Wat is een burgerberaad?

Het burgerberaad van Zoetermeer bestaat uit 150 inwoners met verschillende achtergronden, uit verschillende wijken en met verschillende woonsituaties. Zij gaan de gemeente adviseren over het afvalbeleid van onze stad. Denk hierbij aan hoe vaak afval wordt opgehaald, de kosten en manieren van afval scheiden. Dit advies is een zwaarwegend advies. Dit betekent dat de gemeenteraad de adviezen serieus neemt. Zijn de adviezen volgens de wet in orde? En ziet de gemeenteraad geen andere grote problemen? Dan neemt de gemeenteraad de adviezen over.

Heeft u een persoonlijke brief ontvangen van de gemeente? Meld u hier aan voor het burgerberaad.

Aanmelden burgerberaad(externe link)

Waarom een burgerberaad over het afvalbeleid?

De gemeente vindt het belangrijk dat de stem van Zoetermeerders terugkomen in de plannen die we maken. Bijvoorbeeld over een onderwerp zoals het afvalbeleid waarbij het soms lastig is om een gezamenlijke keuze te maken. Daarom willen we de mening en ideeën van verschillende Zoetermeerders horen.

Iedereen heeft afval en heeft dus ervaring op dit gebied. Ook heeft iedereen wel een mening over de manier waarop afval wordt ingezameld. In 2022 vond er in Zoetermeer een referendum plaats over het Afvalbeleidsplan. De uitslag van het referendum gaf aan dat er geen meerderheid was voor dit plan. Nu vragen we aan het burgerberaad om aan te geven aan welke voorwaarden het afvalbeleid wél moet voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met: gemak van inzameling voor zowel burger als inzameldienst, hygiëne, kosten, kwaliteit en methode van afvalscheiding, hoeveelheid ingezamelde restafval per inwoner en wet- en regelgeving.

Wie zitten in het burgerberaad?

17.000 inwoners van Zoetermeer ontvangen half februari een persoonlijke brief met de vraag of zij willen meedoen aan het burgerberaad. Uit alle aanmeldingen worden via een loting 170 deelnemers ingeloot. We verwachten dat er een kleine groep niet meer meedoet door bijvoorbeeld ziekte en dat het burgerberaad bestaat uit 150 inwoners.

Het is belangrijk dat in het burgerberaad ongeveer net zoveel mannen als vrouwen zitten en dat inwoners uit alle wijken deelnemen, uit zowel hoogbouw als laagbouwwoningen en van verschillende achtergronden.

Hoe gaat het verder in zijn werk?

In totaal worden er 5 bijeenkomsten gehouden tussen begin april en eind juni. Het burgerberaad kiest welke experts ze wil uitnodigen en bedenkt vervolgens, verdeeld in kleinere groepen, de voorwaarden voor nieuw afvalbeleid. Tijdens de laatste bijeenkomst stemt het burgerberaad over alle adviezen. Dit leidt uiteindelijk tot een gezamenlijk gedragen, zwaarwegend advies, dat wordt voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Zij bespreken het advies naar verwachting in het najaar van 2024.

De leden van het burgerberaad ontvangen een vergoeding voor hun deelname. Er wordt gezorgd voor kinderopvang waar dat nodig is en er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld anderstaligen, laaggeletterden, of deelnemers met beperkingen.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het burgerberaad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief burgerberaad(externe link)

Planning

Het burgerberaad vindt plaats van begin april tot en met eind juni 2024. In deze periode houden we 5 bijeenkomsten.

Contact

Heeft u een vraag en staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen hieronder? Mail dan naar infoburgerberaad@zoetermeer.nl.

Recycle icoon met tekst: Burgerberaad afvalbeleid: Zet je mening niet bij het grofvuil!

Veelgestelde vragen

Bekijk hier een overzicht van antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat is een burgerberaad?

Een burgerberaad is een groep gelote inwoners van Zoetermeer die samen advies geeft aan de gemeenteraad. In 5 bijeenkomsten werken deze inwoners samen om de gemeente te helpen bij het nemen van beslissingen over ingewikkelde onderwerpen. Ze baseren hun advies op informatie en discussies met elkaar. De uitkomst van het burgerberaad is een gezamenlijk voorstel of een aantal adviezen die de gemeenteraad gebruikt om besluiten te nemen.

Hoe zijn de deelnemers geloot?

De gemeente heeft willekeurige Zoetermeerders uitgenodigd van 18 jaar en ouder. Zo bereiken we inwoners van verschillende leeftijden en uit verschillende wijken. 17.000 inwoners ontvangen een persoonlijke uitnodigingsbrief. Zij kunnen zich met een persoonlijke code aanmelden voor het burgerberaad. Onder de aanmeldingen worden 170 mensen geloot om deel te nemen aan het burgerberaad. We verwachten dat een klein deel afvalt door bijvoorbeeld ziekte en dat er 150 inwoners deelnemen.

