Over de eigen bijdrage

Wat is de eigen bijdrage in de Wmo?

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. We noemen dit ook wel het 'abonnementstarief'.

Is het maximale bedrag in Zoetermeer € 19,-?

Ja, u betaalt elke maand €19,-. Het maakt niet uit wat uw inkomen is, hoeveel voorzieningen u heeft of wat de voorzieningen kosten. Zoetermeer volgt de landelijke regels.

Vanaf wanneer start ik met het betalen van de eigen bijdrage?

Zodra u van de gemeente een Wmo-beschikking heeft ontvangen, melden wij uw voorziening ook aan bij het CAK. Vanaf de maand daarna begint u met het betalen van het abonnementstarief.

Betaal ik altijd het abonnementstarief als ik gebruik maak van een Wmo-voorziening?

U betaalt geen abonnementstarief als:

 • U een gezamenlijk huishouden heeft en u of uw partner heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U alleen gebruik maakt van een rolstoel via de Wmo.
 • De Wmo-voorziening is verstrekt voor een kind onder de 18 jaar (uitzondering: vaste woningaanpassingen).
 • U alleen gebruik maakt van arbeidsmatige dagbesteding.
 • Uw huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor de Wlz.

In alle andere gevallen betaalt u het Wmo abonnementstarief.

Wanneer stop ik met het betalen van de eigen bijdrage?

Wij sturen een stopbericht naar het CAK:

 • Wanneer helemaal geen gebruik meer wordt gemaakt van een Wmo-voorziening van de gemeente Zoetermeer, bijvoorbeeld door verhuizing of overlijden. Wanneer u voor een deel van de maand een voorziening heeft gebruikt, dan betaalt u die maand nog het abonnementstarief.
 • Wanneer u de hele voorziening heeft afbetaald via het abonnementstarief. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van één Wmo-voorziening die € 570,- kost, dan betaalt u 30 maanden het abonnementstarief (30 x € 19,- = € 570,-).
 • Wanneer u of uw partner zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat ontvangen.

Is het mogelijk dat ik tijdelijk geen eigen bijdrage hoef te betalen (bijvoorbeeld bij vakantie of opname in een ziekenhuis)?

Het is niet mogelijk het abonnementstarief te pauzeren. U moet dit vergelijken met een televisieabonnement: ook als u een maand geen televisie kijkt betaalt u toch de abonnementskosten.

Moet mijn kind (jonger dan 18 jaar) een eigen bijdrage betalen?

Alleen bouwkundige woningaanpassingen voor kinderen onder de 18 jaar melden wij aan voor het abonnementstarief. Voor alle andere kindervoorzieningen geldt geen abonnementstarief.

Wanneer ben ik klaar met het betalen van mijn hulpmiddel (kostprijsbewaking)?

De gemeente bewaakt zelf de kostprijs. Als u de hele voorziening heeft 'afbetaald' en u gebruikt geen andere voorzieningen vanuit de Wmo, geven wij een stopbericht door aan het CAK.

Betaal ik € 19,- voor het gehele gezin/huishouden? Of moet iedereen € 19,- betalen?

De maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand is per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen € 19,-.

Waarom moet ik aan het CAK betalen?

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor de Wmo in opdracht van de gemeente en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ik bereik binnenkort de AOW-leeftijd. Wat betekent dat voor de eigen bijdrage?

Heeft u een partner? En is uw partner nog niet AOW-gerechtigd? Dan hoeft u in 2021 geen eigen bijdrage te betalen. Pas wanneer beiden de AOW-leeftijd bereiken, moet u een eigen bijdrage betalen. De AOW-leeftijd is in 2021 vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden.

Mijn partner/vader/moeder is opgenomen in een zorg instelling (of andere Wlz-zorg), moet ik dan een eigen bijdrage voor Wmo betalen?

Betaalt u een eigen bijdrage voor de Wlz? Dan hoeft u geen eigen bijdrage voor Wmo te betalen.

Voor welke hulp of ondersteuning moet ik een eigen bijdrage betalen?

U betaalt het abonnementstarief voor:

 • Huishoudelijke hulp
 • Begeleiding
 • Woningaanpassingen en woonvoorzieningen
 • Vervoersvoorzieningen (uitgezonderd individuele auto- en taxikostenvergoeding)
 • Recreatieve dagbesteding

U betaalt geen abonnementstarief voor:

 • Regiotaxi
 • Rolstoelen
 • Arbeidsmatige dagbesteding

Klopt het dat ik voor de dagbesteding ook het abonnementstarief ga betalen?

Ja, dat klopt. Tot en met 2019 betaalde u voor de recreatieve dagbesteding apart een bedrag van € 2,50 per dag. Dat is vanaf 2020 afgeschaft. In plaats daarvan gaat u voor de recreatieve dagbesteding het abonnementstarief betalen. Als u gebruik maakt van arbeidsmatige dagbesteding betaalt u geen abonnementstarief.

