Burgerberaad afvalbeleid Zoetermeer

Burgerberaad afgerond!

Het burgerberaad heeft op 29 juni de laatste bijeenkomst gehad en hiermee is het burgerberaad afgerond. Er zijn 15 adviezen aangenomen die tijdens deze laatste bijeenkomst zijn overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

De aangenomen adviezen gaan bijvoorbeeld over investeren in makkelijker scheiden van PBD (Plastic,-Blik,- en Drankenkartons)-afval, maar ook over investeren in de scheiding van GFT (Groenten,-Tuin,- en Fruit)-afval door bijvoorbeeld voorlichting en onderzoeken. Ook gingen meerdere adviezen over betere communicatie over afvalscheiding. Bijvoorbeeld door opnieuw de afvalkalender uit te brengen en het gebruik van pictogrammen op mini-containers en ondergrondse containers. Op deze manier kunnen ook mensen die laaggeletterd zijn of een andere taal spreken, gemakkelijk zien in welke container hun vuil moet. Verder moet het gratis ophalen van grofvuil aan huis, blijven.

Bekijk hier het adviesrapport met de 15 adviezen.

Van alle ingebrachte adviezen zijn 5 adviezen niet aangenomen omdat ze niet de benodigde 2/3e meerderheid hebben gehaald.

Hoe ziet het vervolg eruit?

De adviezen worden door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad om een besluit over te nemen. Omdat het bijna zomerreces is zal de gemeenteraad hier waarschijnlijk in het najaar met elkaar over spreken en een besluit nemen. Na het besluit krijgen de adviezen een plek in het nieuwe afvalbeleid. Vanuit het burgerberaad is een monitorgroep samengesteld. Deze monitorgroep bestaat uit ongeveer 30 personen van het burgerberaad. Zij houden in de gaten wat de gemeente gaat doen met de besluiten en hoe dit proces gaat. Zij doen dit totdat het nieuwe afvalbeleid is vastgesteld. Zij hebben in de tussentijd een aantal keren contact met het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de ambtenaren die het nieuwe afvalbeleid schrijven.

Foto: Fotoflex Nederland

Wat is een burgerberaad?

Het burgerberaad van Zoetermeer bestond uit 150 inwoners met verschillende achtergronden, uit verschillende wijken en met verschillende woonsituaties. Zij adviseerde de gemeente over het afvalbeleid van onze stad. Denk hierbij aan hoe vaak afval wordt opgehaald, de kosten en manieren van afval scheiden. Dit advies is een zwaarwegend advies. Dit betekent dat de gemeenteraad de adviezen serieus neemt. Zijn de adviezen volgens de wet in orde? En ziet de gemeenteraad geen andere grote problemen? Dan neemt de gemeenteraad de adviezen over.

Mini reportage burgerberaad afvalbeleid

Iedereen heeft zijn eigen verhaal als het gaat om afval scheiden en inzamelen van afval. In onderstaande mini-documentaire ziet u 3 verhalen van 3 verschillende inwoners die vertellen wat er goed gaat en wat er wat hen betreft beter zou kunnen. Dit filmpje is tijdens de vierde bijeenkomst van het burgerberaad gedeeld met de deelnemers om te laten zien dat iedereen zijn eigen verhaal heeft. Bekijk hieronder het filmpje.

Bijeenkomsten

Op 4 april 2024 zijn de bijeenkomsten van het burgerberaad gestart. Hieronder vindt u de filmpjes over de 5 bijeenkomsten.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het burgerberaad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief burgerberaad

Waarom een burgerberaad over het afvalbeleid?

De gemeente vindt het belangrijk dat de stem van Zoetermeerders terugkomen in de plannen die we maken. Bijvoorbeeld over een onderwerp zoals het afvalbeleid waarbij het soms lastig is om een gezamenlijke keuze te maken. Daarom willen we de mening en ideeën van verschillende Zoetermeerders horen.

