Ontwikkelaar Project Du Meelaan B.V. heeft zich bij de gemeente gemeld met een woningbouwplan van circa 50 appartementen aan de rand van Palenstein. Het gaat om de locatie aan de Du Meelaan 578-582, 588. Om de woningbouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en heeft er participatie (samenspraak) plaatsgevonden.

locatie woningbouw Du Meelaan

Stand van zaken

In april 2021 is de omgevingsvergunning voor het bouwen van het appartementencomplex verleend. Het bestemmingsplan is vastgesteld en het is inmiddels onherroepelijk. In juli 2021 beginnen de sloopwerkzaamheden van twee bestaande bedrijfspanden. De ontwikkelaar streeft ernaar om in september/oktober 2021 te starten met de bouw, die circa 1,5 jaar zal duren. 

Wat voorafging

Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning en Hogere waarden geluid

Op 6 april 2021 heeft de Raad het bestemmingsplan Dumeelaan 578-582,588 vastgesteld. Op 7 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verleend. Op 16 februari 2021 is het besluit Hogere waarden geluid vastgesteld. 

Van 17 april 2021 tot en met 28 mei 2021 liggen het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit Hogere waarden geluid ter inzage. Voor de mogelijkheden om beroep in te stellen tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen en de omgevingsvergunning en het Hogere waarden geluid te verlenen, wordt verwezen naar de publicatie die op 15 april 2021 is gedaan in het Gemeenteblad en de Staatscourant. Deze publicatie kan hieronder ook worden gedownload. In de publicatie is aangegeven waar de besluiten met bijbehorende stukken zijn in te zien. Een geanonimiseerde versie van de omgevingsvergunning (zonder de bijlagen), het besluit Hogere waarden geluid en het bestemmingsplan kunnen daarnaast hieronder worden gedownload.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het college heeft op 24 november 2020 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en bijlagen. Vanaf vrijdag 11 december 2020 tot en met donderdag 21 januari 2021 is het ontwerpbestemmingsplan samen met de ontwerp omgevingsvergunning en het besluit Hogere waarden geluid ter inzage gelegd voor zienswijzen.

Publicatie

De start van de wettelijke procedure en de wettelijke inspraaktermijn publiceert de gemeente in de Staatscourant en in het Gemeenteblad op www.overheid.nl. Als u een melding wilt ontvangen van de publicatie dan kunt u zich via www.overheid.nl inschrijven voor de e-mailservice openbare bekendmakingen.

College stemt in met voorontwerpbestemmingsplan

Het college heeft op 16 juni 2020 ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan. Dit plan is voorgelegd aan de andere overheden en instanties voor het indienen van een vooroverlegreactie. De gemeenteraad is gevraagd eventuele aandachtspunten voor de uitwerking tot ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. Het vooroverleg met de medeoverheden en de Raad hebben geen reacties opgeleverd die hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Participatie (samenspraak) afgerond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het eindverslag samenspraak op 19 mei 2020 vastgesteld. Dit betekent dat het participatietraject is afgerond en we de volgende fase ingaan. De participatie had als doel belanghebbenden te informeren en te raadplegen over het plan en de planologische procedure. Op 5 maart presenteerde de ontwikkelaar het nieuwbouwplan aan omwonenden en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst waren naar schatting 100 bezoekers aanwezig. Zij konden op het plan reageren en vragen stellen aan de architect en deskundigen van de gemeente en ontwikkelaar. Hier vindt u het sfeerverslag en de presentatie van deze avond.

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een zogeheten kavelpaspoort vastgesteld. Hierin staan voorwaarden waar het plan aan moet voldoen. In dit paspoort staan de woningtypes en de doelgroepen beschreven (empty-nesters, middenhuur). Ook staat in het paspoort de parkeernorm en de maximale bouwhoogte van 40 meter.

Documenten