Actieagenda Economie

De actieagenda geeft een overzicht van de ambities, doelen en actiepunten met beoogde resultaten en partners en de meerwaarde op langere termijn. Totdat de integrale Omgevingsvisie is vastgesteld, gaan we uit van een economisch perspectief dat past bij de eigen unieke kracht: Zoetermeer is een stad met een praktische economie waarin kennis en innovatie snel worden omgezet in business die daarmee bedrijven uit de toegepaste IT & diensten, Logistiek & Handel, Health en Bouw & Installatie veel te bieden heeft.

Strategie werklocaties Zoetermeer 2020-2030

De actieagenda geeft een overzicht van de ambities, doelen en actiepunten met beoogde resultaten en partners en de meerwaarde op langere termijn. Totdat de integrale Omgevingsvisie is vastgesteld, gaan we uit van een economisch perspectief dat past bij de eigen unieke kracht: Zoetermeer is een stad met een praktische economie waarin kennis en innovatie snel worden omgezet in business die daarmee bedrijven uit de toegepaste IT & diensten, Logistiek & Handel, Health en Bouw & Installatie veel te bieden heeft.

Kerndocument strategie werklocaties Zoetermeer 2020-2030

Reclamenota

Met de reclamenota kan de gemeente Zoetermeer meebewegen met de snelle veranderingen in de reclamewereld zonder dat de inwoners hier enige hinder van ondervinden. Ondernemers en bedrijven worden niet beperkt in het werken aan hun naamsbekendheid. Het gaat om geactualiseerd beleid waardoor een aantal regelingen kon worden ingetrokken omdat deze regelingen in deze nota zijn samengevoegd.

Reclamenota 2019

Detailhandelsbeleid 2019-2023

Het Detailhandelsbeleid Zoetermeer 2019-2023 sluit aan bij de beleidskaders van de Provincie Zuid-Holland en de MRDH. Deze nota biedt een helder kader voor zowel gemeente als marktpartijen voor de gewenste ontwikkelingsrichting van de detailhandel in Zoetermeer. In het beleid is een driedeling gemaakt met (1) de binnenstad (Stadshart, Dorpsstraat, Woonhart); (2) de boodschappenstructuur met de wijk- en buurtwinkelcentra; en (3) perifere en overige detailhandel buiten de winkelcentra.

Opgave Compacte en Levendige Dorpsstraat

Als gevolg van het Detailhandelsbeleid 2019-2023 is in 2019 en 2020 de gezamenlijke opgave voor een compacter en levendiger winkelgebied Dorpsstraat uitgevoerd. Vanuit eerdere visies en onderzoeken voor de Dorpsstraat, de actualisatie van het Detailhandelsbeleid en de Visie Binnenstad is de gewenste ontwikkelingsrichting duidelijk. De uitgangspunten voor de Dorpsstraat zijn goed, maar om de kansen te verzilveren en te komen tot een compact en levendig winkelgebied, ligt er een aantal stevige opgaven voor de toekomst. Het project 'Compacte en Levendige Dorpsstraat' is uitgevoerd in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokken partijen. Het project is gefinancierd door de gemeente, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Vereniging Vastgoed-BIZ Dorpsstraat Zoetermeer.

Onderzoek Toekomstperspectief winkelcentra Seghwaert, Leidsewallen en De Leyens

Als gevolg van het Detailhandelsbeleid 2019-2023 is in 2019 en 2020 de gezamenlijke opgave voor een compacter en levendiger winkelgebied Dorpsstraat uitgevoerd. Vanuit eerdere visies en onderzoeken voor de Dorpsstraat, de actualisatie van het Detailhandelsbeleid en de Visie Binnenstad is de gewenste ontwikkelingsrichting duidelijk. De uitgangspunten voor de Dorpsstraat zijn goed, maar om de kansen te verzilveren en te komen tot een compact en levendig winkelgebied, ligt er een aantal stevige opgaven voor de toekomst. Het project 'Compacte en Levendige Dorpsstraat' is uitgevoerd in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokken partijen. Het project is gefinancierd door de gemeente, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Vereniging Vastgoed-BIZ Dorpsstraat Zoetermeer.

Nadere regels standplaatsen

In de Nadere regels Standplaatsen stelt het college regels vast over 'hoe, waar en wanneer' standplaatsen wel en niet mogen worden ingenomen met een standplaatsvergunning.

Nadere regels standplaatsen 2021

Horecavisie Zoetermeer 2017

De visie biedt een nieuw perspectief voor horeca voor de komende tien jaar waar mogelijk en waar passend ruimte blijven bieden voor eten, drinken en overnachten in Zoetermeer, vooral op de horecalocaties in het Stadshart en in de Dorpsstraat.

Verordening Winkeltijden Zoetermeer 2011

De verordening voorziet in de mogelijkheid voor het college om op aanvraag de winkeltijden te verruimen in uitzonderlijke situaties of structureel in geval van een avondwinkel.

Ruimtelijk-functioneel plan noordelijke bedrijventerreinen 2008

De 3 noordelijke bedrijventerreinen (NBT) Rokkehage, Hoornerhage en Zoeterhage zullen de komende jaren gerevitaliseerd worden. Een belangrijk uitgangspunt is het behoud en waar mogelijk het verder uitbouwen van arbeidsplaatsen. Behoud van bestaande bedrijvigheid en werkgelegenheid staat centraal. Het is ook een belangrijke opstap naar het te actualiseren bestemmingsplan.

Eindrapportage Ruimtelijk-functioneel Plan Noordelijke Bedrijventerreinen

Functiemenging op bedrijfsterreinen

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft tijdens de behandeling van de Stadsvisie 2030 gevraagd om informatie over mogelijke ruimtewinst als gevolg van herstructurering van bedrijventerreinen, functiemenging van wonen en werken en functieverandering van kantorenlocaties. In deze quickscan wordt nader ingegaan op mogelijk te boeken ruimtewinst bij herstructurering van bedrijventerreinen en bij functiemenging van wonen en werken.

Transformatiestudie kantoren

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft tijdens de behandeling van de Stadsvisie 2030 gevraagd om informatie over mogelijke ruimtewinst als gevolg van herstructurering van bedrijventerreinen, functiemenging van wonen en werken en functieverandering van kantoorlocaties. In deze verkennende strategische studie wordt nader ingegaan op mogelijk te boeken ruimtewinst bij functieverandering van kantoorlocaties.

Beleidskader Leisure Zoetermeer 2003-2025

Het Beleidskader Leisure Zoetermeer geeft de hoofdrichting van het Leisurebeleid aan. Kort samengevat komt dit neer op: welke locaties zijn kansrijk, welke voorzieningen en evenementen komen daar tot hun recht en hoe denken we een en ander te kunnen bereiken.

Hotelnota 2001

Regelmatig worden signalen ontvangen waaruit blijkt dat er veel te weinig is in Haaglanden en in Zoetermeer in het bijzonder. Uitbreiden van het aantal hotelbedden brengt vele voordelen met zich mee, zoals op het gebied van werkgelegenheid en toerisme. Uitbreiden is gewenst, maar de vraag is hoe die uitbreiding er uit moet zien. De nota geeft een antwoord op deze vraag en schetst een binnen het verzorgingsgebied verantwoord hotelaanbod op de middellange- (2005) en lange (2025) termijn.