Iedereen heeft afval en heeft dus ervaring op dit gebied. Ook heeft iedereen wel een mening over de manier waarop afval wordt ingezameld. In 2022 vond er in Zoetermeer een referendum plaats over het Afvalbeleidsplan. De uitslag van het referendum gaf aan dat er geen meerderheid was voor dit plan. Nu vragen we aan het burgerberaad om aan te geven aan welke voorwaarden het afvalbeleid wél moet voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met: gemak van inzameling voor zowel burger als inzameldienst, hygiëne, kosten, kwaliteit en methode van afvalscheiding, hoeveelheid ingezamelde restafval per inwoner en wet- en regelgeving.

Wie zaten in het burgerberaad?

17.000 inwoners van Zoetermeer ontvingen half februari 2024 een persoonlijke brief met de vraag of zij wilden meedoen aan het burgerberaad. Uit alle aanmeldingen werden via een loting 170 deelnemers ingeloot. De verwachting was dat er ongeveer 150 deelnemers zouden overblijven.

Het is belangrijk dat in het burgerberaad ongeveer net zoveel mannen als vrouwen zitten en dat inwoners uit alle wijken deelnemen, uit zowel hoogbouw als laagbouwwoningen en van verschillende achtergronden.

Foto: Fotoflex Nederland

Hoe gaat het verder in zijn werk?

In totaal werden er 5 bijeenkomsten gehouden tussen begin april en eind juni. Het burgerberaad maakte zelf de keuze welke experts ze wilde uitnodigen en bedacht vervolgens, verdeeld in kleinere groepen, de voorwaarden voor nieuw afvalbeleid. Tijdens de laatste bijeenkomst stemde het burgerberaad over alle adviezen. Dit leidde uiteindelijk tot een gezamenlijk gedragen, zwaarwegend advies, dat wordt voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Zij bespreken het advies naar verwachting in het najaar van 2024.

De leden van het burgerberaad ontvingen een vergoeding voor hun deelname. Er werd gezorgd voor kinderopvang waar dat nodig is en er werd rekening gehouden met bijvoorbeeld anderstaligen, laaggeletterden, of deelnemers met beperkingen.

Planning

Het burgerberaad vond plaats van begin april tot en met eind juni 2024. In deze periode waren er 5 bijeenkomsten.

Contact

Heeft u een vraag en staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen hieronder? Mail dan naar infoburgerberaad@zoetermeer.nl.

Recycle icoon met tekst: Burgerberaad afvalbeleid: Zet je mening niet bij het grofvuil!

Veelgestelde vragen

Bekijk hier een overzicht van antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat is een burgerberaad?

Een burgerberaad is een groep gelote inwoners van Zoetermeer die samen advies geeft aan de gemeenteraad. In 5 bijeenkomsten werken deze inwoners samen om de gemeente te helpen bij het nemen van beslissingen over ingewikkelde onderwerpen. Ze baseren hun advies op informatie en discussies met elkaar. De uitkomst van het burgerberaad is een gezamenlijk voorstel of een aantal adviezen die de gemeenteraad gebruikt om besluiten te nemen.

Hoe zijn de deelnemers geloot?

De gemeente heeft willekeurige Zoetermeerders uitgenodigd van 18 jaar en ouder. Zo bereiken we inwoners van verschillende leeftijden en uit verschillende wijken. 17.000 inwoners ontvangen een persoonlijke uitnodigingsbrief. Zij kunnen zich met een persoonlijke code aanmelden voor het burgerberaad. Onder de aanmeldingen worden 170 mensen geloot om deel te nemen aan het burgerberaad. We verwachten dat een klein deel afvalt door bijvoorbeeld ziekte en dat er 150 inwoners deelnemen.

We hebben in 2021 een referendum gehad over afval. Waarom nu dan een burgerberaad?

Bij het referendum uit 2022 ging het om een ja/nee-vraag over bepaalde onderdelen van het afvalbeleid. De vraag aan dit burgerberaad is veel breder. De vraag is nu: Aan welke voorwaarden moet het afvalbeleid voldoen? Hiermee vragen we aan het burgerberaad om rekening te houden met: Gemak van inzameling; voor zowel burger als inzameldienst, hygiëne, kosten, kwaliteit en methode van afvalscheiding, hoeveelheid ingezamelde restafval per inwoner en wet- en regelgeving.

Kan ik naar de bijeenkomsten komen?

