De locatie Cadenza 2 aan de Italiëlaan is al enige jaren in beeld voor woningbouw. De gemeenteraad heeft in maart 2018 de uitgangspuntennotitie Cadenza 2 vastgesteld.

Op de locatie zullen jongerenwoningen en appartementen worden gebouwd.

Laatste nieuws

Nieuw bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 12 september 2022 het bestemmingsplan Cadenza 2 ongewijzigd vastgesteld. De ingediende zienswijzen hebben niet tot wijzigingen geleid. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt sinds 23 september 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Tot en met 4 november 2022 kan er beroep tegen het bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor alle informatie over het instellen van beroep wordt verwezen naar de kennisgeving. Alle documenten vindt u onderaan deze pagina. De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Planning

In Q1 2023 starten we met het bouwrijp maken. De uitvoering van het bouwrijp maken moet uiterlijk eind maart 2023 gereed zijn, zodat begin april 2023 de beoogde bouwwerkzaamheden kunnen starten.

Stand van zaken bezonningsnorm

Het college heeft op 8 februari 2022 besloten om af te wijken van de bezonningsnorm, zoals opgenomen in de Hoogbouw Effect Rapportage (HER) vanwege een overschrijding bij een klein aantal woningen. Wat precies bedoelt wordt is dat 2½ week in februari en in oktober de norm niet wordt gehaald. Het gaat om een paar woningen in Cadenza 1 en een paar woningen in de Leliënborgh aan de Berlijnstraat. Van maart tot en met oktober (8 maanden) wordt aan de norm voldaan. Heeft u vragen hierover, dan kunt u een e-mail sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl.

Participatie

Op 22 april 2021 vond de digitale participatiebijeenkomst via Zoom plaats. Daarbij is het schetsontwerp woningbouwplan gepresenteerd aan omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden. Ongeveer 65 inwoners en belangstellenden hadden zich aangemeld voor de online bijeenkomst, 23 personen waren echt aanwezig. Onder de downloads op deze pagina vindt u de presentaties die zijn gehouden door de ontwikkelaar en de gemeente en het sfeerverslag. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 15 juni 2021 het eindverslag participatie vastgesteld. Het verslag kunt u hieronder downloaden. Hiermee is het participatietraject voor Cadenza 2 afgesloten.

doemee.zoetermeer.nl - Plan woningbouw Cadenza 2

Achtergrond en verkoopprocedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2020 ingestemd met de start van de procedure om een ontwikkelaar te selecteren die nieuwbouw zal realiseren op deze locatie. De selectie- en verkoopprocedure ging van start in juni 2020 en in februari 2021 is deze afgerond na de selectie van de projectontwikkelaar Stadswaarde.

Heeft u interesse in deze woningen?

Bent u geïnteresseerd in een woning, dan kunt u zich bij de ontwikkelaar aanmelden.

info@stadswaarde.nl

Terugblik

Een korte terugblik (archief)

Overzicht projecten Binnenstad

www.zoetermeer.nl/binnenstad

Documenten