Jaarstukken 2020

Zoetermeer sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van € 4,5 miljoen.

Jaarrekening 2019: op zoek naar balans

Afgelopen jaar maakte de gemeente Zoetermeer keuzes om de gemeentefinanciën in balans te brengen. Vanwege oplopende kosten voor de jeugdzorg en verwachte lagere inkomsten van het Rijk zijn maatregelen nodig. Het rekeningresultaat 2019 is positief. Dit komt vooral omdat er uitgaven zijn doorgeschoven naar de volgende jaren. Voor de nog te uit te voeren projecten zal het college de raad voorstellen om ruim € 7 miljoen te verschuiven naar 2020. Met dit voorstel vertoont de jaarrekening een negatief saldo van € 3 miljoen.

De kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning lopen steeds meer op. Daarnaast komen er van het Rijk te weinig inkomsten. Om dit tekort op te vangen en de balans te herstellen, heeft de gemeenteraad in 2019 een pakket maatregelen vastgesteld. Door te bezuinigen, te vernieuwen, te investeren en inkomsten te verhogen wil de gemeente € 14 miljoen besparen. Sommige maatregelen zijn al zichtbaar en voelbaar in de stad. Bij andere gebeurt dat pas in 2020.

Jaarstukken 2018

Zoetermeer sluit het jaar 2018 positief af. Dit blijkt uit de jaarrekening 2018 die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Halverwege het jaar werd duidelijk dat Zoetermeer net als vele andere gemeenten geconfronteerd werd met een aanzienlijk tekort op het budget voor jeugdhulp zorg. Diverse meevallers zorgden ervoor dat de gemeente de jaarrekening 2018 met een positief resultaat kon afsluiten, net als de afgelopen jaren. 

Jaarstukken 2017

Zoetermeer sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van € 3 miljoen.

Jaarstukken 2016

Zoetermeer sluit het jaar 2016 af met een positief resultaat van € 8 miljoen.

Jaarstukken 2015

Zoetermeer sluit het jaar 2015 af met een positief resultaat van bijna € 6 miljoen.

Jaarstukken 2014

Zoetermeer sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van ruim € 6 miljoen. Dit blijkt uit de jaarrekening 2014 die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is het financieel resultaat nog beter; de raad heeft in de loop van 2014 al besloten om een deel van het verwachte voordeel opzij te zetten voor nieuw beleid en voor mogelijke financiële risico's in het sociaal domein.

Jaarstukken 2013

Zoetermeer verkeert in een goede financiële conditie. Dit laten de jaarrekening 2013 en de bijbehorende accountsverklaring zien. Het jaar 2013 sluit met een negatief resultaat van 1,5 miljoen euro. Dit tekort wordt veroorzaakt door een aantal eenmalige en bijzondere kosten en afboekingen. Het operationele resultaat van de bedrijfsvoering laat een overschot zien van ruim € 3 miljoen (één procent van de totale begroting).