Woningcorporatie De Goede Woning wil op de Engelandlaan 140, gelegen tussen de wooncomplexen City House en Dutch Port, woningbouw realiseren. Het concept bouwplan betreft een woongebouw van circa 50 meter hoog (15 verdiepingen) met daarin ongeveer 85 appartementen, verdeeld in twee- en driekamerappartementen. Het gebouw komt op de plek van het huidige grasveld.

Op 6 juli 2022 is door de gemeente en de ontwikkelaar de koopovereenkomst ondertekend. 

Engelandlaan 140 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

Planning

Start bouw Q2 2023.

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Bestemmingsplan vastgesteld

Om woningbouw mogelijk te maken op de locatie Engelandlaan 140 is het bestemmingsplan aangepast. Op 19 april 2022 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad en kon het college van burgemeester en wethouders besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen.

De publicatie van de kennisgeving van het raadsbesluit, het besluit omgevingsvergunning en de start van de beroepstermijn, vindt u hieronder bij de te downloaden stukken. Ook staan daar het raadsbesluit en de omgevingsvergunning.

Participatie

Op 10 juli 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en De Goede Woning. Hier vindt u de presentatie van deze avond. Van de ingediende reacties is een verslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 ingestemd met het samenspraakverslag.

Achtergrond

Op 20 april heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan. Het vooroverleg met instanties over het voorontwerpbestemmingsplan kon toen worden gestart. Omdat al participatie (samenspraak) over het bouwplan had plaatsgevonden, werd er geen vervolgparticipatie over het voorontwerpbestemmingplan georganiseerd. Wel kon later tegen het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen worden ingediend.

Bij elke ontwikkeling moet de gemeente onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het milieu en de omgeving. De uitkomsten van deze onderzoeken kunt u lezen in het bestemmingsplan. De gemeente heeft op 20 april 2021 op basis van de 'Aanmeldnotitie MER' vastgesteld dat ze verwacht dat de milieueffecten zo klein zijn dat er geen uitgebreide 'milieueffectrapportage' opgesteld moet worden.

Het B&W-besluit van 20 april 2021, de bekendmaking van de verschillende besluiten en de Aanmeldnotitie MER vindt u onderaan deze pagina bij de documenten.

In oktober 2020 heeft Woningcorporatie De Goede Woning de aanvraag voor een omgevingsvergunning om te bouwen, en de aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan ingediend. Door de bouw zal het gebied tussen de twee naastgelegen wooncomplexen, de RandstadRail en de Engelandlaan opnieuw worden ingericht. Destijds heeft de gemeente de bomen op en rond het huidige grasveld gekapt, waarna het appartementengebouw kon worden gebouwd. Hier omheen zijn parkeerplaatsen aangelegd en is het aantal ondergrondse containers uitgebreid. Het aantal gekapte bomen is vervangen door nieuwe bomen aan te planten. In totaal zijn er 13 bomen gekapt en na oplevering van de woningen zijn er weer 13 nieuwe bomen geplant, rondom het gebouw. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de binnenstad kijk dan op Binnenstad Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de pagina Deelgebied 5b Zuidflank Engelandlaan of in de Visie Binnenstad 2040(externe link) (pdf).

Informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw vindt u hier.

Documenten