Ontwikkelaar ERA Contour realiseert op het voormalig bedrijventerrein Dwarstocht langs de Oostweg woningbouw. Happy Days wordt een bijzonder woonmilieu, gevat in het concept 'altijd op vakantie'. Avontuur, groen en ontmoeten zijn belangrijke elementen. De woningen staan in een autoverkeervrij binnengebied. Het plan omvat circa 165 koopwoningen en een appartementencomplex met 40 appartementen in de sociale huursector.

Stand van zaken maart 2023

In maart 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dwarstocht 2019 vastgesteld. De omgevingsvergunningen zijn gecoördineerd met het bestemmingsplan voorbereid en de ontwerp besluiten hebben gezamenlijk ter inzage gelegen. Doordat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, zijn de omgevingsvergunningen aan ERA Contour verleend.

De besluiten rond het definitieve bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen hebben 6 weken ter inzage gelegen voor beroep. Er is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit betekent dat de besluiten onherroepelijk zijn.

De gemeente is in december 2021 begonnen met de werkzaamheden van het bouwrijp en woonrijp maken. De start van de bouw van de woningen door ERA Contour is begonnen in het derde kwartaal van 2022. De planning is dat de werkzaamheden in 2025 klaar zijn.

In maart 2023 is gestart met de plaatsing van een hekwerk en beplanting langs het Slotermeer en een deel van het Brielsemeer. De omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Participatie

Op 19 juni 2018 en op 9 mei 2019 waren er inloopbijeenkomsten waar de plannen voor Happy Days met de omwonenden zijn besproken. Na deze bijeenkomsten is het plan verder uitgewerkt en is een concept ontwerp bestemmingsplan opgesteld voor Dwarstocht. Op 30 september 2019 was er een bijeenkomst waar (een afvaardiging van) indieners van een zienswijze (tegen het concept ontwerp bestemmingsplan) voor waren uitgenodigd. ERA Contour gaf een toelichting op de laatste stand van zaken van het ontwerp. Het verslag van de bijeenkomst en de presentatie vindt u onderaan deze pagina.

Op donderdag 10 juni 2021 is er met direct aanwonenden van het plangebied (woningen die met hun achtertuin aan het plangebied grenzen) gesproken over het beplantingsontwerp voor Happy Days. De opbrengst wordt gebruikt om het beplantingsontwerp uitgebreider en hoogwaardiger te maken. De presentatie en het verslag zijn onderaan deze webpagina bij de te downloaden stukken geplaatst.

Beplantingsplan

Met de opbrengst van de bewonersbijeenkomst van 10 juni 2021 is het beplantingsplan voor Happy Days verder uitgewerkt. Het plan is onderaan deze pagina bij de documenten te vinden.

Ten opzichte van het concept-beplantingsplan zijn naar aanleiding van de suggesties van omwonenden de volgende aanpassingen verwerkt:

  • Voor de boswal/grondwal aan de kant van het Slotermeer wordt de suggestie gedaan om bomen met verschillende kleuren blad toe te passen. Deze suggestie is overgenomen. Zo wordt bijvoorbeeld de Rode Esdoorn toegepast met rode bladeren en de Winterlinde met gele bladeren.
  • De groene afscherming krijgt de maximaal mogelijke hoogte en wordt aangeplant met zoveel mogelijk soorten planten. De groene afscherming wordt meteen bij de start bouw van de eerste fase geplaatst en aangeplant waardoor het scherm na ongeveer 2 jaar volledig begroeid is.
  • De bomen ter plaatse van de dijkwoningen zullen zo groot mogelijk worden aangeplant.

Toelichting per pagina

  • Op pagina 1 van het beplantingsplan is te zien welke bestaande bomen worden behouden (lichtgroen) en welke nieuwe bomen zullen worden aangeplant (donkergroen). De letters in de bomen verwijzen naar het type boom, opgenomen in de bomenlijst op pagina 4. De cijfers in de bomen verwijzen naar de plantmaat.
  • Op pagina 2 is te zien dat er op verschillende plaatsen in het plan groen wordt toegevoegd, zoals op het binnenterrein, op de grondwallen, langs de oever en tegen de groene afscherming aan het water. Op pagina 5 en 6 is de volledige lijst van soorten beplanting te zien.
  • Op pagina 3 wordt aangegeven welke soorten beplanting tegen het hekwerk langs het water worden aangeplant. De beplanting bestaat uit verschillende typen groen, zodat het groene aanzicht niet te monotoon wordt en elk seizoen verandert. Te zien is ook dat de beplanting boven het hekwerk uit zal groeien, waarmee de afscherming de koplampen van auto's ruimschoots verstopt.

Verkoopinformatie van ERA Contour

www.happydayszoetermeer.nl

Documenten