De bijeenkomsten van het burgerberaad zijn niet open voor publiek, omdat het burgerberaad alle ruimte nodig heeft om met elkaar te praten over welke adviezen ze wil geven aan de gemeente.

Kan ik mezelf aanmelden als deelnemer van het burgerberaad?

De deelnemers van het burgerberaad worden door loting bepaald. Het is mogelijk om u aan te melden voor de reservelijst. Dat betekent dat wij u benaderen als er een deelnemer uitvalt. Aanmelden kan door tot uiterlijk 11 maart een e-mail te sturen naar : infoburgerberaad@zoetermeer.nl. Na 11 maart is het niet meer mogelijk om u aan te melden.

Wie organiseert het burgerberaad?

De gemeente Zoetermeer heeft het bureau EMMA/Moventem ingehuurd om de bijeenkomsten te organiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het burgerberaad zelf. De gemeente zorgt voor de uitnodigingen en communicatie naar inwoners.

Moeten deelnemers bij alle bijeenkomsten zijn?

Ja, dat wordt wel verwacht. Een burgerberaad levert de beste resultaten op als steeds dezelfde deelnemers samenkomen. Het kost tijd om het onderwerp te begrijpen, elkaar te leren kennen, en samen adviezen te maken. Bij onvoorziene omstandigheden is het mogelijk om 1 van de 5 bijeenkomsten te missen.

Zijn de bijeenkomsten toegankelijk voor mensen met een beperking?

Ja, de bijeenkomsten zijn toegankelijk voor inwoners die slechthorend of slechtziend zijn of bijvoorbeeld een rolstoel nodig hebben.

Hoeveel tijd kost deelname aan het burgerberaad?

In de periode april tot en met juni 2024 organiseren we 5 bijeenkomsten op een bereikbare locatie. Dat zijn 3 zaterdagen van 9.30 tot 15.00 uur en 2 avonden van 17.45 tot 21.30 uur. In de tussentijd kan aan deelnemers gevraagd worden om zich voor te bereiden op de volgende bijeenkomst. Deze voorbereidingen nemen niet veel tijd in beslag.

Moeten deelnemers iets weten over het onderwerp afval om mee te doen?

Dat is niet nodig. Deelnemers hoeven vooraf niets te weten over het onderwerp om mee te doen aan het burgerberaad. We zijn namelijk op zoek naar de ervaringen en meningen van inwoners.

Komen er 170 of 150 deelnemers in het burgerberaad?

We loten 170 inwoners, maar omdat er altijd een klein deel uitvalt, verwachten we dat 150 inwoners echt gaan meedoen met het burgerberaad.

Doen raadsleden, wethouders, ambtenaren en de burgemeester mee aan het burgerberaad?

Wethouders, raadsleden, ambtenaren en de burgemeester doen niet mee met het burgerberaad.

Ik heb een uitkering. Kom ik in de problemen door de vergoeding?

Deelname aan het burgerberaad geeft geen problemen voor de uitkering.

Wat wordt er met het advies van het burgerberaad gedaan?

De uitkomst van het burgerberaad is een advies dat door de gemeenteraad wordt gebruikt om besluiten te nemen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze het advies heel serieus gaan nemen.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

U kunt een e-mail sturen naar infoburgerberaad@zoetermeer.nl We helpen u graag verder.

Hoe zijn de 17.000 inwoners geloot die een persoonlijke uitnodigingsbrief hebben ontvangen?

De 17.000 inwoners zijn willekeurig gekozen uit de administratie van de gemeente. Het burgerberaad moet een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van Zoetermeer. Zowel qua leeftijd, geslacht, buurt als opleidingsniveau.

Waar kan ik de adviezen van het burgerberaad zien?

Na de laatste bijeenkomst komt het advies op deze website te staan.

De planning

MaandWat vindt er plaats
Februari17.000 inwoners ontvangen een uitnodiging
MaartEen loting bepaalt de 170 deelnemers, we verwachten dat een klein deel afvalt en dat er in totaal 150 inwoners deelnemen
April-juni5 bijeenkomsten burgerberaad
Eind juniHet burgerberaad overhandigt de adviezen aan het college van burgemeester en wethouders
Datum wordt nog bepaaldBespreking advies door gemeenteraad