We hebben in 2021 een referendum gehad over afval. Waarom nu dan een burgerberaad?

Bij het referendum uit 2022 ging het om een ja/nee-vraag over bepaalde onderdelen van het afvalbeleid. De vraag aan dit burgerberaad is veel breder. De vraag is nu: Aan welke voorwaarden moet het afvalbeleid voldoen? Hiermee vragen we aan het burgerberaad om rekening te houden met: Gemak van inzameling; voor zowel burger als inzameldienst, hygiëne, kosten, kwaliteit en methode van afvalscheiding, hoeveelheid ingezamelde restafval per inwoner en wet- en regelgeving.

Kan ik naar de bijeenkomsten komen?

De bijeenkomsten van het burgerberaad zijn niet open voor publiek, omdat het burgerberaad alle ruimte nodig heeft om met elkaar te praten over welke adviezen ze wil geven aan de gemeente.

Kan ik mezelf aanmelden als deelnemer van het burgerberaad?

De deelnemers van het burgerberaad worden door loting bepaald. Het is mogelijk om u aan te melden voor de reservelijst. Dat betekent dat wij u benaderen als er een deelnemer uitvalt. Aanmelden kan door tot uiterlijk 11 maart een e-mail te sturen naar : infoburgerberaad@zoetermeer.nl. Na 11 maart is het niet meer mogelijk om u aan te melden.

Wie organiseert het burgerberaad?

De gemeente Zoetermeer heeft het bureau EMMA/Moventem ingehuurd om de bijeenkomsten te organiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het burgerberaad zelf. De gemeente zorgt voor de uitnodigingen en communicatie naar inwoners.

Moeten deelnemers bij alle bijeenkomsten zijn?

Ja, dat wordt wel verwacht. Een burgerberaad levert de beste resultaten op als steeds dezelfde deelnemers samenkomen. Het kost tijd om het onderwerp te begrijpen, elkaar te leren kennen, en samen adviezen te maken. Bij onvoorziene omstandigheden is het mogelijk om 1 van de 5 bijeenkomsten te missen.

Zijn de bijeenkomsten toegankelijk voor mensen met een beperking?

Ja, de bijeenkomsten zijn toegankelijk voor inwoners die slechthorend of slechtziend zijn of bijvoorbeeld een rolstoel nodig hebben.

Hoeveel tijd kost deelname aan het burgerberaad?

In de periode april tot en met juni 2024 organiseren we 5 bijeenkomsten op een bereikbare locatie. Dat zijn 3 zaterdagen van 9.30 tot 15.00 uur en 2 avonden van 17.45 tot 21.30 uur. In de tussentijd kan aan deelnemers gevraagd worden om zich voor te bereiden op de volgende bijeenkomst. Deze voorbereidingen nemen niet veel tijd in beslag.

Moeten deelnemers iets weten over het onderwerp afval om mee te doen?

Dat is niet nodig. Deelnemers hoeven vooraf niets te weten over het onderwerp om mee te doen aan het burgerberaad. We zijn namelijk op zoek naar de ervaringen en meningen van inwoners.

Komen er 170 of 150 deelnemers in het burgerberaad?

We loten 170 inwoners, maar omdat er altijd een klein deel uitvalt, verwachten we dat 150 inwoners echt gaan meedoen met het burgerberaad.

Doen raadsleden, wethouders, ambtenaren en de burgemeester mee aan het burgerberaad?

Wethouders, raadsleden, ambtenaren en de burgemeester doen niet mee met het burgerberaad.

Ik heb een uitkering. Kom ik in de problemen door de vergoeding?

Deelname aan het burgerberaad geeft geen problemen voor de uitkering.

Wat wordt er met het advies van het burgerberaad gedaan?

De uitkomst van het burgerberaad is een advies dat door de gemeenteraad wordt gebruikt om besluiten te nemen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze het advies heel serieus gaan nemen.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

U kunt een e-mail sturen naar infoburgerberaad@zoetermeer.nl We helpen u graag verder.

Hoe zijn de 17.000 inwoners geloot die een persoonlijke uitnodigingsbrief hebben ontvangen?

De 17.000 inwoners zijn willekeurig gekozen uit de administratie van de gemeente. Het burgerberaad moet een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van Zoetermeer. Zowel qua leeftijd, geslacht, buurt als opleidingsniveau.

Waar kan ik de adviezen van het burgerberaad zien?

Na de laatste bijeenkomst komt het advies op deze website te staan.

De planning

MaandWat vindt er plaats
Februari17.000 inwoners ontvangen een uitnodiging
MaartEen loting bepaalt de 170 deelnemers, we verwachten dat een klein deel afvalt en dat er in totaal 150 inwoners deelnemen
April-juni5 bijeenkomsten burgerberaad
Eind juniHet burgerberaad overhandigt de adviezen aan het college van burgemeester en wethouders
Datum wordt nog bepaaldBespreking advies door gemeenteraad

Nieuws over het burgerberaad afvalbeleid