Ik betaalde tot nu toe geen bijdrage voor de recreatieve dagbesteding omdat ik een ZoetermeerPas heb. Verandert dat?

Ja, vanaf 2020 betaalt iedere bezoeker van recreatieve dagbesteding het abonnementstarief. Of u een ZoetermeerPas heeft maakt daarvoor niet uit.

Is collectief vervoer uitgezonderd van het abonnementstarief?

Ja, voor het collectief vervoer (Regiotaxi) betaalt u geen abonnementstarief. U betaalt wel de ritbijdrage á € 0,70 per zone.

Ik heb een vraag over de startdatum / stopdatum van mijn voorziening.

Neem contact op met de administratie van de Wmo. U kunt hiervoor bellen naar 14 079.

Ik heb een vraag over de kostprijsbewaking van mijn voorziening.

Neem contact op met de administratie van de Wmo. U kunt hiervoor bellen naar 14 079.

Bezwaren/klachten

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de beschikking van de gemeente?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. U kunt ook online bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

www.zoetermeer.nl/bezwaar

Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit indienen. Volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet het bezwaarschrift minimaal bevatten:

 • een dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw naam, adres en handtekening

Voeg een kopie van uw beschikking bij uw bezwaarschrift.

Ik heb een klacht over mijn hulp of ondersteuning. Wat kan ik doen?

U kunt een klacht indienen bij de organisatie waarvoor uw hulp of ondersteuner werkt. Als u er niet gezamenlijk uit komt, kunt u hierover contact opnemen met uw Wmo-consulent.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de beschikking van het CAK?

Dat kunt u schriftelijk doen bij het CAK of via Mijn CAK.

Mijn CAK(externe link)

www.hetcak.nl - Zelf regelen/bezwaar maken

Ik heb ten onrechte een factuur ontvangen/automatische incasso is afgeschreven. Wat kan ik doen?

Neem hiervoor contact op met het CAK.

www.hetcak.nl - Contact(externe link)

Minima / lager inkomen

Heeft de gemeente regelingen voor mensen met een lager inkomen (minimabeleid)?

Voor de eigen bijdrage van de Wmo heeft Zoetermeer geen aparte regels voor mensen met een minimum inkomen.

Kan ik uitgezonderd worden van het betalen van de eigen bijdrage (hardheidsclausule of andere vrijstelling)?

Alleen in uitzonderingsgevallen kan het abonnementstarief (tijdelijk) niet worden opgelegd. Neem hierover contact op met uw Wmo-consulent.

Vragen over betalingen van / post over de eigen bijdrage

Hoe kan ik de eigen bijdrage betalen?

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. U kunt de eigen bijdrage via automatische incasso betalen. Of via de factuur die u via het CAK ontvangt. Heeft u vragen over het betalen van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK via 0800-1925.

www.hetcak.nl - Hoe kan ik de factuur betalen?

Kan ik automatische incasso aanvragen?

Ja. Heeft u vragen over het betalen van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK via 0800-1925.

www.hetcak.nl - Automatisch betalen

De automatische incasso is mislukt. Wat kan ik doen?

Het CAK probeert het 15 dagen later nog een keer. Heeft u hier nog vragen over? Dan kunt u contact opnemen met het CAK via 0800-1925 of kijk op de website voor andere mogelijkheden.

www.hetcak.nl - Contact(externe link)

Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen. Hoe kan ik dat doen?

Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK via 0800-1925.

www.hetcak.nl - Rekeningnummer wijzigen

Kan ik een betalingsregeling afspreken?

Ja, neem hiervoor telefonisch contact op met het CAK via 0800-1925.

Hoe zit het met mijn betalingsregeling?

Neem hiervoor telefonisch contact op met het CAK via 0800-1925.

Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Ja, neem hiervoor telefonisch contact op met het CAK via 0800-1925.

Ik heb een aanmaning/herinnering ontvangen. Wat moet ik doen?

Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK.

www.hetcak.nl- Contact(externe link)

Kan ik een kopie van de factuur krijgen?

Neem contact op met het CAK of kijk op Mijn CAK.

Mijn CAK(externe link)

Kan ik facturen per mail krijgen?

Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK.

www.hetcak.nl - Contact(externe link)

Een klant is overleden. Is er nog een openstaand saldo?

Neem hiervoor telefonisch contact op met het CAK via 0800-1925.

Kan ik de post van het CAK op een ander adres ontvangen?

Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK.

www.hetcak.nl - Post op ander adres

Op de brief van het CAK staat dat ik alleenstaand ben/gezamenlijk huishouden. Dat klopt niet. Wat moet ik doen?

Neem hiervoor contact op met het CAK.

www.hetcak.nl - Contact(externe link)

Ik heb een bewindvoerder, daar moet de post heen, hoe regel ik dat?

Laat de bewindvoerder contact opnemen met het CAK.

www.hetcak.nl - Contact(externe link)