Ontwikkelaar Chronos heeft in december 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente voor de bouw van 132 woningen op de locatie van De Sniep aan de Broekwegschouw 207-211. Het gaat om een plan voor 132 appartementen, verdeeld over 2 woongebouwen met onder het maaiveld een parkeerkelder.

Procedure omgevingsvergunning

Dit plan voor woningbouw past nu niet bij de huidige bestemming van de locatie voor horeca. Op basis van een aantal onderdelen van het huidige plan kan geen omgevingsvergunning worden verleend en het plan zal dus moeten worden aangepast. Chronos en de gemeente hebben besloten de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning te pauzeren, zodat participatie kan plaatsvinden over de randvoorwaarden voor woningbouw op deze locatie.

Randvoorwaarden

Mede op basis van inbreng uit de buurt wil de gemeente randvoorwaarden meegeven voor woningbouw op de locatie De Sniep. Deze randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over de hoogte van de gebouwen, de schaduwwerking, de aansluiting op het Binnenpark en het omliggende gebied, het parkeren en de aansluiting op de bestaande wegen. De gemeente heeft deze randvoorwaarden inmiddels geformuleerd.  Op 15 mei 2023 heeft de gemeenteraad de randvoorwaarden  (met enkele wijzigingen) vastgesteld. Ze zijn hieronder met een leeswijzer opgenomen bij de Documenten. Volgende stap is dat Chronos met een aangepast plan kan komen. Op dit moment liggen er geen woningbouwplannen bij de gemeente voor de locatie De Sniep en zijn er geen signalen dat deze er op korte termijn komen.

In de randvoorwaarden staat dat het appartementengebouw niet hoger mag zijn dan 7 verdiepingen, dat het gasloos en energiezuinig wordt, met een 'groene' afwerking en dat er een binnentuin komt. In de randvoorwaarden staat ook dat er een voorkeur is voor levensloopbestendige woningen voor de zogenaamde empty nesters uit de wijk Buytenwegh De Leyens. Verder komt er een mooie wandelroute vanaf de rotonde over het terrein van het gebouw naar het Binnenpark. Bewoners en bezoekers parkeren onder een verdiept aangelegd parkeerdek. Het dak van het parkeerdek wordt onderdeel van de groene wandelroute naar het Binnenpark. De randvoorwaarden zeggen ook iets over de aansluiting op de bestaande wegen als er woningbouw komt op de plek van De Sniep. Uit een verkeersonderzoek blijkt dat het in- en uitrijdend verkeer van een toekomstig woningbouwplan gebruik kan blijven maken van de huidige situatie op de Broekwegschouw. De gemeente heeft dit op 16 april 2024 in een brief aan buurtbewoners toegelicht.

Overleg met omwonenden

De omgeving en overige stakeholders waren betrokken bij het opstellen van de randvoorwaarden. Het college heeft op 20 september 2021 het participatievoorstel vastgesteld. U vindt dit onderaan bij de te downloaden documenten. Er is een aantal participatiebijeenkomsten georganiseerd.

De laatste bijeenkomst was op 12 oktober 2022 waarbij de gemeente de concept randvoorwaarden samen met de ontwikkelaar heeft toegelicht aan de aanwezigen. Hieronder vindt u bij de documenten de bewonersbrief die op 27 september naar de buurt is verstuurd en het sfeerverslag van de bijeenkomst. Ook vindt u hier de concept randvoorwaarden. Omwonenden konden tot en met 26 oktober ook via de website doemee.zoetermeer.nl hun reactie geven.

De ontvangen reacties via Doemee en de participatiebijeenkomst van 12 oktober zijn gebundeld. De gemeente heeft bekeken of deze verwerkt konden worden in de randvoorwaarden. Ook zijn de reacties opgenomen in het eindverslag participatie. Dit eindverslag participatie vindt u onderaan bij de te downloaden documenten.

Eerdere bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst is geweest op 27 oktober 2021. Omwonenden van De Sniep en andere belanghebbenden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Van de bijeenkomst is een verslag (bijeenkomst 27 oktober 2021) gemaakt. Ook via het online participatieplatform Doemee kon men reageren. Van deze eerste fase van de participatie tot en met november 2021 is een verslag (participatie t/m november 2021) gemaakt. Dit geeft een overzicht van de inbreng van de deelnemers en een reactie van de gemeente hierop.

De thema's die in de participatie zijn benoemd zijn hierna met een klankbordgroep besproken. De verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep vindt u onderaan bij de te downloaden documenten.

De gemeente heeft de concept randvoorwaarden in mei 2022 besproken met de klankbordgroep. De klankbordgroep bracht hier vervolgens advies over uit. Dit advies is waar mogelijk overgenomen door de gemeente. Indien dit niet kon, is gemotiveerd aangegeven waarom dit niet mogelijk is.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een e-mail met als onderwerp 'De Sniep'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

projectenpmv@zoetermeer.nl

Documenten