De locatie Cadenza 2 aan de Italiëlaan is al enige jaren in beeld voor woningbouw. De gemeenteraad heeft in maart 2018 de uitgangspuntennotitie Cadenza 2 vastgesteld.

Op de locatie zullen jongerenwoningen en appartementen worden gebouwd.

Laatste nieuws

Nieuw bestemmingsplan

De huidige bestemming van de locatie is 'Verkeer'. Om woningbouw mogelijk te maken, is een bestemmingswijziging nodig. Het college heeft op 8 februari 2022 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Cadenza 2. Dit heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen bij de Omgevingsbalie van het Stadhuis-Forum, vanaf 18 februari 2022 tot en met 31 maart 2022. Ook was dit gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van 17 februari 2022 (www.officielebekendmakingen.nl) en op deze projectpagina. De publicatie kunt u onderaan de pagina vinden en downloaden. Ook kunt u hier het ontwerpbestemmingsplan lezen. Het ontwerpbestemmingsplan Cadenza 2 met bijbehorende stukken is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0637.BP00095-0002. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn er 3 zienswijzen ontvangen.

Op 10 mei 2021 heeft het college ingestemd met het raadsvoorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan en de beantwoording van de zienswijzen. De gemeenteraad zal het raadsvoorstel na de zomervakantie in behandeling nemen.

Stand van zaken bezonningsnorm

Het college heeft op 8 februari 2022 ook besloten om af te wijken van de bezonningsnorm, zoals opgenomen in de Hoogbouw Effect Rapportage (HER) vanwege een overschrijding bij een klein aantal woningen. Wat precies bedoelt wordt is dat 2½ week in februari en in oktober de norm niet wordt gehaald. Het gaat om een paar woningen in Cadenza 1 en een paar woningen in de Leliënborgh aan de Berlijnstraat. Van maart tot en met oktober (8 maanden) wordt aan de norm voldaan. Heeft u vragen hierover, dan kunt u een e-mail sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl.

Participatie

Op 22 april 2021 vond de digitale participatiebijeenkomst via Zoom plaats. Daarbij is het schetsontwerp woningbouwplan gepresenteerd aan omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden. Ongeveer 65 inwoners en belangstellenden hadden zich aangemeld voor de online bijeenkomst, 23 personen waren echt aanwezig. Onder de downloads op deze pagina vindt u de presentaties die zijn gehouden door de ontwikkelaar en de gemeente en het sfeerverslag. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 15 juni 2021 het eindverslag participatie vastgesteld. Het verslag kunt u hieronder downloaden. Hiermee is het participatietraject voor Cadenza 2 afgesloten.

doemee.zoetermeer.nl - Plan woningbouw Cadenza 2

Achtergrond en verkoopprocedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2020 ingestemd met de start van de procedure om een ontwikkelaar te selecteren die nieuwbouw zal realiseren op deze locatie. De selectie- en verkoopprocedure ging van start in juni 2020 en in februari 2021 is deze afgerond na de selectie van de projectontwikkelaar Stadswaarde.

Heeft u interesse in deze woningen?

Bent u geïnteresseerd in een woning, dan kunt u zich bij de ontwikkelaar aanmelden.

info@stadswaarde.nl

Terugblik

Een korte terugblik (archief)

Overzicht projecten Binnenstad

www.zoetermeer.nl/binnenstad

Documenten