Ontwikkelaar Chronos heeft in december 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente voor de bouw van 132 woningen op de locatie van De Sniep aan de Broekwegschouw 207-211. Het gaat om een plan voor 132 appartementen, verdeeld over twee woongebouwen met onder het maaiveld een parkeerkelder.

Procedure omgevingsvergunning

Dit plan voor woningbouw past nu niet bij de huidige bestemming van de locatie voor horeca. Op basis van een aantal onderdelen van het huidige plan kan geen omgevingsvergunning worden verleend en het plan zal dus moeten worden aangepast. Chronos en de gemeente hebben besloten de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning te pauzeren, zodat participatie kan plaatsvinden over de randvoorwaarden voor woningbouw op deze locatie.

Randvoorwaarden

Mede op basis van inbreng uit de buurt wil de gemeente randvoorwaarden meegeven voor woningbouw op de locatie De Sniep. Deze randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over de hoogte van de gebouwen, de schaduwwerking, de aansluiting op het Binnenpark en het omliggende gebied, het parkeren en de aansluiting op de bestaande wegen. Als deze randvoorwaarden door de gemeente geformuleerd zijn, zal Chronos met een aangepast plan komen.

Participatie

De omgeving en overige stakeholders worden betrokken bij het opstellen van de randvoorwaarden. Het college heeft op 20 september 2021 het participatievoorstel vastgesteld. U vindt dit onderaan bij de te downloaden documenten. Er zullen een aantal participatiebijeenkomsten worden georganiseerd. De eerste bijeenkomst is geweest op 27 oktober 2021. Omwonenden van De Sniep en andere belanghebbenden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt. Ook via het online participatieplatform Doemee kon men reageren. Van deze eerste fase van de participatie tot en met november 2021 is een verslag gemaakt. Dit geeft een overzicht van de inbreng van de deelnemers en een reactie van de gemeente hierop.

Voor de thema's die in de participatie zijn benoemd worden concept randvoorwaarden geformuleerd die in een klankbordgroep worden besproken. De verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep vindt u onderaan bij de te downloaden documenten.

De gemeente zal de concept randvoorwaarden in mei 2022 bespreken met de klankbordgroep. De klankbordgroep brengt hier vervolgens advies over uit. Dit advies zal waar mogelijk worden overgenomen door de gemeente. Indien dit niet kan, zal gemotiveerd worden aangegeven waarom dit niet mogelijk is. Daarna volgt in juni of juli van dit jaar een afsluitende participatiebijeenkomst voor alle omwonenden waarbij de gemeente de concept randvoorwaarden samen met de ontwikkelaar zal toelichten aan de aanwezigen.

Meer informatie

Op 5 februari 2021, 5 maart 2021 en 11 juni 2021 hebben de omwonenden een brief ontvangen met een toelichting op de stand van zaken. Deze vindt u hieronder bij de documenten. Op 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad een raadsmemo ontvangen. Hier zitten ook enkele bijlagen bij met de ruimtelijk relevante stukken van de aanvraag die u kunt raadplegen. Het college heeft ook op 11 maart 2021 een memo naar de gemeenteraad gestuurd om hen te informeren over de stand van zaken. Op 14 juni 2021 is opnieuw een memo naar de gemeenteraad gestuurd. Op 21 september 2021 is de gemeenteraad via een memo geïnformeerd over het participatievoorstel. Op 21 april 2022 heeft de gemeenteraad een memo ontvangen over de voortgang.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een e-mail met als onderwerp 'De Sniep'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

projectenpmv@zoetermeer.nl