De locatie Dwarstocht is een voormalig bedrijventerrein langs de Oostweg. De gemeente wil het bedrijventerrein transformeren naar een woonwijk.

Ontwikkelaar ERA Contour ziet op de locatie Dwarstocht mogelijkheden om woningbouw te realiseren en heeft het plan 'Happy Days' aan de gemeente gepresenteerd. Het plan is in het gebied een bijzonder woonmilieu tot stand te brengen, gevat in het concept 'altijd op vakantie'. Avontuur, groen en ontmoeten zijn belangrijke elementen. De woningen staan in een autoverkeervrij binnengebied. Het plan omvat circa 165 koopwoningen en een appartementencomplex met 40 appartementen in de sociale huursector.

Stand van zaken juni 2021

Maandag 15 maart 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dwarstocht 2019 vastgesteld. De omgevingsvergunningen zijn gecoördineerd met het bestemmingsplan voorbereid en de ontwerp besluiten hebben gezamenlijk ter inzage gelegen. Doordat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, zijn de omgevingsvergunningen aan ERA Contour verleend.

De besluiten rond het definitieve bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen hebben 6 weken ter inzage gelegen voor beroep. Er is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit betekent dat de besluiten onherroepelijk zijn.

De planning is dat de gemeente in het najaar van 2021 begint met het bouwrijp maken van het terrein. De start van de bouw door ERA Contour kan dan beginnen in het tweede kwartaal van 2022.

Participatie

Op 19 juni 2018 en op 9 mei 2019 waren er inloopbijeenkomsten waar de plannen voor Happy Days met de omwonenden zijn besproken. Na deze bijeenkomsten is het plan verder uitgewerkt en is een concept ontwerp bestemmingsplan opgesteld voor Dwarstocht. Op 30 september 2019 was er een bijeenkomst waar (een afvaardiging van) indieners van een zienswijze (tegen het concept ontwerp bestemmingsplan) voor waren uitgenodigd. ERA Contour gaf een toelichting op de laatste stand van zaken van het ontwerp. Het verslag van de bijeenkomst en de presentatie vindt u onderaan deze pagina.

Op donderdag 10 juni 2021 is er met direct aanwonenden van het plangebied (woningen die met hun achtertuin aan het plangebied grenzen) gesproken over het beplantingsontwerp voor Happy Days. De opbrengst wordt gebruikt om het beplantingsontwerp uitgebreider en hoogwaardiger te maken. De presentatie en het verslag zijn onderaan deze webpagina bij de te downloaden stukken geplaatst. De verwachting is dat het definitieve beplantingsontwerp in september 2021 op deze website te bekijken is.

Verkoopinformatie van ERA Contour

www.happydayszoetermeer.nl

Saneringswerkzaamheden afgerond

Uit bodemonderzoek bleek dat ongeveer 25 m3 op het terrein van Dwarstocht licht vervuild was. Dit kwam door eerdere bedrijvigheid op het terrein. Hoewel de vervuiling niet gevaarlijk was, is de gemeente verplicht vervuilde grond te verwijderen. Dit is inmiddels gebeurd.

Film

Rondweg plan Happy Days, aanzicht vanaf Slotermeer

Artist impression Happy Days
Artist impression Happy Days

Artist impressions Happy Days

Documenten