021 op basis van de 'Aanmeldnotitie MER' vastgesteld dat ze verwacht dat de milieueffecten zo klein zijn dat er geen uitgebreide 'milieu effect rapportage' opgesteld moet worden.

Het B&W-besluit van 19 januari 2021, de publicatie van de verschillende besluiten en de Aanmeldnotitie MER vindt u onderaan deze pagina bij de documenten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de binnenstad kijk dan op Binnenstad Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de pagina Deelgebied 5b Zuidflank Engelandlaan of in de Visie Binnenstad 2040(externe link) (pdf).

Informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw vindt u hier.